--=REKLAMA=--

Pomoc35

Artykuły Artykuły Opcje

Z Joomla!WikiPL

Opcje - konfiguracja globalna artykułów

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów z ośmioma kartami. Uwaga: większość opcji widocznych na kartach nakładki można nadpisać ustawieniami dla każdej kategorii artykułów, każdej pozycji menu typu "Lista artykułów w kategorii", pozycji menu typu "Pojedynczy artykuł".

Karta Artykuły

Opcje ustawień widoczne na pierwszej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu "Pojedynczy artykuł" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji artykułu

Poniżej przedstawiamy znaczenie i możliwości poszczególnych ustawień globalnej konfiguracji artykułów: Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Układ prezentacji

 • Pokaż tytuł [Show Article Title]. (Pokaż/Ukryj) Decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Ukryj, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]. (Tak/NIe) Decyduje, czy w przeglądach artykułów tytuły będą odnośnikami do stron wyświetlających pełne teksty artykułów. Odnośnikami do pełnych tekstów artykułów mogą być również przyciski Więcej [Readmore]. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Wprowadzenie [Show Intro Text]. (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem - odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej… artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej…. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Położenie informacji o artykule Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuł informacji o artykule
 • Pokaż kategorię [Category Title] (Pokaż/Ukryj). Decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kategoria łączem [Category Title Linkable] (Tak/Nie). Ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kategoria nadrzędna Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż powiązania
 • Pokaż autora [Author Name] (Pokaż/Ukryj): Decyduje o wyświetlaniu nazwy autora - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Autor łączem
 • Pokaż datę utworzenia [Created Date and Time] (Pokaż/Ukryj): Decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Data i czas utworzenia
 • Pokaż datę modyfikacji [Modified Date and Time] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu - standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Data i czas modyfikacji. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż datę opublikowania
 • Przyciski nawigacji [Show Navigation] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł.
 • Głosowanie, ocenianie [Article Rating/Voting] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.
 • Pokaż "Czytaj więcej" [Read More... Link] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Czyaj więcej… [Read More] - odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuł z "Czytaj więcej" Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Znaków w tytule Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż tagi
 • Pokaż ikony [Icons] (Pokaż/Ukryj). Ustala formę przycisków Drukuj i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj). Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu. Dawniej Ikony.
 • Pokaż ikonę Drukuj [Print Icon] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Ikona Drukuj
 • Pokaż ikonę E-mail [E-mail Icon] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Ikona E-mail.
 • Pokaż odsłony [Hits] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Odsłony
 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links] (Tak/Nie). Decyduje, czy niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Położenie łączy

Karta Edycja artykułu

Opcje ustawień widoczne na drugiej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu "Artykuły - Wyślij artykuł" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji pojedynczej kategorii Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Włącz CAPTCHA przy przesyłaniu

 • Pokaż opcje publikacji (Tak/Nie): Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami publikacji, Nie, aby ją ukryć.
 • Pokaż opcje artykułu. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami artykułu, Nie, aby ją ukryć.
 • Włącz wersje. Zaznacz Tak, aby automatycznie zapisywać starszą wersje artykułu, gdy dokonywana jest jakakolwiek zmiana w artykule. Nie, aby nie włączać historii wersji.
 • Maksimum wersji. Określ liczbę starszych wersji, które system ma przechowywać. Wpisz 0, aby przechowywać wszystkie starsze wersje.
 • Witryna: Obrazki i łącza. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami ustawień ilustracji i łączy w interfejsie redakcyjnym na witrynie, Nie, aby ją ukryć.
 • Zaplecze: Obrazki i łącza. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami ustawień ilustracji i łączy w interfejsie redakcyjnym na zapleczu, Nie, aby ją ukryć. Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Okno docelowe łącza Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ilustracja wprowadzenia Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ilustracji pełnego tekstu

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu "Artykuły - Lista artykułów w kategorii" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji pojedynczej kategorii

 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijanej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy na stronach typu "lista artykułów w kategorii" będą wyświetlane tytuły kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Artykułów w kategorii [# Articles in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista kategorii artykułów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji listy kategorii artykułów

 • Opis głównej kategorii [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu najwyższej kategorii lub opcjonalnie tekstu z pola Opis znajdującego się w ustawieniach pozycji menu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli kategorią główną jest kategoria najwyższa w hierarchii, a chcemy wyświetlać opis kategorii, pole opisu musi być wypełnione w ustawieniach pozycji menu.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani artykułów, kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Artykułów w kategorii [# Articles in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Przegląd/Przegląd wyróżnionych

Opcje ustawień widoczne na tej karcie odnoszą się do stron generowanych przez pozycje menu typu "przegląd artykułów" oraz "przegląd artykułów wyróżnionych" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji przeglądów artykułów

 • Pozycji głównych [# Leading]: określa liczbę artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze "tematów dnia", jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… (Read more) na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….
 • Pozostałych pozycji [# Intro]: określa liczbę artykułów, które zostaną wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze "aktualności"). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność (zob. poniżej Parametry rozszerzone).
 • Kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze "aktualności". Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.
 • Liczba odnośników [# Links]: określa ile odnośników, zostanie wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze "więcej artykułów" - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli liczba pozycji głównych oraz pozostałych pozycji zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.
 • Uporządkuj w kolumnach [Multi Column Order]: decyduje o rozmieszczeniu artykułów w kolumnach. Opcja W dół oznacza, że artykuły będą rozmieszczane najpierw w kolejnych wierszach pierwszej kolumny (pionowo), a później w następnych. Opcja W poprzek oznacza, że artykuły będą rozmieszczane w kolejnych kolumnach pierwszego wiersza (poziomo), a później w następnych wierszach.
 • Włącznie z podkategoriami [Include Subcategories]: Jeśli Nie, tylko artykuły z tej kategorii będą pokazywane. Jeśli maksymalny poziom jako lista, podkategorie będą wyświetlane jako lista. Jeśli maksymalny poziom artykułów, wszystkie artykuły z podkategorii będą wyświetlane jako lista lub przegląd. Liczba poziomów jest wyznaczana przez parametr maksymalnego poziomu subkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje według odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Porządek kategorii [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Uporządkuj artykuły [Article Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  • Globalnie [Use Global]: według ustawienia w opcjach komponentu.
  • Kolejność wyróżnionych [Oldest first]: według uporządkowania artykułów wyróżnionych.
  • Od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie, według daty, najpierw najstarsze.
  • Od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie, według daty, najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów.
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów.
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów.
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Najwięcej odsłon [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Najmniej odsłon [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły.
 • Uporządkuj wg daty [Date for Ordering]: decyduje, według której z dat uporządkować artykuły, jeśli w parametrze Uporządkuj artykułyzaznaczono opcję Od najnowszych lub Od najstarszych. Artykuły można uporządkować według daty utworzenia, ostatniej korekty lub publikacji.

Karta Opcje listy pozycji

Ustawienia te odnoszą się strony typu lista artykułów, wywoływanej ze strony typu lista kategorii artykułów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji listy artykułów

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: Pokaż/Ukryj listę rozwijalną umożliwiającą ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Kryterium filtrowania [Filter Field]: pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów. Dostępne są trzy opcje: według nazwy autora, tytułu oraz ilości odsłon. Jeśli użytkownikom zostanie udostępniony formularz Filtr, będą mogli zmienić sposób sortowania artykułów.
 • Nagłówki tabeli [Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie artykułów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Tytuł, Autor, Odsłony itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż datę [Show Date]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z datami i rodzajem wyświetlanej daty. Wybierz jedną z opcji: Ukryj, Data utworzenia, Data modyfikacji, Data publikacji.
 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem zdefiniowanym w pliku językowym pl-PL.ini pod kluczem DATE_FORMAT_LC1 na przykład, "A, d B Y" da "Poniedziałek, 23 Listopad 2009"). Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 r. wpisz tutaj: d-m-Y.
  • w formacie: 31 gru. 2008 r. wpisz tutaj: d b.Y.
  • w formacie: 31 grudzień 08 r. wpisz tutaj: d B y.

Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: Formatowanie daty (Formatowanie daty ) oraz PHP strftime Command Format i Jak zmienić format daty? .

 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z liczbą odsłon (wyświetleń). Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż autorów [Show Author in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z nazwami autorów. Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między artykułami, kontaktami, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja' [Pagination Results]: jeśli wybierzesz Podział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Opcje wspólne

Opcje ustawień widoczne na drugiej karcie odnoszą się do wspólnych opcji list, przeglądów i przeglądów artykułów wyróżnionych, chyba że zostaną zmienione w ustawieniach pozycji menu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje wspólne

 • Uporządkuj kategorie
 • Uporządkuj artykuły
 • Uporządkuj według daty
 • Podział na strony
 • Paginacja
 • Artykuły wyróżnione

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Artykuły z Kolporterem wiadomości z kanału informacyjnego witryny.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje integracji

 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera RSS powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • W kanale informacyjnym [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie administracyjnym Artykuły.

Opcje komponentu administracyjnego Artykuły. Karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie kart reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla. Wybór zakładki rozwija kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Aby zmienić uprawnienia dla tego rozszerzenia, wykonaj następujące czynności.

 • Wybierz kartę Grupy użytkowników, której uprawnienia chcesz skonfigurować.
 • Znajdź pożądane działanie . Możliwe działania to:
  • Konfigurowanie, w tym ACL. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie wszystkich opcji, w tym uprawnień.
  • Tylko konfigurowanie opcji. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie opcji, z wyjątkiem uprawnień.
  • Dostęp do interfejsu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na dostęp do interfejsu administracyjnego tego rozszerzenia.
  • Tworzenie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na tworzenie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Usuwanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na usuwanie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie stanu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na zmianę stanu dowolnej treści w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie własnych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie stworzonej przez nich zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie pól dodatkowych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie wartości pól dodatkowych dodanych do tego rozszerzenia.
 • Z listy wyboru wybierz ustawienie uprawnienia do działania, które chcesz nadać grupie. Możliwe ustawienia to:
  • Dziedziczone. Przejęte z ustawień nadrzędnej grupy. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie.
  • Dozwolone. Użytkownicy z grupy i grup potomnych będą mogli wykonywać dane działanie.
  • Zabronione. Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych.
 • Zapisz nowe ustawienia, wybierając z przybornika przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Efekt zapisanych ustawień zobaczysz w kolumnie Wyliczone ustawienia. Możliwe są następujące ustawienia:

 • Dozwolone. Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone. Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada). Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z czterema przyciskami:

Przybornik w oknie Opcje

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Anuluj. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień. Przerywa pracę bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapisz na karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone