--=REKLAMA=--

Uruchamianie dodatków typu content w rozszerzeniach

Z Joomla!WikiPL

Typowym przykładem stosowania dodatków jest stosowanie dodatków przetwarzających tekst. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz stosować dodatki przetwarzające tekst zawarte w rozszerzeniach pisanych na zamówienie. Wywołanie dodatku sprowadza się do instrukcji:

$text = JHtml::_('content.prepare', $text);

Uruchomienie jakiegokolwiek innego dodatku przetwarzającego treść wymaga następującego wywołania:

// Uwaga: w Joomla! 3.x klasa JDispatcher jest niezalecana, jednakże nadal działa. Zaleca się stosowanie klasy JEventDispatcher.
$dispatcher = JDispatcher::getInstance();
$item->text = your_text_area_item;  
$item->params = clone($params);
JPluginHelper::importPlugin('content'); 
$dispatcher->trigger('onPrepareContent', array (& $item, & $item->params, 0));

Ilustrację zastosowania opisywanego rozwiązania znajdziesz zaglądając do kluczowych składników oprogramowania Joomla! (np. com_content). Zobacz stronę o mechanizmach wyzwalających (ang.) opisującą możliwe do wykorzystania mechanizmy wyzwalania dodatków w ramach komponentów.

W odniesieniu do zagadnień zgodności z PHP 5.3 również zajrzyj na stronę dyskusji.

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Triggering_content_plugins_in_your_extension udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.