--=REKLAMA=--

Szablon

Ikony w przyborniku16

Z Joomla!WikiPL

Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Ikony w przyborniku16 - dokumentacja

{{ikony_w_przyborniku16|Aktywuj}} wyświetli:

 • Aktywuj [Activate]: uaktywnia konto zaznaczonego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy nazwach nieaktywnych kont użytkowników i kliknij ten przycisk, by je uaktywnić.

{{ikony_w_przyborniku16|Anuluj}} wyświetli:

 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

{{ikony_w_przyborniku16|Archiwizuj}} wyświetli:

 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.

{{ikony_w_przyborniku16|Blokuj}} wyświetli:

 • Blokuj [Block]: zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu kontach użytkowników i naciśnij ten przycisk, aby je zablokować.

{{ikony_w_przyborniku16|Domyślne}} wyświetli:

 • Domyślne [Default]: ustala element jako domyślnie obsługujący witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij tę ikonę, aby - zależnie od rodzaju zaznaczonych pozycji - ustawić stronę jako otwierającą witrynę, szablon lub język jako szablon lub język domyślny.

{{ikony_w_przyborniku16|Eksportuj}} wyświetli:

 • Eksportuj [Export]: kliknij, aby pobrać plik zawierający statystykę wyświetleń i kliknięć ogłoszeń. Następnie określ własności pliku w oknie nakładki:
  16 reklamy sledzenie eksportuj.png
  • Kompresuj [Compressed]: zaznacz jedną z opcji - Tak lub Nie
  • Nazwa pliku [Filename]: zdefiniuj nazwę pliku, wykorzystując dowolne z poniższych znaczników:
   • __SITE__ - umieści w nazwie pliku nazwę witryny
   • __CATID__ - umieści w nazwie pliku ID kategorii
   • __CATNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę kategorii
   • __CLIENTID__ - umieści w nazwie pliku ID klienta
   • __CLIENTNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę klienta
   • __TYPE__ - umieści w nazwie pliku ID rodzaj statystyki: 1 - w przypadku statystyki wyświetleń, 2 - w przypadku statystyki kliknięć, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
   • __TYPENAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę rodzaju statystyki - wyświetlania lub kliknięcia, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
   • __BEGIN__ - umieści w nazwie pliku datę rozpoczęcia
   • __END__ - umieści w nazwie pliku datę zakończenia
  • Eksportuj [Export]: kliknij ten przycisk, aby pobrać plik statystyk
  • Anuluj [Cancel]: kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zrezygnować z eksportowania pliku.
Plik zapisany jest w formacie .csv (wartości pól oddzielone przecinkami), może być odczytany np. w programach MS Excel czy OO Calc.

{{ikony_w_przyborniku16|Instaluj}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Instaluj {{ikony_w_przyborniku16|Kosz}} wyświetli:

 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.

{{ikony_w_przyborniku16|Oczyść pamięć podręczną}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Oczyść pamięć podręczną {{ikony_w_przyborniku16|Odblokuj}} wyświetli:

 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.

{{ikony_w_przyborniku16|Odinstaluj}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Odinstaluj {{ikony_w_przyborniku16|Opcje}} wyświetli:

 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

{{ikony_w_przyborniku16|Opróżnij}} wyświetli:

 • Opróżnij [Empty Trash]: usuwa nieodwracalnie elementy wyrzucone tymczasowo do kosza. Aby usunąć z kosza niepotrzebne pozycje, np. menu czy artykuły, trzeba najpierw za pomocą filtra Wybierz stan wybrać pozycje Wyrzucone do kosza.

{{ikony_w_przyborniku16|Pomoc}} wyświetli:

 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

{{ikony_w_przyborniku16|Przebuduj}} wyświetli:

 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę pozycji, np. kategorii, pozycji menu, zapewniając poprawną synchronizację danych

{{ikony_w_przyborniku16|Przywróć}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Przywróć {{ikony_w_przyborniku16|Skopiuj}} wyświetli:

 • Skopiuj [Duplicate]: tworzy kopię modułu. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz skopiować i naciśnij ten przycisk. Na liście pojawi się nowy moduł. Naciśnij jego nazwę, by otworzyć edytor modułu i zmodyfikować jego własności. Skopiowanemu modułowi zostanie nadana automatycznie nazwa utworzona z nazwy oryginału i przedrostka Kopia z.... Skopiowany moduł jest standardowo wyłączony.

{{ikony_w_przyborniku16|Utwórz}} wyświetli:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.

{{ikony_w_przyborniku16|Usuń}} wyświetli:

 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można.

{{ikony_w_przyborniku16|Usuń przestarzałe}} wyświetli:

 • Usuń przestarzałe [Purge expired]: naciśnij tę ikonę, aby z folderów pamięci podręcznej usunąć tylko pliki zawierające przestarzałe, nieaktualne dane.

{{ikony_w_przyborniku16|Usuń statystyki}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Usuń statystyki {{ikony_w_przyborniku16|Włącz}} wyświetli:

 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie rozszerzenia (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów albo dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu lub dodatku w kolumnie Publikacja.

{{ikony_w_przyborniku16|Wycofaj}} wyświetli:

 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.

{{ikony_w_przyborniku16|Wykryj}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Wykryj {{ikony_w_przyborniku16|Wyłącz}} wyświetli:

 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie na stronach witryny lub zaplecza zaznaczonych rozszerzeń. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów lub dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Publikacja.

{{ikony_w_przyborniku16|Wyślij}} wyświetli:

 • Wyślij [Send Mail]: wysyła przygotowaną wiadomość - biuletyn, wyświetla komunikat informujący, do ilu użytkowników została rozesłana poczta. Po wysłaniu wiadomości jej treść nie będzie nigdzie dostępna.

{{ikony_w_przyborniku16|Wyzeruj}} wyświetli:
Porcje16:EkranyP ikony w przyborniku16 Wyzeruj {{ikony_w_przyborniku16|Zamknij}} wyświetli:

 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.

{{ikony_w_przyborniku16|Zapisz}} wyświetli:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.

{{ikony_w_przyborniku16|Zapisz i Nowe}} wyświetli:

 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.

{{ikony_w_przyborniku16|Zapisz i Zamknij}} wyświetli:

 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.

{{ikony_w_przyborniku16|Zapisz jako kopię}} wyświetli:

 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.

{{ikony_w_przyborniku16|Zmień}} wyświetli:

 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.

{{ikony_w_przyborniku16|Znajdź aktualizację}} wyświetli:

 • Znajdź aktualizacje [Find Update]: skanuje twoją instalację Joomla! oraz wyszukuje dostępne aktualizacje zainstalowanych rozszerzeń.