--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.modules.edit.15

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Screen.modules.edit.15)

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Moduły. Aby stworzyć moduł, kliknij w przyborniku przycisk Nowy [New]. Aby skonfigurować istniejący moduł, naciśnij jego nazwę na liście w tabeli albo zaznacz przy jego nazwie pole wyboru i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].

Opis

Na tej stronie konfigurujesz nowe moduły lub modyfikujesz własności i ustawienia modułów stworzonych wcześniej. Poniżej tytułu strony znajduje się lokalne menu nawigacyjne z dwoma odnośnikami: Witryna i Zaplecze. Standardowo otwierana jest strona z modułami witryny. Tu znajdziesz większość Twoich modułów.

Odnośnik Zaplecze przeniesie Cię na stronę z modułami stosowanymi na stronach administracyjnych. Zwykle nie ma żadnej potrzeby zaglądać na tę stronę. Standardowe moduły zaplecza są już odpowiednio skonfigurowane. Jeśli jednak zechcesz zmodyfikować własności któregoś z modułów albo wyłączyć go (np. moduł Witaj u Joomla!, skorzystaj z tego odnośnika.

Kiedy tworzysz nowy moduł, wybierasz go spośród dostępnych typów modułów. Typ modułu definiuje treść, jaka w module będzie prezentowana. W przypadku istniejących modułów typ jest już określony, nie można go zmienić.

Szczegółowe informacje o każdym typie modułu witryny znajdziesz na stronie Moduły - witryna. Szczegółowe informacje o każdym typie modułu zaplecza znajdziesz na stronie Moduły -Zaplecze.

Konfiguracja modułu

Każdy nowo tworzony moduł przybiera standardowe domyślne własności, ale wymaga skonfigurowania. Konfiguracja modułu obejmuje:

 • określenie szczegółów - ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych,
 • przypisanie do pozycji menu - umiejscowienie,
 • określenie specyficznych parametrów prezentacyjnych - funkcji, zakresu treści, wyglądu.

Zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych w przypadku wszystkich modułów jest taki sam. W przypadku wszystkich modułów witryny musimy również zdecydować o przypisaniu ich do pozycji menu. Natomiast zestaw parametrów konfigurujących sposób i zakres prezentacji treści zależy od konkretnego modułu, jest inny dla każdego typu modułu.

Zrzut ekranu

15 module new edit.png

Szczegóły

 • Typ modułu [Module Type]: systemowa nazwa modułu. Nie można jej zmienić.
 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
Gdy poniżej włączysz opcję Pokaż tytuł, może być wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: decyduje o wyświetlaniu w module jego tytułu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Uwaga: w przypadku gdy w szablonie dla pozycji modułów ustalono styl none, tytuł nie będzie wyświetlany!
 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pozycja [Position]: przypisuje moduł do wybranej pozycji - miejsca przeznaczonego w szablonie na prezentację modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach lub materiałach statycznych za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position]. Można użyć dwóch rodzajów pozycji modułu:
  1. Możesz wybrać pozycję z rozwijanej listy. Pozycja umieszczona na rozwijanej liście została wyszczególniona w pliku konfiguracyjnym używanego szablonu (szablon.xml). Pozycje modułów dostępne w szablonie można zobaczyć, korzystając z opcji Podgląd w edytorze szablonu albo dodając do adresu witryny następujący kod: ?tp=1. Na przykład, jeśli Twoja witryna ma adres http://www.witryna.com, wpisz http://www.witryna.com?tp=1. Na stronie zostaną wyświetlone etykiety z nazwami zdefiniowanych w szablonie pozycji modułów.
  2. Możesz wpisać nazwę pozycji inną niż znajdujące się na rozwijanej liście (np. mojapozycja1). Wpisywane pozycje modułów stosowane są zwykle do wyświetlania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position] - w artykule wpisujemy polecenie {loadposition xxx}, gdzie xxx oznacza nazwę pozycji. Moduły ukażą się w artykule, jeśli moduł zostanie przypisany do pozycji menu wyświetlającej artykuł. Zobacz sekcję (Menu Assignment poniżej)
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny, pod którym każda nowy moduł jest zapisywany w bazie danych. Jest wykorzystywany wewnątrz systemu, np. w odnośnikach. Nie można go zmieniać.
 • Opis [Description]: zwięzła charakterystyka elementu: kategorii lub sekcji artykułów.
Opisy sekcji lub kategorii artykułów mogą być wyświetlany na stronie witryny, zależnie od ustawień konfiguracyjnych. Opisy menu w Projektancie menu są przeznaczone tylko dla administratorów, nie są widoczne na witrynie. Tekst opisu może być wprowadzana i edytowana za pomocą tego samego edytora, co artykuły. Modyfikacja opisów sekcji i kategorii jest możliwa jedynie w ich edytorach na zapleczu administracyjnym.

Przypisanie do pozycji menu

W tej sekcji decydujesz, gdzie moduł będzie widoczny. Opublikowany moduł można ukryć albo prezentować na wszystkich lub tylko na wybranych stronach Joomla!. Aby prezentować moduł na wybranych lub na wszystkich stronach witryny, trzeba przypisać go do wybranych lub wszystkich pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją menu. Jeśli pozycja menu, np. lista kategorii artykułów w sekcji, umożliwia nawigację w głąb, to moduł będzie widoczny na wszystkich stronach, do których można nawigować z tej pozycji menu, a więc na także na stronach z listami artykułów w kategoriach z tej sekcji oraz na stronach z artykułami.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!:

 • Pozycje menu [Menus]: zaznacz pole opcji Wszystkie [All] albo Zaznaczone na liście [Select Menu Item(s)]. Jeśli zaznaczysz Brak [None] moduł nie będzie widoczny na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany.
 • Pozycje wybrane [Menu Selection]: zaznacz, aby wyświetlać moduł na wybranych stronach (jeśli wcześniej wybierzesz opcję Wszystkie, program zaznaczy wszystkie pozycje automatycznie. Sposób zaznaczania opisano poniżej:
  • przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij wybrane pozycje, aby zaznaczyć wiele kolejno występujących po sobie pozycji menu.
  • przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje, aby zaznaczyć wiele pozycji, ale nie występujących kolejno po sobie.
  • przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje, aby usunąć zaznaczenie pojedynczych pozycji.
  • Jeśli chcesz prezentować moduł na większości stron, możesz też wcześniej zaznaczyć wszystkie pozycje (zaznacz pole wyboru Wszystkie powyżej), a następnie - przytrzymując klawisz [CTRL], klikaj nazwy pozycji, które chcesz wyłączyć.

Uwaga: W komputerach z systemem Mac OS zamiast klawisza [CTRL] użyj klawisza [Command].

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach serwisu można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 module edit toolbar.png

Znaczenie przycisków jest następujące:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Moduły można umieszczać w artykułach. W tym celu, w miejscu w którym chcesz zaprezentować moduł wpisz {loadposition xxx}, gdzie xxx to nazwa specjalnej pozycji, do której moduł został przypisany w edytorze konfiguracji. Nazwa tej pozycji nie może kolidować z żadną nazwą zastosowaną w szablonie. Może to być dowolna nazwa, najlepiej sygnalizująca, że jest to pozycja modułów w artykule (np. "wartykule1) lub inna korespondująca z treścią modułu (modułów). Moduły osadzone w artykułach będą widoczne pod warunkiem, że włączony będzie dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module]
 • Kolejność wyświetlania modułów można łatwo zmieniać na stronie Moduły - zarządzanie.

Tematy pokrewne

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],