--=REKLAMA=--

Porcje

TinyMCE

Z Joomla!WikiPL

Standardowym edytorem, udostępnianym podczas edycji tekstów zarówno na zapleczu, jak i stronie frontowej jest edytor wizualny TinyMCE.

TinyMCE jest niewielkim, ale zaawansowanym wizualnym edytorem HTML, napisanym w JavaScript, przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych za pomocą którego użytkownicy - posługując się narzędziami graficznymi znanymi z procesorów tekstu typu MS Word czy OO Writer - mogą bez trudu formatować redagowany tekst oraz osadzać w tekstach różne obiekty (łącza wewnętrzne i zewnętrzne, grafiki, inne media, uśmieszki). TinyMCE umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • wizualnym (WYSIWYG), w którym użytkownik widzi na ekranie tekst w kształcie zbliżonym lub identycznym do tego, jaki zobaczy w publikacji na witrynie.
 • HTML, w którym doświadczeni użytkownicy mogą umieszczać treść kodowaną językiem HTML.

Pasek narzędziowy edytora dostarcza użytkownikom w trzech wierszach wszystkich niezbędnych przyborów:
15 article tinymce buttons.png

 • Górny wiersz:
  • Kolejne przyciski od lewej strony umożliwiają wyróżnienie zaznaczonego tekstu:
   • Pogrubienie (Ctrl+B): wytłuszcza zaznaczony tekst lub likwiduje wcześniej pogrubiony tekst.
   • Pochylenie (Ctrl+I): nadaje zaznaczonemu tekstowi styl pochylony (kursywa) lub likwiduje pochylenie.
   • Podkreślenie (Ctrl+U): podkreśla zaznaczony tekst jedną linią lub likwiduje podkreślenie.
   • Przekreślenie: przekreśla zaznaczony tekst lub likwiduje przekreślenie.
  • Za nimi znajdują się przyciski wyrównujące bloki tekstu:
   • Do lewej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego marginesu.
   • Wyśrodkuj: rozmieszcza zaznaczony blok tekstu w środku między lewym i prawym marginesem.
   • Do prawej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do prawego marginesu.
   • Wyjustuj: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego i prawego marginesu).
  • Style: ustalają dla zaznaczonego tekstu styl podpisu (Caption) albo tytułu nowej strony wyodrębnionej przyciskiem systemowym Podziel stronę. Zaznacz wybrany tekst, a następnie wybierz odpowiedni styl. Zaznaczony tekst zostanie sformatowany zgodnie z regułami określonymi w arkuszu stylów CSS.
  • Formatowanie: ustala funkcję edytowanego bloku tekstu i formatuje zgodnie z regułami CSS określonymi wybranego typu: tekstu wstępnie sformatowanego, akapitu, adresu, nagłówka 1-6 poziomu i innych.
  • Rodzina czcionek: zmienia krój czcionki zaznaczonego tekstu. Zaznacz wskaźnikiem myszki fragment, który chcesz wyróżnić czcionką odmiennego kroju i wybierz odpowiadającą Ci rodzinę czcionki.
 • Drugi wiersz:
  • Wypunktowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę nieuporządkowaną (z punktorami).
  • Numerowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę numerowaną.
  • Zmniejsz wcięcie: przesuwa blok tekstu w lewą stronę - zmniejsza wcięcie (przesunięcie w lewo).
  • Zwiększ wcięcie: przesuwa blok tekstu w prawą stronę - zwiększa wcięcie (przesunięcie w prawo).
  • Przywróć (Ctrl+Z): przywraca stan sprzed ostatnio wykonanej czynności (Cofnij).
  • Ponów (Ctrl+Y): powtarza ostatnio wykonaną czynności.
  • Wstaw odnośnik: wstawia odnośniki do innych stron, dokumentów lub zakładek wewnątrz redagowanego materiału. Aby wstawić odnośnik, zaznacz tekst, który ma być łączem, a następnie kliknij ikonę. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz szczegóły odnośnika.
  • Usuń odnośnik: usuwa wszystkie połączenia (odnośniki) z zaznaczonej części tekstu. Aby usunąć odnośnik, zaznacz tekst łącza, a następnie kliknij ten przycisk.
  • Wstaw zakładkę: oznacza w redagowanym materiale miejsce, do którego może prowadzić łącze wewnętrzne.
  • Wstaw obrazek: wstawia w zaznaczone miejsce obrazka z dowolnej lokalizacji. Aby wstawić obrazek, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go wyświetlać, a następnie naciśnij ten przycisk. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz adres inne szczegóły prezentacji obrazka.
  • Oczyść kod: usuwa kod HTML, np. z tekstów wklejanych z innych źródeł.
  • Źródło HTML: otwiera w zwykłym edytorze tekstowym kod źródłowy HTML bieżącego tekstu.
  • Znajdź: umożliwia przeszukiwanie tekstu.
  • Znajdź i zamień: umożliwia wyszukanie i zastępowanie w tekście dowolnych ciągów znaków.
  • Wstaw datę: wstawia bieżącą datę.
  • Wstaw czas: wstawia aktualny czas.
  • Buźki: wstawia wybraną ikonę emocji.
  • Media: osadza media odtwarzane przez: QuickTime, ShockWave, RealPlayer i Windows Media Player. Aby osadzić jakiś obiekt, umieść kursor myszki w wybranym miejscu tekstu, a następnie naciśnij przycisk Media. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym dokonasz wyboru medium (podasz adres internetowy) i określenia parametrów prezentacji.
  • Kierunek: od lewej do prawej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Kierunek: od prawej do lewej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Warstwy: umożliwia tworzenie warstw (dodawanie elementu layer).
   • Na wierzch: przesuwa warstwę na górę,
   • Pod spód: przemieszcza warstwę na dół,
   • Zastosuj pozycjonowanie bezwzględne: umieszcza warstwę w miejscu, w które zostanie przeniesiona.
  • Kolor tekstu: umożliwia zmianę barwy zaznaczonego tekstu.
 • Trzeci wiersz:
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej.
  • Usuń formatowanie: usuwa kod formatujący czcionki.
  • Pokaż/Ukryj niewidoczne elementy: pokazuje znaki niewidoczne - znaki końca akapitu, spacji, itp. [Znaki niewidoczne].
  • Indeks dolny: przesuwa zaznaczony tekst w dół lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Indeks górny: przesuwa zaznaczony tekst w górę lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Wstaw znak: umożliwia wstawienie znaków specjalnych - niedostępnych na klawiaturze.
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej i zdefiniowanie jej właściwości.
  • Wstawianie tabeli i jej elementów:
   • Wstaw tabelę: wstawia tabelę w miejscu kursora.
   • Właściwości komórki: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonej komórki.
   • Właściwości wiersza: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonego rzędu.
   • Wstaw wiersz powyżej: wstawia rząd komórek ponad aktualnie zaznaczonym.
   • Wstaw wiersz poniżej: wstawia rząd komórek poniżej aktualnie zaznaczonego.
   • Usuń wiersz: usuwa bieżący wiersz.
   • Wstaw kolumnę przed: wstawia kolumnę tabeli przed aktualnie zaznaczoną.
   • Wstaw kolumnę za: wstawia kolumnę tabeli za aktualnie zaznaczoną.
   • Usuń kolumnę: usuwa bieżącą kolumnę.
   • Scal komórki: scala zaznaczone komórki.
   • Podziel komórki: przywraca podział zaznaczonej komórki
   • Usuń tabelę: usuwa zaznaczoną tabelę.
  • Pełny ekran: umożliwia przełączanie się do trybu pełnoekranowego.
  • Modyfikuj style CSS: umożliwia włączenie/wyłączenie edytora znacznika style,


Information.png Zobacz też: Edytor TinyMCE 2.0.