--=REKLAMA=--

Plik templateDetails.xml/Manifest XML - zestawienie znaczników

Z Joomla!WikiPL

install

Uwaga: Stosowane są dwa różne znaczniki install

Mamy dwie etykiety znacznika - otwierającą i zamykającą. Etykieta otwierająca określa rodzaj rozszerzenia i rodzimą wersję Joomla!
Przykład
    <install type="component" version="1.5">
    <!-- Znaczniki zagnieżdżone -->
    </install>
Atrybuty type Rodzaj rozszerzenia
version Rodzima wersja Joomla! (wersja, dla której zaprojektowano rozszerzenie)
Znaczniki zagnieżdżone administration, author, authorEmail, authorUrl, copyright, creationDate, description, files*, install, installfile, languages*, license, media*, name, params, uninstall, uninstallfile, version

administration

Pojemnik na wszystkie składniki zaplecza objęte swoimi znacznikami. Znacznik jest wymagany nawet wówczas, gdy komponentu nie obsługują żadne elementy zaplecza i w związku z tym nie ma żadnych znaczników zagnieżdżonych.
Przykład
    <administration><!-- znaczniki zagnieżdżone --></administration>
Znaczniki zagnieżdżone files, languages, media, menu, submenu

author

nazwa autora, projektanta

Przykład
<author>Jan Kowalski</author>

authorEmail

Adres poczty elektronicznej projektanta

Przykład
<authorEmail>jankowalski@domena.org</authorEmail>

authorUrl

Adres internetowy witryny projektanta / projektu

Przykład
<authorUrl>http://www.domena.org</authorUrl>

copyright

Uwagi dotyczące prawa własności

Przykład
<copyright>Kopiuj mnie, ile chcesz!</copyright>

description

Opis rozszerzenia.

Przykład
<description>Przykład opisu komponentu – przeznaczenie, funkcje, użyteczność, ograniczenia.</description>

file

Plik zawierający instrukcje SQL przeznaczony do wykonania

Przykład
<query charset="utf8" driver="mysql">install.sql</query>
<query charset="" driver="mysql">install.noutf8.sql</query>

Atrybuty

charset

UTF-8.

driver

Nazwa sterownika bazy danych, zwykle mysql (mysql i mysqli są synonimami w tym kontekście).


files

Pliki i foldery obsługujące witrynę. Aby uniknąć kłopotów i nieporozumień, opcjonalnie używamy znacznika „folder”, nadającego większą przejrzystość. W znaczniku mogą być zagnieżdżone dwa inne – nazwa pliku i nazwa folderu

Przykład
<files folder="site"><!-- znaczniki zagnieżdżone --></files>
Znaczniki zagnieżdżone

filename, folder

filename

Określa nazwę pliku, który ma być skopiowany do wskazanego katalogu.

Przykład
<filename>przyklad.php</filename>

folder

Określa nazwę folderu, jaki ma być skopiowany do katalogu witryny lub zaplecza. Jeśli folder zawiera jakieś podkatalogi bądź pliki, nie musimy ich wyszczególniać.

Przykład
<folder>afolder</folder>

install

Opcje instalacji bzy danych. To nie jest ten sam znacznik, co znacznik główny. Nie pomieszaj ich ze sobą.

Przykład
<install><!-- znaczniki zagnieżdżone --></install>
Znaczniki zagnieżdżone

queries, sql

installfile

Plik do wykonania w trakcie instalacji rozszerzenia. Plik, który może zawierać funkcję com_install(), zwracającą wartość TRUE (prawda) w przypadku powodzenia. Wymagane, jeśli w trakcie instalacji chcesz wykonać zestaw dodatkowych instrukcji.

Przykład
<installfile>install.php</installfile>

language

Znaczniki językowe definiujące pliki językowe INI. Znacznik z wymaganym atrybutem „tag” zawierającym kod języka.

Przykład
<language tag="en-GB"><en-GB.com_example.ini</language>

Atrybuty

tag

Kod języka.

languages

Pliki językowe. Jeśli plik językowy już istnieje, nie zostanie nadpisany. Znacznik obejmujący znaczniki plików „language”. Każdy znacznik pliku musi być z atrybutem „tag” definiującym kod języka.

Przykład
<languages folder="languages"><!-- znaczniki zagnieżdżone --></languages>

Atrybuty

[Folder]

Folder, w którym przechowywane są pliki języka.

Znaczniki zagnieżdżone

language

license

Warunki użytkowania.

Przykład
<license>GNU GPL</license>

media

Pliki mediów, które mają być skopiowane do folderu obrazów w głównym katalogu Joomla!

Przykład
<media destination="stories"><!— Znaczniki zagnieżdżone --></media>
Atrybuty [destination] Katalog docelowy wewnątrz folderu /images.
[folder] Folder źródłowy.
Znaczniki zagnieżdżone

filename

menu

Pozycje menu zaplecza administracyjnego
Przykład
<menu><Nazwa menu</menu>
Atrybuty [act] Parametr opcjonalny - łącze.
[controller] Parametr opcjonalny - łącze.
[img] Opcjonalnie. Lokalizacja grafiki umieszczanej przy nazwie pozycji menu.
[layout] Parametr opcjonalny - łącze.
[link] URI - łącze.
[sub] Parametr opcjonalny - łącze.
[task] Parametr opcjonalny - łącze.
[view] Parametr opcjonalny - łącze.

name

Nazwa rozszerzenia.

Przykład
<name>Przykład</name>

param

Parametr. Sposób użycia znacznika zależy od rodzaju zastosowanego parametru. Kompletny opis parametrów znajduje się w Aneksie.

Przykład
<param type="text" name="foobar" label="Foobar" />

params

Parametry rozszerzenia

Przykład
<params><!-- znaczniki zagnieżdżone --></params>

Atrybuty

addPath

Ścieżka do źródła, w którym znajduje definicja subklas JElements

Znaczniki zagnieżdżone

param

queries

Instrukcje SQL do wykonania.

Przykład
<queries><!-- znaczniki zagnieżdżone --></queries>
Znaczniki zagnieżdżone

query

query

Instrukcja SQL do wykonania.

Przykład
<query>
CREATE TABLE `#__myextension` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`
</query>

submenu

Pozycje podmenu zaplecza.

Przykład
<submenu><!-- znaczniki zagnieżdżone --></submenu>
Znaczniki zagnieżdżone

menu

sql

Znacznik obejmujący znaczniki z plikami zawierającymi instrukcje SQL do wykonania.

Przykład
<sql><!-- znaczniki zagnieżdżone --></sql>
Znaczniki zagnieżdżone

file

uninstall

Opcje odinstalowania bazy danych.

Przykład
<uninstall><!-- znaczniki zagnieżdżone --></uninstall>
Znaczniki zagnieżdżone

queries, sql

uninstallfile

Plik do wykonania w trakcie odinstalowywania rozszerzenia. Plik, który może zawierać funkcję com_ uninstall (), zwracającą wartość TRUE (prawda) w przypadku powodzenia. Wymagane, jeśli w trakcie odinstalowania chcesz wykonać zestaw dodatkowych instrukcji.

Przykład
<uninstallfile>uninstall.myextension.php</uninstallfile>

version

Wersja rozszerzenia. W większości przypadków do oznaczenia wersji stosowane są trzy cyfry: pierwsza - major (numer główny), druga - minor (numer dodatkowy) oraz trzecia - release (numer wydania, łatki aktualizującej). 1.0.0 oznacza zwykle pierwsze wydanie stabilne.

Przykład
<version>1.0.0</version>

Dziękujemy za wkład

» Adam Przybylski [komodore],