--=REKLAMA=--

VirtueMart/Operatorzy

Z Joomla!WikiPL

< Grupy klientów


4.7.3. Grupy użytkowników

Grupy użytkowników w Virtuemart, tak jak grupy użytkowników w Joomla czy Mambo, wyznaczają zakres uprawnień użytkownika, praw dostępu do określonych części i funkcji sklepu.

Każdy użytkownik Virtuemart przypisany jest do jednej z grup użytkowników. Domyślnie każdy nowo rejestrowany użytkownik przypisywany jest do grupy klienci (shopper).

Kiedy przypisanie do grup może być przydatne? Wyobraź sobie, że masz użytkownika, który chce przeglądać raporty sklepu. Prawo to posiadają zwykle tylko administratorzy i operatorzy sklepu. Jeśli przypiszesz użytkownika do jednej z tych grup, uzyska on wprawdzie również prawo dostępu do modułu sprawozdań, ale równocześnie uzyska dostęp do innych obszarów sklepu, w których mógłby zmienić albo usunąć ważne dane. Innym, a zarazem bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stworzenie grupy użytkowników z takimi samymi prawami, jak klienci z dodatkowym prawem dostępu do modułu sprawozdań. W takich właśnie przypadkach przydaje się możliwość tworzenia i przypisywania użytkowników do grup.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Grupy użytkowników i przypisywanie użytkowników do grup to inna klasyfikacja niż kategorie klientów. Kategorie klientów rozszerzają prawa klientów, ale nie zwiększają praw dostępu!


Grupy użytkowników dodajemy, modyfikujemy i usuwamy na stronie Administracja → Ustawienia → Grupy użytkowników [Admin → User Groups].

Rys. 4.60. VirtueMart Administration: User Group List

Możesz kliknąć nazwę istniejącej grupy, aby otworzyć formularz edytora własności.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Grupy "admin", "storeadmin" oraz "shopper" są kluczowymi grupami VirtueMart i nie mogą być ani modyfikowane, ani usuwane.


Jeśli chcesz stworzyć nową grupę, kliknij przycisk Nowy w przyborniku. W obszarze roboczym zostanie otwarty edytor własności grupy użytkowników:

Rys. 4.61. VirtueMart Administration: User Group Form

W formularzu ustalamy dwie własności:

 • Nazwa grupy użytkowników: jeden wyraz sygnalizujący zakres uprawnień, bez znaków spoza alfabetu łacińskiego
 • Poziom grupy użytkowników: liczba całkowita, wyrażająca zakres praw. Większa liczba oznacza mniejsze uprawnienia. Prawa użytkowników z grupy admin sygnalizuje liczba 0, prawa operatorów sklepu wyraża liczba 250, prawa klientów liczba 500. Wpisana tutaj liczba decyduje jedynie o kolejności, w jakiej grupa zostanie umieszczona na listach kontroli dostępu do modułów i funkcji sklepu.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Im szerszy jest poziom dostępu, tym mniejszy jest zakres uprawnień - administrator ma większe uprawnienia od operatora sklepu, a operator sklepu większe od kupującego.


Po zapisaniu nowej grupy użytkowników jej nazwa pojawi się na listach kontroli dostępu do modułów i do funkcji sklepu.

Rys. 4.62. VirtueMart Administration: The New Group in the Module List

Aby przypisać nowej grupie użytkowników prawa dostępu do dowolnego modułu, na liście kontroli dostępu do modułów zaznacz pole wyboru w kolumnie oznaczonej nazwą grupy.

Ikona wazne.png
 Ważne!

Każdy moduł ma swoją własną listę kontroli dostępu do funkcji. Możesz więc uszczegółowić zakres praw dostępu do wybranych modułów, np. umożliwiając dodawanie nowych danych, bez prawa modyfikacji danych istniejących (update).


Pracownicy sklepu

Zadania związane z obsługą sklepu internetowego wykonuje zwykle więcej niż jedna osoba. Wyznaczonym pracownikom swojej firmy możesz nadać prawa wprowadzania i redagowania informacji związanych z obsługą sklepu, zarówno poprzez zalogowanie się ze strony głównej witryny, jak i zalogowanie się do panelu administracyjnego.

Dodanie pracownika do zespołu obsługi eSklepu

W Joomla! istnieją dwie hierarchiczne grupy użytkowników o różnych uprawnieniach: jedna z dostępem od głównej strony witryny [Public Frontend] i druga z dostępem przez panel administracyjny i z uprawnieniami do zarządzania witryną [Public Backend].

Aby pracownik firmy mógł wykonywać zadania związane z obsługą sklepu, winien być zarejestrowanym użytkownikiem witryny i sklepu. Zarejestrowanemu pracownikowi możesz nadać określone uprawnienia administracyjne do zarządzania sklepem bądź tylko uprawnienia do wprowadzania, redagowania i decydowania o rozpoczęciu lub publikacji opisów produktów. Możesz, oczywiście zarejestrować pracownika w menu administracyjnym VirtueMart.

Aby zarejestrować pracownikowi firmy i nadać mu uprawnienia administracyjne:

 • W menu administracyjnym Joomla! wybierz opcję Admin ⇒ Użytkownicy [Admin ⇒ Users]. Ukaże się lista użytkowników.
 • Kliknij przycisk Dodaj [New] w pasku narzędzi

ALBO:

 • Odszukaj w wykazie i kliknij nazwę (nazwisko) pracownika już zarejestrowanego. Ukaże się edytor danych użytkownika.
  • Dla nowego pracownika wypełnij wszystkie pola formularza (włącznie z hasłem i powtórzeniem hasła). W przypadku pracownika już zarejestrowanego dokonaj tylko odpowiednich zmian w polu Grupa:
  • Wybierz z listy rozwijanej Grupa [Group] jedną z możliwych opcji:
   • Operator [Manager], Administrator lub Główny Administrator [Super Administrator], aby nadać uprawnienia do zalogowania się w panelu administracyjnym oraz wykonywania określonych czynności. Operator może dodawać, tworzyć i modyfikować opisy produktów, może tworzyć nowe kategorie, stawki opłat, stawki podatkowe, itd. Nie może zarządzać klientami sklepu. Administrator może dodatkowo zarządzać klientami, instalować nowe składniki Joomla, a główny administrator może wykonywać wszystkie czynności związane z obsługą Joomla i VirtueMart.
   • Autor [Author]: ????????????? co może Redaktor [Editor] : ????????????? co może Wydawca [Publisher] : ????????????? co może.

Umożliwienie pracownikowi obsługi eSklepu

 • Aby umożliwić dostęp pracownikowi do zaplecza sklepu, bez przyznawania praw do zaplecza systemu CMS wystarczy nadać pracownikowi odpowiednie prawa w dziale Użytkownicy następnie zaznaczyć opcję Zezwalaj na zarządzanie z części użytkowej sklepu użytkownikom nie posiadającym dostępu do panelu administracyjnego? na zakładce bezpieczeństwo.