--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.contactmanager.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Kontakty. Aby dodać kontakt, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności kontaktu stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie kontaktu, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Edytor własności kontaktu umożliwia zdefiniowanie szczegółowych danych kontaktowych i parametrów ich prezentacji na stronach witryny.

Komponent Kontakty umożliwia prowadzenie książki adresowej osób, instytucji, firm - nie tylko wydawcy serwisu internetowego czy firmy wdrażającej projekt intranetowy. Każdą pozycję można połączyć z kontem użytkownika Joomla!, dzięki czemu komponent może służyć do udostępnienia danych kontaktowych każdego użytkownikom. W takich przypadkach należy pamiętać o przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Każda informacja kontaktowa może zawierać kilkanaście szczegółów, z których tylko dwa są wymagane, aby umieścić kontakt w katalogu: przypisanie do kategorii i ustalenie jego nazwy. Pola niewypełnione nie będą wyświetlane na stronie prezentującej kontakt. O wyświetleniu każdej umieszczonej informacji można zdecydować, ustawiając odpowiednio parametry prezentacji kontaktu.

Jeśli zostanie podany adres e-mail oraz ustawiona opcja Pokaż e-mail w parametrach, na stronie frontowej zostanie wyświetlony formularz kontaktowy. Każde wypełnione pole jest włączone do elektronicznej wizytówki [vCard] tego kontaktu. Nazwy pól wyraźnie objaśniają, jakie informacje należy w nie wpisać.

Zrzut ekranu

15 contact edit.png

Szczegóły i parametry

W tej sekcji możesz określić różne szczegóły kontaktu, takie jak nazwę, adres, e-mail i inne. O tym, czy szczegóły te będą prezentowane na stronach witryny możesz zdecydować w ustawieniach parametrów.

Szczegóły

 • Nazwa [Name.]: pełna nazwa osoby lub jednostki - wydziału, biura, filii. Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
 • Kategoria [Category]: umożliwia przypisanie elementu (artykułu, kontaktu, adresu, reklamy, itp. ) do kategorii wybranej z rozwijanej listy. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
Zanim utworzysz pierwszy kontakt, konieczne jest stworzenie przynajmniej jednej kategorii kontaktów.
 • Połącz z użytkownikiem [Linked to User]: łączy dane kontaktowe z danymi zarejestrowanego użytkownika. Na rozwijanej liście użytkowników zaznacz nazwę użytkownika, z którym chcesz połączyć ten kontakt. Wybór połączenia nie jest konieczny. Jeśli kontakt nie jest połączony z żadnym użytkownikiem, zaznacz opcję - Bez połączenia - [-No User-].
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
Nowo dodane kontakty są umieszczane domyślnie na końcu listy. Aby zmienić kolejność podczas edycji, naciśnij wskaźnikiem myszki kontakt, po którym chcesz umieścić kontakt edytowany. Zauważ, że kolejność można również zmienić na stronie Kontakty.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

Informacje kontaktowe

 • Stanowisko [Contact's Position]: funkcja w strukturze organizacji, stanowisko, tytuł służbowy.
 • Adres e-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.
 • Ulica [Street Address]: dokładna lokalizacja w miejscowości - pełna nazwa ulicy, numer nieruchomości i lokalu.
 • Miejscowość/Dzielnica [Town/Suburb]: inna niż siedziba poczty nazwa miejscowości lub dzielnicy.
 • Województwo [State/County]: nazwa województwa, a w przypadku adresów spoza Polski - regionu lub stanu.
 • Kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000.
 • Państwo [Country]: nazwa państwa.
 • Telefon [Telephone]: numer telefonu.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: numer telefonu komórkowego.
 • Faks [Fax]: numer faksu.
 • Witryna [Web URL]: adres witryny internetowej.
 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy.
Uwaga: stosowanie znaczników HTML w tym polu jest niedozwolone.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media

Parametry: Kontakt

Sekcja Parametry: Kontakt umożliwia podjęcie decyzji o wyświetlaniu na stronach witryny w odniesieniu do każdego szczegółu kontaktu.

15 contact new basic.png

 • Nazwa [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Stanowisko [Contact's Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • E-mail [E-mail]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ulica [Street Address]: decyduje o wyświetlaniu nazwy ulicy i numeru nieruchomości. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Miejscowość [Town/Suburb.]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości/dzielnicy. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State/County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa (stanu, regionu). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kod pocztowy [Postal/Zip Code]: decyduje o wyświetlaniu kodu i siedziby poczty. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kraj [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy państwa. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Telephone]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu komórkowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kraj [Fax]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Adres WWW [Web URL]: decyduje o wyświetlaniu adresu witryny internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika kontaktu [Contact Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej kontakt (np. zdjęcia osoby). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Wizytówka [vCard]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika generującego wizytówkę elektroniczną (vCard). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Parametry: rozszerzone

Kliknięcie zakładki Parametry: rozszerzone odsłania kilka parametrów decydujących o wyświetlaniu ikon sygnalizujących elementy adresu kontaktowego:
15 contact new advanced.png

 • Ikona czy tekst [Icons/Text]: niektóre z elementów na stronie kontaktu mogą być sygnalizowane ikoną lub etykietą tekstową. Zaznacz jedną z opcji. Jeśli zdecydujesz o oznaczaniu elementów kontaktu ikonami, możesz poniżej wybrać odpowiednie grafiki.
 • Icons/Text. Whether to display an Icon, Text or nothing next to the Contact fields.
 • Ikona Adres [Address Icon]: obrazek sygnalizujący adres. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Email [E-mail Icon]: ikona sygnalizująca adres poczty elektronicznej. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Telefon [Telephone Icon]: ikona sygnalizująca telefon. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Telefon komórkowy [Mobile Icon]: obrazek sygnalizujący telefon komórkowy. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Faks [Ikona Fax]: obrazek sygnalizujący faks. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Inne informacje [Miscellaneous Icon]: ikona sygnalizująca informacje dodatkowe. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.

Parametry listu

Kliknięcie kolejnej zakładki - Parametry: list odsłania kilka ustawień decydujących o obsłudze programu pocztowego:
15 contact email param.png


 • Formularz email [E-mail Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego, umożliwiającego przesłanie listu pocztą elektroniczną. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
  15 contact email form.png
 • Tekst opisu [Description Text]: opcjonalny tekst opisujący przeznaczenie formularza, np. opisujący zasady odpowiadania na przesłaną tą drogą korespondencję, informujący o konsekwencjach ujawnienia swego adresu email, itp.
 • Kopia listu [E-mail copy]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, umożliwiającego użytkownikowi otrzymanie kopii wysyłanej wiadomości na swój adres poczty elektronicznej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów e-mail, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z adresami e-mail typu "naszspam@.com" albo "moje@pornoexclusive.com" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" listy, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 contact edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Przed stworzeniem pierwszego kontaktu musi być stworzona co najmniej jedna kategoria.

Pokrewne tematy

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.contactmanager.edit.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.