--=REKLAMA=--

Pomoc38:Menu Projektant pozycji menu

Z Joomla!WikiPL

Wersja Danielg28 (dyskusja | edycje) z dnia 21:21, 10 maj 2018

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)


Opis


Projektant pozycji menu wyświetla istniejące i pozwala dodać nowe pozycje menu do Menu utworzonego za pomocą Projektanta menu.

Jak uzyskać dostęp


W zapleczu Joomla! użyj MenuWszystkie pozycje menu lub nazwę Twojego Menu by wyświetlić tylko pozycje Twojego Menu.
Do tego ekranu dotrzesz także będąc w MenuProjektant menu: Menu i wybierzesz z lewego bocznego paska (menu lokalne) link Pozycje menu (otworzy się Projektant pozycji menu z wszystkimi pozycjami menu) lub z tabeli z istniejącymi Menu klikniesz nazwę Twojego Menu (otworzy się Projektant pozycji menu z pozycjami menu tylko Twojego Menu).

Zdjęcie ekranu


Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu ekran.png

Pasek narzędzi - Przybornik


W lewym górnym rogu zobaczysz pasek narzędzi: Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu przybornik.png

Funkcje są następujące:

 • Utwórz: Rozpoczyna tworzenie nowej pozycji menu, przenosi na stronę edytora pozycji menu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy odnośnik w menu.
 • Dostosuj: Rozpoczyna tryb edycji – korygowania ustawień pozycji menu, przenosi na stronę edytora pozycji menu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie.
 • Opubliku: Powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj: Zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny – pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Domyślna: Powoduje, że strona powiązana z aktualnie wybranym elementem menu jest stroną główną Twojej witryny. Oznacza to, że staje się domyślną stroną w Twojej witrynie.
 • Przebuduj: Odtwarza hierarchiczną strukturę pozycji menu, zapewniając poprawną synchronizację danych. Kliknij ten przycisk, gdy np. po aktualizacji witryny albo migracji danych pojawiają się błędy w uporządkowaniu pozycji menu.
 • Przetwarzaj: Przetwarza wybrane pozycje menu. Działa z jednym lub wieloma wybranymi elementami. (UWAGA - opcja nieaktywna na ekranie Menu: Wszystkie pozycje menu . Przetwarzanie wsadowe działa dopiero po wybraniu wyświetlania pozycji menu dla jednego konkretnego Menu.) Więcej o przetwarzaniu wsadowym.
 • Wyrzuć: Przenosi pozycje menu do kosza. Usunięte pozycje menu można nadal odzyskać, wybierając Wyrzucono do kosza w filtrze Narzędzia wyszukiwaniaWybierz stan i zmieniając status pozycji menu na Opublikowane lub Nieopublikowane zgodnie z preferencjami. Aby trwale usunąć elementy z kosza, zaznacz je będąc w Koszu i wybierz przycisk Usuń który pojawił się zamiast przyciska Wyrzuć.
 • Pomoc: Otwiera ten ekran pomocy.
 • Opcje: Otwiera stronę zaplecza Ustawienia globalne wszystkich pozycji menu gdzie można ustawić globalne opcje wyglądu strony z menu oraz globalne uprawnienia grup użytkowników dla wszystkich pozycji menu.

Lewy boczny pasek


Z lewej strony tuż pod paskiem narzędzi znajduje się chowane menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu lewy sidebar.png

 • Menu: Otworzy się strona Projektant Menu która umożliwia przegląd Menu dostępnych na Twojej stronie Joomla.
 • Pozycje menu: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Projektant pozycji menu.

Nagłówki kolumn tabeli z pozycjami menu


Kliknięcie tytułu kolumny spowoduje posortowanie widoku tabeli według danej kolumny. Strzałka w dół obok tytułu kolumny oznacza kolejność malejącą, a strzałka w górę oznacza kolejność rosnącą. Domyślnie tabela sortowana jest według kolejności rosnącej.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu tabela.png

 • Pole Kolejność: Pole to umożliwia zmianę kolejności poszczególnych pozycji menu za pomocą metody przeciągnij i upuść.
  UWAGA to pole nie jest dostępne dla Menu: Wszystkie pozycje menu, ustalanie kolejności pozycji menu w ten sposób możliwe jest tylko po wybraniu konkretnego Menu.
 • Pole wyboru: zaznacz to pole, aby wybrać jeden lub więcej elementów. Aby wybrać wszystkie elementy, zaznacz pole w nagłówku kolumny. Po zaznaczeniu co najmniej jednego pola kliknij przycisk paska narzędzi, aby wykonać akcję dla wybranego elementu lub elementów. Wiele akcji paska narzędzi, takich jak Przebuduj i Usuń, może pracować z wieloma elementami. Inne, takie jak Dostosuj, działają tylko na jednym elemencie naraz. Jeśli zaznaczonych jest wiele elementów i naciśniesz przycisk Dostosuj, pierwszy element zostanie otwarty do edycji.
 • Stan: Ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji menu. Zielona fiszka oznacza, że pozycja menu jest opublikowana. Czerwony „pączek” sygnalizuje nieopublikowaną pozycję menu. Kliknięcie ikony Nieopublikowana powoduje opublikowanie pozycji menu. Kliknięcie ikony Opublikowana zmienia stan pozycji na Nieopublikowana. Ikona Kosz oznacza że pozycja menu znajduje się w Koszu, a jej kliknięcie powoduje ponowne opublikowanie pozycji menu.
 • Tytuł: Nazwa która powinna sygnalizować tematykę strony lub funkcje, jakie udostępnia pozycja menu. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji menu, można otworzyć edytor jej właściwości, by skorygować dane pozycji menu oraz dostosować opcje. W tej kolumnie wyświetlany jest także Alias tej pozycji menu oraz informacja o typie pozycji menu.
 • Menu: Pokazuje, w którym Menu pojawia się ta pozycja menu.
 • Start: Żółta ikona gwiazdki wskazuje, który element menu jest bieżącą stroną główną. Kliknięcie pustej ikony gwiazdki spowoduje oznaczenie tego elementu menu jako nowej strony głównej.
 • Dostęp: Poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania stron w witrynie wywoływanych przez pozycję menu oraz wykonywania operacji administracyjnych (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji).
 • Język: Nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID: Jest to unikalny numer identyfikacyjny przypisany przez Joomla !. Służy do identyfikacji przedmiotu wewnętrznie i nie można go zmienić. Podczas tworzenia nowej pozycji to pole wyświetla 0, dopóki nie zapiszesz nowego wpisu, w którym to momencie zostanie mu przypisany nowy ID.

Filtry listy


Poniżej paska narzędziowego znajdują się filtry obsługujące główną tabelę z pozycjami menu.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu pasek filtrow.png

 • Pole wyboru do wyświetlania istniejących pozycji menu witryny lub zaplecza.
 • Pole wyboru do wyświetlenia pozycji menu konkretnego Menu. (Z listy wybieramy jedno z naszych istniejących Menu by wyświetlić tylko pozycje tego Menu lub wybieramy - Wybierz menu - by wyświetlić wszystkie pozycje menu , wszystkich dostępnych Menu)
 • Pole wyszukiwania istniejących pozycji menu.
 • Przycisk Wyczyść - zerujący wyniki wyszukiwania.
 • Pole wyboru do sortowania kolumn tabeli z pozycjami menu.
 • Pole wyboru do ustawienia liczby wyświetlanych pozycji w tabeli z pozycjami menu.
 • Przycisk Narzędzia wyszukiwania który aktywuje dodatkowe filtry :

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu pasek filtrow 2.png


Pole wyboru filtrujące listę istniejących pozycji menu według opublikowanego stanu.

Pozwala wyświetlić tylko elementy z wybranym opublikowanym statusem.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu filtr wybierz stan.png

  • - Wybierz Stan-: Pokazuje elementy opublikowane i nieopublikowane. Nie pokazuje elementów, które są wyrzucone do kosza.
  • W koszu: Wyświetla tylko elementy, które są wyrzucone do kosza. Jeśli wybierzesz wyświetlanie pozycji menu które są w koszu to będziesz mógł trwale usunąć te elementy z Twojego serwisu. W pasku narzędziowym - Przyborniku pojawi się przycisk Usuń w miejscu przycisku Wyrzuć.
  • Nie opublikowano: Wyświetla tylko elementy, które nie są publikowane w witrynie.
  • Opublikowano: Wyświetla tylko te elementy, które zostały opublikowane w witrynie.
  • Wszystkie: pokazuje wszystkie elementy niezależnie od statusu.
Pole wyboru filtrujące listę istniejących pozycji menu według poziomu dostępu.

Umożliwia wyświetlanie tylko elementów, które mają określony poziom dostępu do przeglądania. W polu listy zostaną wyświetlone poziomy dostępu zdefiniowane dla Twojej witryny, podobne do poniższego przykładu.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu filtr poziom dostepu.png

  • - Poziom dostępu -: Pokaż elementy z dowolnym poziomem dostępu do przeglądania.
  • <grupa poziomu dostępu>: Pokaż elementy tylko z tym poziomem dostępu do przeglądania.

Pole wyboru filtrujące listę istniejących pozycji menu według języka.

Wyświetla tylko te elementy, które mają przypisany określony język. W polu listy zostaną wyświetlone języki zdefiniowane dla Twojej witryny, podobne do poniższego przykładu.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu filtr wybierz jezyk.png

  • - Wybierz język - lub Wszystkie: Pokaż elementy dla dowolnego języka.
  • <Twój język>: Pokaż elementy tylko dla tego języka.

Pole wyboru filtrujące listę istniejących pozycji menu według poziomów maksymalnych (poziom zagnieżdżenia).

Umożliwia ustalenie liczby wyświetlanych poziomów w Menu wielopoziomowym, czyli takim, w którym pozycjom przyporządkowano pozycje podrzędne. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości Menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlone tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu filtr max poziomow.png

  • - Maks. poziomów -: Pokaż wszystkie pozycje bez względu na poziom zagnieżdżenia.
  • 1: Wyświetlaj tylko te elementy, które znajdują się na najwyższym poziomie w hierarchii Menu.
  • 2-10: Pokaż tylko pozycje, których kategoria znajduje się na najwyższych 2-10 poziomach w hierarchii Menu.

Ten filtr zawiera także pole wyszukiwarki gdzie możemy zamiast przewijania listy wpisać potrzebny nam poziom i w ten sposób szybciej go wybrać.

Pole wyboru filtrujące listę istniejących pozycji menu według nadrzędnej pozycji menu.

Umożliwia wybór tylko tych pozycji menu które są przypisane do innej pozycji tego Menu. W zależności od budowy naszego Menu i ilości pozycji menu zobaczymy mniej więcej taki widok.

Pomoc38-Menu Projektant pozycji Menu filtr menu podrzedne.png

  • Dla przykładu z obrazka powyżej - wybranie - menu podrzedne wyświetli nam pozycję menu podrzędne dwa, a wybranie Home wyświetli nam tylko pozycję - menu podrzedne.
Oczywiście możemy korzystać z kilku filtrów na raz co pozwoli nam zdefiniować i wyświetlić konkretne potrzebne nam pozycje menu.

Przetwarzanie wsadowe


Przetwarzanie wsadowe umożliwia zmianę ustawień dla jednej lub więcej pozycji menu. Możemy za jednym razem zmienić trzy ustawienia: zmienić język, ustalić poziom dostępu oraz skopiować/przenieść wybrane pozycje do innego menu nadrzędnego.

Pomoc38-Projektant pozycji menu wsadowe.png

Możesz zmienić jedną wartość lub wszystkie trzy wartości naraz.

Uwaga - jeśli skopiujesz elementy do nowego menu, zmiany wybrane z poziomu dostępu i języka zostaną zastosowane do kopii, a nie do oryginału.

Jak przetwarzać grupę elementów:

 • Wybierz jedną lub więcej pozycji menu , zaznaczając odpowiednie pola wyboru i wciśnij przycisk Przetwarzaj.
 • Ustaw jedną lub więcej następujących wartości:
 1. Aby zmienić język, wybierz żądany język z listy Ustaw język.
 2. Aby zmienić poziomy dostępu, wybierz żądany nowy poziom dostępu z listy Ustaw poziom dostępu.
 3. Aby skopiować elementy do innej pozycji menu, wybierz żądaną pozycję menu z listy i zaznacz opcję Skopiuj. W takim przypadku oryginalne elementy pozostaną niezmienione, a kopie zostaną przypisane do nowej pozycji menu i jeśli zostanie wybrana taka opcja, do nowego poziomu dostępu i języka.
 4. Aby przenieść elementy do innej pozycji menu, wybierz żądaną pozycję menu z listy i zaznacz opcję Przenieś. W takim przypadku oryginalne elementy zostaną przeniesione do nowej pozycji menu i jeśli zostanie wybrana taka opcja, zostaną przypisane nowy poziom dostępu i język.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Wykonaj, aby wykonać zmiany. Powinieneś otrzymać komunikat :

Wiadomość
Przetwarzanie wsadowe zakończono pomyślnie. 

Zauważ, że nic się nie stanie, jeśli nie masz wybranych elementów lub nie wybrałeś poziomu dostępu, języka ani kategorii.

Jeśli chcesz wyczyścić wprowadzone nowe wartości , kliknij przycisk Anuluj. Spowoduje to przywrócenie wszystkich kontrolek wsadowych do ich wartości domyślnych oraz zamknięcie okna modalnego z opcjami przetwarzania wsadowego. Zauważ, że to nie odznacza pól wyboru dla pozycji menu i ciągle masz zaznaczone wybrane pozycje.

Szybkie porady


 • Aby szybko zmienić swoją stronę startową na inną, kliknij i zaznacz na żółto gwiazdkę w kolumnie Start przy odpowiedniej pozycji menu.
 • Ustaw różne opcje filtrowania, aby wyświetlać tylko niektóre elementy menu.

Dziękujemy za wkład

» danielg28,