--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Notatki Kategorie Edycja

Z Joomla!WikiPL

Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz - Dostosuj

Dostęp

Na stronie zaplecza administracyjnego wybierz z rozwijalnego menu pozycję Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach. Aby dodać kategorię, naciśnij przycisk Utwórz [New] w przyborniku na pasku narzędzi w prawym górnym rogu. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli albo zaznacz pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknij przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Ekrany Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz i Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają tworzenie nowych kategorii notatek oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Szczegóły i opcje

Strona edytora kategorii notatek o użytkownikach

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące dane kategorii, w polach widocznych na poniższej ilustracji:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający kategorię notatek, sygnalizuje jej temat, treść lub przeznaczenie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa kategorii, wykorzystywana w prostych adresach internetowych jako identyfikator kategorii. Alias podkategorii wewnątrz jednej kategorii musi być niepowtarzalny. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu zapisanego małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji, kropek, podkreślników i innych znaków specjalnych (chyba, że w konfiguracji globalnej witryny zarządzisz generowanie prostych adresów w unikodzie). Zamiast spacji, kropek, itd. stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Nadrzędna [Parent]: z listy rozwijalnej można wybrać kategorię nadrzędną, aby aktualną kategorię uczynić podrzędną - zagnieżdżoną.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności kategorii na stronach witryny. Kategoria opublikowana będzie widoczna (udostępniona), kategoria nieopublikowana nie będzie widoczna. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania kategorię zarchiwizowaną lub wyrzuconą do Kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do kategorii. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru.
 • Język [Language]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany artykuł we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr Języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik Języka. Jeśli dodatek Filtr Języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Uwaga
 • Notatka o wersji
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, która może być wyświetlana na stronach witryny typu lista kategorii czy lista pozycji w kategorii. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na zawartość.

Opcje publikacji

Ustawianie opcji publikacji nie jest konieczne Joomla! automatycznie umieści tu domyślną wartości.

Karta Opcje publikacji na stronie edytora kategorii notatek o użytkownikach

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył kategorię. Pogram wstawi tu domyślnie nazwę operatora dodającego nową kategorię. Możesz jednak kliknąć przycisk Wybierz użytkownika i wskazać dowolną osobę z listy zarejestrowanych użytkowników.
 • Data utworzenia [[Created on]: data wpisywana automatycznie pzez Joomla na podstawie aktualnej daty serwera.
 • Data zmiany
 • Poprawiany przez
 • Odsłony
 • Id
 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść redagowanej kategorii. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumen-tu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść kategorii. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.

Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się "wewnątrz" innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu "domków", w zestawie słów kluczowych można wpisać "dom".)

 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacz: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none.

Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do kategorii artykułów.

Narzędzia konfiguracji uprawnień na stronie edytora kategorii notatek o użytkownikach

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować. Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku kategorii ustawiamy uprawnienia do 5 rodzajów działań: tworzenie, usuwanie, poprawianie, zmiana stanu, poprawianie własnych. Zauważ, że nie ma wśród nich działań konfigurowanie oraz dostęp do komponentu.

 • Tworzenie [Create]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do tworzenia nowych kategorii.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących kategorii.
 • Poprawianie [Edit]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do poprawiania istniejących kategorii.
 • Zmiana stanu [Edit State]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do modyfikowania stanu kategorii (publikowanie, wycofywanie z publikacji, archiwizowanie i przywracanie z archiwum, wyrzucanie do Kosza i odzyskiwanie z Kosza).
 • Redagowanie własnych [Edit Own ]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w obiektach stworzonych przez siebie.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub opcji artykułów albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub opcji artykułów, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub opcji artykułów, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach artykułów albo dla kategorii nadrzędnej.

Opcje podstawowe

Karta Opcje podstawowe na stronie edytora kategorii notatek o użytkownikach

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Ilustracja opisu [Image]: grafika ilustrująca opis kategorii artykułów. Plik obrazka musi być umieszczony w katalogu /images.


Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora kont użytkowników

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z przyciskiem:

31 przyb pomoc2.png


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne