--=REKLAMA=--

Ikona w przyborniku

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 23:16, 31 maj 2018

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Moduły komunikatów używanych w ekranach pomocy, w sekcji Przybornik.

{{ikonawprzyborniku|Anuluj}} wyświetli:

 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

{{ikonawprzyborniku|Archiwizuj}} wyświetli:

 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w wykazie. Mogą być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach.

{{ikonawprzyborniku|Dalej}} wyświetli:

 • Dalej [Next]: Umożliwia przejście do następnego kroku w wykonywaniu jakiejś procedury (np. w Joomla 1.0. zakładania pozycji menu).

{{ikonawprzyborniku|Domyślne}} wyświetli:

 • Domyślne [Default]: ustala pozycję jako domyślną. W przypadku pozycji menu ustala stronę startową witryny, w przypadku szablonu - szablon obsługujący wszystkie strony witryny poza tymi, do których przypisano inny szablon. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij ten przycisk, aby oznaczyć stronę jako startową stronę witryny albo jako szablon domyślny.

{{ikonawprzyborniku|Domyślny}} wyświetli:

 • Domyślnie [Default]: ustala element jako domyślnie obsługujący witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij ten przycisk, aby oznaczyć stronę jako startową stronę witryny, szablon lub język jako szablon lub język domyślny.

{{ikonawprzyborniku|Kopiuj moduł}} wyświetli:

 • Kopiuj [Module Copy]: tworzy kopię modułu. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz skopiować i naciśnij ten przycisk. Na liście pojawi się nowy moduł. Naciśnij jego nazwę, by otworzyć edytor modułu i zmodyfikować jego własności. Skopiowanemu modułowi zostanie nadana automatycznie nazwa utworzona z nazwy oryginału i przedrostka Kopia z.... Skopiowany moduł jest standardowo wyłączony.

{{ikonawprzyborniku|Kopiuj}} wyświetli:

 • Kopiuj [Copy]: rozpoczyna kopiowanie zaznaczonego elementu, np. artykułu, pozycji menu. Aby skopiować jeden lub więcej elementów, zaznacz pole wyboru przy ich nazwie i kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły kopiowanych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną skopiowane. Aby zakończyć kopiowanie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].

{{ikonawprzyborniku|Kosz}} wyświetli:

 • Kosz [Trash]: rozpoczyna procedurę umieszczania elementu - artykułu lub pozycji menu w koszu. Zaznacz w wykazie elementy, które chcesz przenieść do kosza i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kosz

{{ikonawprzyborniku|Nie publikuj}} wyświetli:

 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.

{{ikonawprzyborniku|Nowy moduł}} wyświetli:

 • Nowy [New Module]: rozpoczyna tworzenie nowego modułu. Gdy naciśniesz ten przycisk, znajdziesz się na stronie z listą typów modułów. Aby stworzyć nowy moduł, wybierz odpowiedni typ i naciśnij w przyborniku przycisk Dalej. Z tworzenia modułu możesz zrezygnować, naciskając przycisk Anuluj. Zamiast tworzyć nowy moduł, wygodniej jest skopiować istniejący modułów. Więcej informacji o tworzeniu i konfiguracji modułów znajdziesz na stronach: Moduły - witryna oraz Moduły - zaplecze.
Uwaga: W Joomla 1.0 przycisk Nowy na stronie menedżera modułów umożliwiał stworzenie nowego własnego modułu, zawierającego zwykły tekst lub kod HTML. W Joomla 1.5 nowy Własny moduł tworzymy jak każdy inny.

{{ikonawprzyborniku|Odzyskaj}} wyświetli:

 • Przywróć [Restore]: artykuły lub pozycje menu umieszczone w koszu przywraca do poprzedniej lokalizacji. Przywrócone pozycje oznaczane są jako Nieopublikowane, nawet jeśli wcześniej były oznaczone jako Opublikowane.

{{ikonawprzyborniku|Parametry}} wyświetli:

 • Parametry [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Preferencje.

{{ikonawprzyborniku|Podgląd}} wyświetli:

 • Podgląd [Preview]: otwiera dodatkowe okno, w którym można zobaczyć, jak będzie wyglądać redagowany aktualnie materiał (artykuł, sonda, własny moduł). Opcja szczególnie przydatna w przypadku sond i modułów. W przypadku artykułów jedynie wówczas, gdy nie korzystamy z edytora wizualnego, takiego jak TinyMCE. Jeśli korzystamy ze zwykłego edytora tekstu (Bez edytora - No editor), podgląd artykułu umożliwia sprawdzenie formatowania.

{{ikonawprzyborniku|Pomoc}} wyświetli:

 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

{{ikonawprzyborniku|Popraw CSS}} wyświetli:

 • Edytuj CSS [Edit CSS]: umożliwia korygowanie stylów w arkuszu stylów zaznaczonego szablonu. Otwiera stronę z listą plików arkuszy stylów, zastosowanych w szablonie. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz zmodyfikować sposób formatowania np. tekstu, modułu, itp. Następnie, na kolejnej stronie, zaznacz pole opcji przy nazwie pliku CSS, który chcesz edytować i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zapisz, aby z nich zrezygnować naciśnij przycisk Anuluj.
Uwaga: W Joomla 1.0 możliwe było korygowanie jedynie standardowego arkusza stylów, nazwanego template_css.css.
Uwaga: Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy redagowany plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.

{{ikonawprzyborniku|Popraw HTML}} wyświetli:

 • Edytuj HTML [Edit HTML]: otwiera w nowym oknie zwykły edytor z głównym plikiem szablonu - /templates/nazwa_szablonu/index.php, definiującego układ treści na stronie frontowej lub na zapleczu. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz nanieść poprawki w szablonie witryny lub zaplecza. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zapisz, aby z nich zrezygnować naciśnij przycisk 'Anuluj'.
Uwaga: Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy redagowany plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.

{{ikonawprzyborniku|Preferencje}} wyświetli:

 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.

{{ikonawprzyborniku|Projektant}} wyświetli:

 • Projektant [Menus]: przenosi na stronę projektanta menu. Kliknij, jeśli chcesz stworzyć nowe menu albo zmienić właściwości istniejącego menu.

{{ikonawprzyborniku|Przenieś}} wyświetli:

 • Przenieś [Move]: rozpoczyna procedurę przemieszczania - artykułu, pozycji menu. Aby przenieść w inne miejsce, np. pozycję do innego menu lub artykuły do innej kategorii jedną lub więcej pozycji, zaznacz pole wyboru przy nazwach pozycji, które chcesz przenieść, a następnie kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły przenoszonych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną przeniesione. Aby zakończyć przenoszenie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Przenieś. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].

{{ikonawprzyborniku|Przywróć}} wyświetli:

 • Przywróć UnArchived: przywraca zaznaczone artykuły z Archiwum. Aby przywrócić jeden lub więcej artykułów archiwalnych, zaznacz pole wyboru przy ich tytule i naciśnij ten przycisk. Artykuły zarchiwizowane mogą być udostępniane w witrynie w przeglądach archiwum artykułów. Zwróć uwagę, że artykułowi przywróconemu z Archiwum nadawany jest status Nieopublikowany. W przypadku artykułów zarchiwizowanych ikona stanu jest wyłączona.

{{ikonawprzyborniku|Publikuj}} wyświetli:

 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.

{{ikonawprzyborniku|Usuń}} wyświetli:

 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).

{{ikonawprzyborniku|Utwórz}} wyświetli:

 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.

{{ikonawprzyborniku|Wczytaj}} wyświetli:

 • Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie z lokalnego komputera do Biblioteki mediów potrzebnego dokumentu - pliku graficznego, tekstowego, multimedialnego. Rozpoczyna proces wyboru i pobrania wybranego elementu. Standardowo można wczytać pliki graficzne w formacie GIF, PNG, JPG, BMP, XCF, ICO, ODG (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org), animacji w formacie SWF, tekstowe w formacie DOC, ODT (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org) i TXT, arkuszy kalkulacyjnych w formacie XLS i ODS (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org) oraz prezentacji w formacie PPT i ODP (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org). Wczytane pliki obrazków umieszczane są w katalogu /images/stories.

{{ikonawprzyborniku|Włącz}} wyświetli:

 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie rozszerzenia (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów albo dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu lub dodatku w kolumnie Publikacja.

{{ikonawprzyborniku|Wstecz}} wyświetli:

 • Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej wybranej pozycji menu, powrót do wykazu rodzajów łączy w menu i wybór nowego typu (w Joomla 1.0).

{{ikonawprzyborniku|Wyłącz}} wyświetli:

 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie na stronach witryny lub zaplecza zaznaczonych rozszerzeń. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów lub dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Publikacja.

{{ikonawprzyborniku|Wyloguj}} wyświetli:

 • Wyloguj [Logout]: kończy natychmiast sesję zalogowanego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy jednym lub wielu użytkownikach, których chcesz wylogować i kliknij ten przycisk. Użytkownicy zostaną natychmiast wylogowani. Opcja może być przydatna w różnych momentach. Pozwala m.in. zamknąć sesję użytkownikowi, który czyni jakieś szkody, a następnie zablokować go.

{{ikonawprzyborniku|Zapisz}} wyświetli:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.

{{ikonawprzyborniku|Zastosuj}} wyświetli:

 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.

{{ikonawprzyborniku|Zmień}} wyświetli:

 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],