--=REKLAMA=--

Zarządzanie użytkownikami/Zarządzanie użytkownikami Ekrany pomocy podręcznej

Z Joomla!WikiPL

Zarządzanie użytkownikami - Ekrany pomocy podręcznej z opisami

Zarządzanie użytkownikami - Ekrany pomocy Wersja Opis
Komponenty Użytkownicy Opcje Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Użytkownicy Joomla 3.1

Strony Użytkownicy: Użytkownicy umożliwiają zarządzanie kontami użytkowników - przeglądanie i porządkowanie listy użytkowników, tworzenie nowych kont, poprawianie danych zarejestrowanych użytkowników, usuwanie istniejących kont oraz konfigurowanie globalnych ustawień.

W Joomla! można dodać nieograniczoną liczbę kont użytkowników. Konta mogą dodawać administratorzy za pomocą omawianej strony zaplecza administracyjnego oraz sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie, jeśli taka możliwość zostanie im udostępniona.

Użytkownicy Edycja Joomla 3.1

Ekrany Użytkownicy: Utwórz konto użytkownika oraz Użytkownicy: Dostosuj konto są stronami zaplecza typu edytor. Umożliwiają stworzenie i konfigurację nowego konta użytkownika oraz poprawienie danych i zmianę ustawień istniejącego konta.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj wykorzystywana jest przez administratorów najczęściej do zmiany szczegółów kont już zarejestrowanych użytkowników, głównie przypisania do grupy. Nowe konta administratorzy tworzą raczej rzadko, zwykle w pierwszym okresie istnienia witryny, zakładając konta członków zespołu zarządzającego witryną.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj konto jest niezbędna nawet, jeśli dysponujemy jednym kontem superużytkownika - pozwala na zmianę hasła i loginu.

Użytkownicy Grupy użytkowników Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Użytkownicy Grupy użytkowników Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja Joomla 2.5

Ekran Grupy użytkowników: Utwórz oraz Grupy użytkowników: Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników, dzięki którym można kontrować, co użytkownicy mogą w witrynie przeglądać oraz jakie wykonywac działania.

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja Joomla 3.1

Ekran Grupy użytkowników: Utwórz oraz Grupy użytkowników: Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników, dzięki którym można kontrować, co użytkownicy mogą w witrynie przeglądać oraz jakie wykonywac działania.

Użytkownicy Korespondencja Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Korespondencja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do przygotowania i wysyłania listów do użytkowników.

Standardowo korespondencję seryjną mogą rozsyłać tylko operatorzy z grupy superużytkownicy. Dla pozostałych użytkowników opcja ta jest niedostępna chyba, że zostaną zmienione domyślne prawa dostępu.

Użytkownicy Korespondencja Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Korespondencja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do przygotowania i wysyłania listów do użytkowników.

Standardowo korespondencję seryjną mogą rozsyłać tylko operatorzy z grupy superużytkownicy. Dla pozostałych użytkowników opcja ta jest niedostępna chyba, że zostaną zmienione domyślne prawa dostępu.

Użytkownicy Notatki Joomla 3.1

Ekran Notatki o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania notatkami o użytkownikach.

Notatki o użytkownikach to informacje, które można przypisać zarejestrowanym użytkownikom witryny Joomla. Mogą to być np. notatki o "wykroczeniach" lub "trudnych" użytkownikach, itp.

Użytkownicy Notatki Joomla 2.5

Ekran Notatki o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania notatkami o użytkownikach.

Notatki o użytkownikach to informacje, które można przypisać zarejestrowanym użytkownikom witryny Joomla. Mogą to być np. notatki o "wykroczeniach" lub "trudnych" użytkownikach, itp.

Użytkownicy Notatki Edycja Joomla 3.1

Ekrany Notatki o użytkownikach - Utwórz i Notatki o użytkownikach - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytory. Korzystamy z nich, aby przeglądać, tworzyć, redagować, usuwać notatki o zarejestrowanych użytkownikach witryny.

Notatki o użytkownikach to krótkie uwagi, jaki można sporządzać o zarejestrowanych użytkownikach witryny Joomla. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. o „wykroczeniach” lub „trudnościach” sprawianych przez użytkowników. Inny przykład to notatki o zakresie czynności osób współpracujących w tworzeniu witryny.

Użytkownicy Notatki Edycja Joomla 2.5

Ekrany Notatki o użytkownikach - Utwórz i Notatki o użytkownikach - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytory. Korzystamy z nich, aby przeglądać, tworzyć, redagować, usuwać notatki o zarejestrowanych użytkownikach witryny.

Notatki o użytkownikach to krótkie uwagi, jaki można sporządzać o zarejestrowanych użytkownikach witryny Joomla. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. o „wykroczeniach” lub „trudnościach” sprawianych przez użytkowników. Inny przykład to notatki o zakresie czynności osób współpracujących w tworzeniu witryny.

Użytkownicy Notatki Kategorie Joomla 3.1

Na tej stronie można przeglądać listę swoich kategorii notatek o użytkownikach, sortować je w różny sposób. Mozna również tworzyć i edytowac kategorie notatek o użytkownikach oraz poziomy dostępu do nich.

Użytkownicy Notatki Kategorie Joomla 2.5

Na tej stronie można przeglądać listę swoich kategorii notatek o użytkownikach, sortować je w różny sposób. Mozna również tworzyć i edytowac kategorie notatek o użytkownikach oraz poziomy dostępu do nich.

Użytkownicy Notatki Kategorie Edycja Joomla 3.1

Ekrany Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz i Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają tworzenie nowych kategorii notatek oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Użytkownicy Notatki Kategorie Edycja Joomla 2.5

Ekrany Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz i Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają tworzenie nowych kategorii notatek oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Użytkownicy Opcje Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Użytkownicy Poziomy dostępu Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Poziomy dostępu jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Zawiera listę utworzonych poziomów dostępu, służy do zarządzania poziomami dostępu - można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Użytkownicy Poziomy dostępu Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Poziomy dostępu jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Zawiera listę utworzonych poziomów dostępu, służy do zarządzania poziomami dostępu - można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja Joomla 3.1

Ekrany Poziomy dostępu: Utwórz oraz Poziomy dostępu: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu, które pozwalają konfigurować uprawnienia użytkowników witryny.

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja Joomla 2.5

Ekrany Poziomy dostępu: Utwórz oraz Poziomy dostępu: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu, które pozwalają konfigurować uprawnienia użytkowników witryny.

Użytkownicy Użytkownicy Joomla 2.5

Strony Użytkownicy: Użytkownicy umożliwiają zarządzanie kontami użytkowników - przeglądanie i porządkowanie listy użytkowników, tworzenie nowych kont, poprawianie danych zarejestrowanych użytkowników, usuwanie istniejących kont oraz konfigurowanie globalnych ustawień.

W Joomla! można dodać nieograniczoną liczbę kont użytkowników. Konta mogą dodawać administratorzy za pomocą omawianej strony zaplecza administracyjnego oraz sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie, jeśli taka możliwość zostanie im udostępniona.

Użytkownicy Użytkownicy Edycja Joomla 2.5

Ekrany Użytkownicy: Utwórz konto użytkownika oraz Użytkownicy: Dostosuj konto są stronami zaplecza typu edytor. Umożliwiają stworzenie i konfigurację nowego konta użytkownika oraz poprawienie danych i zmianę ustawień istniejącego konta.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj wykorzystywana jest przez administratorów najczęściej do zmiany szczegółów kont już zarejestrowanych użytkowników, głównie przypisania do grupy. Nowe konta administratorzy tworzą raczej rzadko, zwykle w pierwszym okresie istnienia witryny, zakładając konta członków zespołu zarządzającego witryną.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj konto jest niezbędna nawet, jeśli dysponujemy jednym kontem superużytkownika - pozwala na zmianę hasła i loginu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],