--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Notatki Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Użytkownicy: Notatki o użytkownikach - Utwórz/Dostosuj

Dostęp

Strony Użytkownicy: Notatki o użytkownikach - Utwórz/Dostosuj można otworzyć na stronie menedżera notatek o użytkownikach Aby utworzyć lub poprawić istniejącą notatkę o użytkowniku, przejdź na stronę Użytkownicy i wybierz z menu lokalnego kartę Notatki o użytkownikach.

Strony Użytkownicy: Notatki o użytkownikach - Utwórz/Dostosuj są dostępne po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Użytkownicy > Notatki o użytkownikach. Aby dodać notatkę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby przeglądać lub poprawić istniejącą notatkę, naciśnij w tabeli nazwę użytkownika.

Opis

Ekrany Notatki o użytkownikach - Utwórz i Notatki o użytkownikach - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytory. Korzystamy z nich, aby przeglądać, tworzyć, redagować, usuwać notatki o zarejestrowanych użytkownikach witryny.

Notatki o użytkownikach to krótkie uwagi, jaki można sporządzać o zarejestrowanych użytkownikach witryny Joomla. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. o „wykroczeniach” lub „trudnościach” sprawianych przez użytkowników. Inny przykład to notatki o zakresie czynności osób współpracujących w tworzeniu witryny.

Zdjęcie ekranu

Strona edytora notatek o użytkowniku

Szczegóły notatki

 • Temat [Subject]: Temat notatki o użytkowniku. Powinien zwięźle sygnalizować jej treść.
 • ID[ID]: nazwa użytkownika. Kliknij przycisk Wybierz użytkownika, aby wybrać go z listy zarejestrowanych użytkowników. Joomla wpisze w to pole pełną nazwę użytkownika.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać notatkę. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Stan[Status]: Stan publikacji notatki o użytkowniku. W praktyce ma niewielkie znaczenie, bowiem notatki widoczne są jedynie na zapleczu administracyjnym. Można wybrać z listy rozwijalnej jeden ze stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone
 • Data przeglądu[Review date]: To może być data utworzenia, data ostatniego przeglądu lub data planowanego przeglądu. Zależy od decyzji administratora. Wybierz datę z kalendarzyka lub wpisz ręcznie, zachowując format RRRR-MM-DD.
 • Notatka[Note]: Wpisz tekst notatki.

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora kont użytkowników

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowy: Zamyka i zapisuje notatkę oraz otwiera okno do utworzenia nowej notatki.
 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z przyciskiem:

31 przyb pomoc2.png


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne