--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Wyszukiwarka indeksująca

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 23:11, 1 lip 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Moduł witryny: Wyszukiwarka indeksująca

Dostęp

Aby dodać nowy moduł Wyszukiwarki indeksującej, przejdź na stronę menedżera modułów:

 • Wybierz Rozszerzenia › Moduły

Kliknij przycisk Utwórz i kliknij w modalnym oknie dialogowym odnośnik Wyszukiwarka indeksująca. Aby dostosować istniejący moduł inteligentnej wyszukiwarki, na stronie menedżera modułów kliknij tytuł Wyszukiwarka indeksująca lub zaznacz pole wyboru obok tytułu, a następnie kliknij przycisk Dostosuj w przyborniku.

Opis

Moduł wyświetla formularz wyszukiwania, w którym użytkownik może wpisać interesujące go słowo kluczowe (frazę), a następnie nacisnąć klawisz Enter, aby sprawdzić, czy w witrynie znajdują się materiały, w których to słowo/wyrażenie występuje.

Szczegóły i opcje

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące szczegóły modułu, w polach widocznych na ilustracji powyżej:

 • Tytuł [Title]: pojedynczy wyraz lub zestawienie kilku wyrazów nazywający moduł. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną i porządkującą, i w związku z tym powinien być unikatowy. Często niesie z sobą również dodatkowe informacje w zależności od roli, jaką spełnia moduł, np. może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem
 • Pokaż tytuł [Show Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu nad modułem. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
  Uwaga: widoczność tytułu zależy także od stylu pozycji, w jakiej moduł jest umieszczony. W przypadku pozycji bez stylu widoczna jest tylko treść modułu.
 • Pozycja [Position]: miejsce na stronie przeznaczone na prezentację treści modułów. Istnieją dwa rodzaje pozycji, w których można osadzić moduł: miejsca zdefiniowane w szablonie, które można wybrać z rozwijalnej listy, oraz pozycje zdefiniowane przez administratora, których nazwy można wpisać w polu tekstowym przeznaczonym na określenie pozycji modułu.
 • Status [Status]: wskazuje na aktualny stan publikacji modułu - czy został włączony i jest widoczny lub gotowy do działania w razie potrzeby. czy został wyłączony (lub nie został jeszcze opublikowany) , czy został przeniesiony do Kosza. Zaznacz jedną z opcji: Opublikowano, Nie opublikowano, Wyrzucono do Kosza.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do modułu. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu Moduły oraz nadrzędnej grupie użytkowników. Wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru. Standardowo dostępne są trzy poziomy dostępu:
  • Powszechny [Public]: prawo przeglądania modułu ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: moduł zobaczą tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: moduł będzie widoczny tylko dla użytkowników zalogowanych i posiadających specjalne przywileje (np. autorów, redaktorów).

W Joomla 2.5 można ustalać własne niestandardowe poziomy dostępu.

 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania modułów umieszczonych w tej samej pozycji. Na rozwijalnej liście widoczne są wszystkie moduły już umieszczone w tej pozycji. Aby umieścić edytowany moduł przed innym, po prostu kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz go umieścić. Jeśli ten sposób zawiedzie, kolejność będzie można zmienić na stronie przeglądu modułów.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany moduł, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia modułu. Jeśli chcesz opublikować moduł automatycznie w późniejszym momencie, wpisz lub wybierz z kalendarzyka odpowiednią datę i czas.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym moduł zostanie automatycznie wyłączony. Możesz wpisać lub wybrać z kalendarzyka odpowiednią datę i czas. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Język [Language]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać moduł we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane moduły.
 • Notatka [Note]: pole przeznaczone na dowolną uwagę administratora. Notatka jest wyświetlane na stronie przeglądu modułów.

Poniżej tych szczegółów wyświetlane są jeszcze cztery informacje:

 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdemu nowemu modułowi. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Nazwa modułu [Module name]: systemowa nazwa modułu - nie można jej zmienić.
 • Klient - Witryna lub Zaplecze: określenie, którą część serwisu obsługuje moduł - witrynę czy zaplecze.
 • Opis modułu [Description]: opis modułu pochodzący z pliku językowego - nie można go tutaj zmienić.

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Szukaj

 • Filtr wyszukiwania [Search Filter]. Wybierz kjeden z filtrów utworzony na stronie menedzera filtrów w komponencie Wyszukiwarka indeksujaca. Jeśli zaznaczysz wybrany filtr, zakres wyszukiwania w module zostanie ograniczony kryteriami zadanymi w ustawieniach filtra.
 • Autouzupelnianie [Search Suggestions]: Zdecyduj, czy włączyć funkcję Autouzupełnianie, sugerującą podczas wpisywania tekstu w wyszukiwarce dopasowanie do tekstów istniejących w indeksie. Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Szukanie zaawansowane [Advanced Search]: Zdecyduj, czy wyświetlić zaawansowane opcje wyszukiwania.
  • Łącze do komponentu [Link to component]: W module zostanie wyświetlony odnośnik do strony komponentu.
  • Pokaż [Show]: Wewnatrz modułu zostaną wyświetlone filtry wyszukiwania zaawansowanego.
  • Ukryj [Hide]: Zostanie wyświetlone tylko pole wyszukiwania

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Szukaj

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Szerokość pola [Search Field Size]: szerokość pola wyszukiwarki w pikselach. Domyślnie 20px.
 • Etykieta [Alternate Label]: treść napisu na przycisku graficznym. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj).
 • Etykieta wyszukiwarki [Search Field Label]: decyduje o wyświetlaniu etykiety wyszukwiarki. Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
 • Pozycja etykiety [Label Position]: określa położenie etykiety w stosunku do pola wyszukiwania. Zaznacz jedną z opcji: Z lewej, Z prawej, Na górze, Na dole.
 • Przycisk Szukaj [Search Button]: decyduje o wyświetlaniu przycisku uruchamiającego wyszukiwanie. Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj. Jeśli Ukryj, wyszukiwanie będzie uruchamiane po naciśnięciu klawisza Enter.
 • Pozycja przycisku [Button Position]: określa położenie przycisku. Zaznacz jedną z opcji: Z lewej, Z prawej, Na górze, Na dole.
 • Autowykrywanie OpenSearch [OpenSearch autodiscovery]: zdecyduj, czy Twoja witryna ma być automatycznie rozpoznawana jako dostawca wyników wyszukiwania. Uwaga: Niektóre przeglądarki nie potrafią dodać Twojej witryny do OpenSearch, jeśli ta opcja jest włączona.
 • Tytuł OpenSearch [OpenSearch title]: tekst wyświetlany w przeglądarkach obsługujących OpenSearch podczas dodawania Twojej witryny jako dostawcy wyszukiwania.

Przypisanie do pozycji menu

Opublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo tylko na wybranych stronach Joomla!. Aby moduł był widoczny na stronach witryny, musi być przypisany do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

 • Zasada przypisania [Module Assignment]: wybierz z listy rozwijalnej jedną z możliwości: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych na wszystkich poza zaznaczonymi
 • Zaznacz menu [Menu Selection:]: Na kartach znajdują się listy pozycji menu w poszczególnych menu. Obok każdej pozycji znajduje się pole wyboru (zaznaczenia). Zależnie od wybranej wcześniej reguły przypisania zaznacz lub pozostaw niezaznaczone pola wyboru przy pozycjach menu wywołujących strony, na ktorych chcesz wyświetlać moduł badź nie chcesz wyświetlać modułu. Możesz skorzystać z jednego z przycisków: Zaznacz wszystkie [Select All], Wyczyść zaznaczenie [Clear Selection], Przełącz zaznaczenie [Toggle Selection]

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Pomoc [Help]: otwiera tę stronę podręcznej pomocy ekranowej.

Przykład wyglądu modułu

Przykład wyglądu modułu i wyników wyszukiwania w witrynie pochodzi z instalacji Joomla z przykładowymi danymi. rzeczywisty wygląd może zależeć od zastosowanego szablonu oraz stylu szablonu.

Przykład wykorzystania modułu Wyszukiwarka indeksująca

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Wyszukiwarka indeksująca na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Wyszukiwarka indeksująca, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Szukaj
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany. Tytuł nie musi być wyświetlany w witrynie.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Pamiętaj, że dysponujesz w opcjach podstawowych możliwością umieszczenia w polu wyszukiwarki przykładowego wyrażeni, którym może być również słowo Szukaj, a także możesz dodać przycisk z napisem Szukaj. Wyświetlanie tytułu nie wydaje się więc być dobrym pomysłem. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać. Projektanci szablonów, zwłaszcza dla starszych wersji Joomla! zakładali, że moduł Szukaj będzie umieszczany w pozycji nazwanej user4. Być może tak jest i w Twoim szablonie.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Wyszukiwarka indeksujaca
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, w tym:
  • czy i gdzie wyświetlać przycisk Szukaj i jaką umieścić na nim etykietę,
  • czy umożliwić użytkownikom ustawienie witryny jako wyszukiwarki na liście wyszukiwarek (opcja Autowykrywanie OpenSearch na Tak oraz tytuł OpenSearch),
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porada

Projektanci szablonów często zakładają, że moduł wyszukiwarki będzie umieszczany w pozycji nazywanej user4. Sprawdź, czy nie jest tak również w przypadku Twojego szablonu.

Pliki modułu

Moduł Wyszukiwarka indeksująca jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_finder. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Szukaj i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_finder.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Szukaj, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_finder i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_finder/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.