--=REKLAMA=--

Pomoc38:Menu Projektant menu

Z Joomla!WikiPL

Opis


Projektant menu umożliwia przegląd Menu dostępnych na stronie Joomla. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat liczby artykułów opublikowanych, niepublikowanych, wyrzuconych do kosza i nazw podłączonych modułów.

Menu umożliwiają użytkownikowi nawigację po witrynie. Menu to obiekt, który zawiera jeden lub więcej elementów menu. Każda pozycja menu wskazuje na stronę logiczną w witrynie. Do umieszczenia Menu na stronie wymagany jest moduł menu. Jedno Menu może mieć więcej niż jeden moduł. Na przykład jeden moduł może pokazywać tylko elementy menu pierwszego poziomu, a drugi moduł może pokazywać elementy menu poziomu drugiego.

Proces dodawania Menu do witryny jest zwykle następujący:

 1. Utwórz nowe Menu (korzystając z tego ekranu).
 2. Utwórz jedno lub więcej nowych pozycji menu w Menu. Każda pozycja menu będzie miała określony typ pozycji menu.
 3. Utwórz jeden lub więcej modułów menu, aby wyświetlić Menu na stronie. Podczas tworzenia modułów wybierasz elementy menu (strony), na których będą się wyświetlać moduły.

Jak uzyskać dostęp


W zapleczu Joomla! użyj Menu → Projektant menu lub wybierz ikonę Menu z Pulpitu zaplecza.

Zdjęcie ekranu


Pomoc38-Menu Projektant menu ekran.png

Pasek narzędzi - Przybornik


W lewym górnym rogu zobaczysz pasek narzędzi:

Pomoc38-Menu Projektant menu przybornik.png


Funkcje są następujące:

 • Utwórz. Otwiera ekran edycji, aby utworzyć nowe Menu.
 • Dostosuj. Otwiera ekran edycji dla wybranego Menu. Jeśli wybrano więcej niż jedno Menu (w stosownych przypadkach), zostanie otwarte tylko pierwsze Menu. Ekran edycji można również otworzyć, klikając nazwę istniejącego już Menu z tabeli Tytuł - Typ menu.
 • Usuń: Usuwa wybrane Menu. Działa z jednym lub wieloma wybranymi Menu. Usunięcie Menu powoduje także usunięcie wszystkich zawartych w nim elementów menu i powiązanych modułów menu. Po kliknięciu Usuń pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć wybrane Menu. Kliknięcie przycisku OK spowoduje usunięcie Menu. Kliknij Anuluj, aby przerwać usuwanie.
 • Przebuduj. Rekonstruuje i odświeża tabelę Menu. Zwykle nie ma potrzeby odbudowywania tej tabeli. Ta funkcja jest dostępna w przypadku uszkodzenia danych w tabeli.


 • Pomoc. Otwiera ten ekran pomocy.
 • Opcje. Otwiera okno Ustawienia globalne wszystkich pozycji menu.

Lewy boczny pasek


Z lewej strony tuż pod paskiem narzędzi znajduje się chowane menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Nawigacja lokalna

 • Menu: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Projektant Menu.
 • Pozycje menu: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Projektant pozycji menu. Otworzy się strona z tabelą zawierającą wszystkie pozycje menu dla wszystkich utworzonych Menu.

Pasek filtrów


Pomoc38-Menu Projektant menu Pasek filtrów.png

 • Pole wyboru do wyświetlania istniejących Menu witryny lub zaplecza.
 • Pole wyszukiwania istniejących Menu.
 • Przycisk Wyczyść - zerujący wyniki wyszukiwania.
 • Pole wyboru do sortowania kolumn tabeli z pozycjami Menu.
 • Pole wyboru do ustawienia liczby wyświetlanych pozycji w tabeli z pozycjami Menu.

Tabela z istniejącymi Menu


Kliknięcie tytułu kolumny spowoduje posortowanie widoku tabeli według danej kolumny. Strzałka w dół obok tytułu kolumny oznacza kolejność malejącą, a strzałka w górę oznacza kolejność rosnącą. Domyślnie tabela sortowana jest według numeru ID w kolejności rosnącej.

Pomoc38-Menu Projektant Menu Nagłówki kolumn.png

Pole wyboru: zaznacz to pole, aby wybrać jeden lub więcej elementów. Aby wybrać wszystkie elementy, zaznacz pole w nagłówku kolumny. Po zaznaczeniu co najmniej jednego pola kliknij przycisk paska narzędzi, aby wykonać akcję dla wybranego elementu lub elementów. Wiele akcji paska narzędzi, takich jak Przebuduj i Usuń, może pracować z wieloma elementami. Inne, takie jak Dostosuj, działają tylko na jednym elemencie naraz. Jeśli zaznaczonych jest wiele elementów i naciśniesz przycisk Dostosuj, pierwszy element zostanie otwarty do edycji.

Tytuł: Zawiera nazwę Twojego Menu oraz typ menu.

Opublikowano: Liczba opublikowanych pozycji menu w tym Menu.

Niepublikowane: Liczba nieopublikowanych pozycji menu w tym Menu.

W koszu: Liczba pozycji menu w tym Menu wyrzuconych do kosza.

Podłączone moduły: Wyświetla wszystkie moduły menu powiązane z Menu. Po kliknięciu przycisku wyświetli nazwę modułu, poziom dostępu i położenie na szablonie.

ID: Jest to unikalny numer identyfikacyjny dla tego Menu przypisany automatycznie przez Joomla !. Służy do identyfikacji przedmiotu wewnętrznie i nie można go zmienić. Podczas tworzenia nowej pozycji to pole wyświetla 0, dopóki nie zapiszesz nowego wpisu, w którym to momencie zostanie mu przypisany nowy kolejny numer ID.


Szybkie porady


 • Wskazane jest, aby nadawać nowym Menu opisowe tytuły. Są one później widoczne w menu zaplecza. Dobrą praktyką jest również wypełnianie pola Opis krótką informacją o przeznaczeniu Menu.
 • W Joomla 3.8 w pasku narzędzi Projektanta menu nie ma opcji Kopiuj. Możesz jednak stworzyć kolejną instancję istniejącego Menu na stronie menedżera modułów, kopiując moduł obsługujący Menu.
 • Tworząc nowe Menu, w polu Typ menu używaj w nazwie tylko znaków alfabetycznych języka angielskiego (a - Z), cyfr i znaku podkreślenia (_) bez spacji. Tytuł menu może być dowolny (nawet jeśli taki już istnieje), ale typ menu musi być unikalny.
 • Menu witryny -- Main menu jest menu domyślnym i nie powinno być usuwane. Domyślna pozycja menu jest stroną startową Twojej witryny - jeśli ją usuniesz, witryna nie będzie działała. Jeśli zmieniasz domyślną pozycję menu na inną, upewnij się, że nie usuwasz tej domyślnej pozycji. Domyślna pozycja jest oznaczona w Projektancie pozycji menu kolorową gwiazdką (*). Więcej informacji znajdziesz na stronie Pomoc38:Menu Projektant pozycji menu.
 • Pamiętaj że samo utworzenie nowego Menu nie tworzy dla niego modułu do wyświetlenia go w Twojej witrynie. Po utworzeniu nowego Menu dodaj do niego moduł klikając odnośnik w tabeli Podłączone moduły.
 • Jeśli usuniesz istniejące Menu, nie zapominaj, że wszystkie pozycje menu danego Menu również zostaną usunięte.

Dziękujemy za wkład

» danielg28,