--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Odblokowanie Opcje

Z Joomla!WikiPL

Opcje komponentu – konfiguracja globalna

Po naciśnięciu w przyborniku ikony Opcje w oknie modalnym nakładki otwiera się jedna karta konfiguracji globalnej narzędzia, służącego do odblokowania rekordów w bazie danych. Można na niej skonfigurować uprawnienia do korzystania z tego narzędzia.

Komponent Odblokowanie - Konfiguracja uprawnień

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do komponentu Odblokowanie.

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W odniesieniu do obsługi pamięci podręcznej ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

  • Konfigurowanie [Configure]: uprawnia użytkowników grupy do konfigurowania opcji pamięci podręcznej.
  • Dostęp do komponentu [Access Component]: uprawnia użytkowników do korzystania z narzędzi do czyszczenia pamięci podręcznej.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

  • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu – konfiguracji globalnej lub opcji artykułów albo z ustawień nadrzędnej grupy użytkowników bądź nadrzędnej kategorii, jeśli istnieje.
  • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu – konfiguracją globalną lub opcji artykułów, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
  • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu – konfiguracji globalnej lub opcji artykułów, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

  • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (Zablokowane) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na „wyższym poziomie” konfiguracji, np. w opcjach artykułów albo dla kategorii nadrzędnej.