--=REKLAMA=--

Tryb wstecznej zgodności

Z Joomla!WikiPL

Tryb zgodności wstecznej

Nowe rozwiązania projektowe zastosowane w Joomla! 1.5 wymagają rozszerzeń napisanych wedle nowego wzorca projektowego, ale w Joomla! 1.5 można korzystać z rozszerzeń - komponentów, modułów, dodatków i szablonów zaprojektowanych dla Joomla! 1.0 w specjalnym trybie – trybie zgodności wstecznej.

Dopóki tryb zgodności wstecznej nie zostanie włączony, żadnego rozszerzenia z bogatej spuścizny po okresie rozwoju Joomla! 1.0.x nie uda się zainstalować. Próba instalacji zakończy się komunikatem błędu, że w pakiecie nie znaleziono pliku XML lub że jest on niepoprawny. Jeśli nawet zainstalujemy jakieś rozszerzenie metodą "ręczną", nie będzie ono działać, dopóty nie włączymy trybu zgodności wstecznej.

Aby włączyć tryb zgodności wstecznej:

  1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia -> Dodatki [Extensions -> Plugins]
  2. Odszukaj na liście dodatek System : Spuścizna [System – Legacy]
  3. Naciśnij czerwoną ikonę wskazującą stan publikacji w kolumnie Włączone tak, aby w jej miejscu pojawiła się zielona ikona z fiszki sygnalizującej opublikowanie.

Możesz również nacisnąć nazwę dodatku, aby przejść do trybu edycji i przy własności Włączony zaznaczyć pole wyboru Tak.

O przełączeniu Joomla! w tryb zgodności wstecznej informować będzie odnośnik na pasku informacyjnym, po prawej stronie rozwijanego menu zaplecza. Naciśnięcie odnośnika spowoduje wyłączenie trybu zgodności wstecznej.


Zgodność wsteczna

W Joomla! 1.5 można korzystać z szablonów przygotowanych dla Joomla! 1.0, ale nieodzownym warunkiem ich obsługi jest włączenie trybu zgodności wstecznej. Przełączenie w tryb zgodności wstecznej spowoduje, że Joomla! 1.5 będzie „rozumieć” i poprawnie interpretować instrukcje i rozwiązania właściwe dla Joomla! 1.0, ale zaniechane w Joomla! 1.5.

Włączenie trybu zgodności wstecznej polega na opublikowaniu specjalnego dodatku systemowego Spuścizna [Legacy]. Choć jest to rozwiązanie dozwolone, to nie jest najlepsze, nie tylko że nieco obniża sprawność działania Joomla!, ale nie pozwala skorzystać w pełni z nowych właściwości szablonów. Stąd zalecane jest opracowanie nowego szablonu albo unowocześnienie starego do reguł stosowanych w Joomla! 1.5.

Zobacz też


Poradnik:Szablony 1.5 - Spis treści

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],