--=REKLAMA=--

Pomoc35

Dodatek: Wyszukiwarka - Kategorie

Z Joomla!WikiPL

Dodatek Wyszukiwarka - Kategorie

Dodatek Wyszukiwarka - Kategorie [Smart Search - Categories] włącza indeksowanie i przeszukiwanie artykułów (tytułów i tekstów).

Dodatek należy do grupy finder - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_finder_categories. Pliki dodatku - categories.php i categories.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/finder/categories.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Wyszukiwarka - Kategorie

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

Ustawienia dodatku

Dodatek Wyszukiwarka - Kategorie nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Wyszukiwarka - Kategorie

Aby skonfigurować dodatek Wyszukiwarka - Kategorie:

  1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Wyszukiwarka - Kategorie [Smart Search - Categories]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy finder.
  2. W szczegółach dodatku:
    • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
    • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
    • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy finder, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Wyszukiwarka - Kategorie przed zaznaczonym.
  1. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.