--=REKLAMA=--

Polityka tłumaczeń i lokalizacji

Z Joomla!WikiPL

Tytuł oryginału: Joomla! Project Translation and Localization Policy

Tekst Oryginału Propozycja tłumaczenia

Preamble

The vision of the Joomla Project includes "people around the world using their preferred languages." Translation of the language in the Joomla core files, the help screens and documentation along with other tasks such as working with the Development Team to meet the needs of diverse language communities all help to achieve this. This Translation and Localization Policy is intended to embody that vision while creating a worldwide community that is rewarding and enjoyable to participate in and that maintains the trust of its users. It builds on the core values of the Project which are: freedom, equality, trust, community, collaboration and usability.

Preambuła

Zgodnie z podstawowym założeniem projekt Joomla! obejmuje: „ludzi na całym świecie, niezależnie od języka, jakim się posługują”. Realizacji tego postulatu służą różne działania, takie jak tłumaczenie szkieletu środowiska oraz pomocy i dokumentacji, jak i współpraca tłumaczy z zespołem programistów mająca na celu przygotowanie nowego oprogramowania w taki sposób, by łatwo dawało się przełożyć na różne języki. Polityka tłumaczeń i lokalizacji została stworzona z myślą o realizacji tej wizji poprzez tworzenie międzynarodowej społeczności, w której udział jest przyjemny, daje jej członkom satysfakcję oraz buduje zaufanie. Opiera się na podstawowych wartościach projektu Joomla! takich jak: wolność, równość, zaufanie, wspólnota, współpraca i użyteczność.

Translation and Localization Policy

Only Joomla Translation Teams will have their work listed on Joomla.org and related sites and hosted on the Joomla Translation Common Repository .

The Joomla Translation Team Agreement sets the terms for being accepted and continuing as a Joomla Translation Team. The decision to accept or continue recognition of a Joomla Translation Team is taken by the Joomla Translation Coordination Team which is composed of volunteer members drawn from the current local translation coordinators. The Joomla Translation Coordination Team works under the general oversight of the Joomla Production WG Leadership.

The Joomla Translation Team Agreement is considered accepted when the local Translation Coordinator is granted access to the Joomla Translation Team Forum.

By accepting this Joomla Translation Team Agreement, you agree that breaking of any of the terms will lead to the agreement being cancelled. This means:

 • The Translation Team will be removed from the Joomla Translation Team Forum
 • All listings on Joomla.org and related sites will be removed.
 • You will no longer be entitled to use the badge or refer to your team as a Joomla Translation Team.

Polityka Tłumaczeń i Lokalizacji

Tylko Zespoły Tłumaczeń Joomla! mogą umieszczać tłumaczenia na stronie Joomla.org lub stronach pokrewnych oraz umieszczać pliki w Centralnej Składnicy Tłumaczeń Joomla!.

Zasady, na jakich działają Zespoły Tłumaczeń Joomla! określa Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla! Decyzje o uznaniu nowego Zespołu Tłumaczeń Joomla! lub podtrzymaniu uznania dla juz istniejącego zespołu podejmuje Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Jommla, w skład którego wchodzą wolontariusze rekrutujący się z już istniejących Zespołów Tłumaczeń. Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Joomla podlega Kierownictwu Grupy Roboczej ds. Producji Joomla! (Joomla Production WG Leadership).

Przyjmuje się, że poniższy Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla! zaczyna obowiązywać w chwili, gdy lokalny koordynator Zespołu Tłumaczeń otrzymuje prawo dostępu do forum Zespołu Tłumaczeń Joomla!.

Przyjęcie Regulaminu oznacza, że złamanie któregokolwiek z jego postanowień powoduje zaprzestanie współpracy, a w konsekwencji:

 • Zespół Tłumaczeń zostanie usunięty z forum Zespołu Tłumaczeń Joomla!
 • Wszystkie wpisy tego zespołu zostaną usunięte ze stron joomla.org i pokrewnych.
 • Utracicie prawo korzystania z oznaki i przedstawiania swojego zespołu jako Zespołu Tłumaczeń Joomla!.

Joomla! Translation Team Agreement

Terms and Conditions for acceptance as a Joomla Translation Team

 1. Copies of all language packs, sample data, and help files shall be deposited on the Joomla Translation Common Repository that the Joomla Translation Coordination Team will manage on Joomlacode.org. All language packs will be available for public download. Joomla Translation Teams are encouraged to live up to the core Joomla Project values of freedom and equality as embodied in the GNU GPL by making their help files and sample data publicly available for download just as the works they are derived from are available.
 2. All members of Joomla Translation Teams shall follow the Code of Conduct for Joomla Volunteers at all times.
 3. Within specific languages, a spirit of collaboration shall be maintained. If there is already a Joomla Translation Team for a given language, new contributors and teams should seek to cooperate with that team. Existing Joomla Translation Teams must welcome and encourage new contributors.
 4. Translation teams shall remain in contact with the Joomla Translation Coordination Team.
 5. All Translators shall comply with the Open Source Matters trademark policies on name use, logo use, and domain names (See: [1]) and any other relevant policies.
 6. In accepting a Joomla Translation Team for a particular language the Joomla Project does not accept any social, cultural or political claims associated with that language or reject the claims of any other language.
 7. All use of the Joomla Translation Team badge shall comply with the translation badge use policy (below) and the Open Source Matters policy for conditional use logos (link).</li>
 8. Language packs shall be released under the http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html GNU GPL] v2 or later and be distributed at no cost to end users and without requiring registration.
 9. All language packs shall be named: "[ISO name of language]_joomla_lang_[type of package].[joomla version][Eventual pack version]" where:
  • [Iso name of language] = xx-XX
  • [type of package]. = site, admin, full
  • [Eventual pack version] = v2, v3, etc.
  example: xx-XX_joomla_lang_full.1.5.8v2.zip
 10. Language packs shall be kept up to date with the current releases of Joomla.
 11. Online help files shall be reachable through Joomla administrator interface and must be available via the Web at no cost to end users. Help files must be licensed using the Joomla Electronic Documentation License and retain all licensing information.
 12. Online help files shall be kept up to date with the current releases of Joomla.
 13. Localized distributions shall not include advertising or links for any site other than Joomla.org sites, the Joomla Translation Team site or sites that are included in the core sample data. The sole exception to this is that a links to English resources or content in translations of the core sample data may be replaced with links to specific equivalent content in the relevant language. These may not be in the form of a general link to a local site.
 14. Localized distributions may include specially created sample data as long as the tone and messages of the sample data are in accord with the Joomla Project's mission, vision and values and are not detrimental, e.g., harmful or damaging to the value of any of the Joomla Marks, or to the Joomla Project or OSM, its brand integrity, reputation or goodwill, such as by including content that (a) is vulgar, obscene, pornographic, disparaging, defamatory or hateful, (b) includes statements concerning that are libelous, slanderous or otherwise defamatory, or (c) would be considered a criminal offense or would encourage conduct that would be considered a criminal offense or create any civil liability. Requests for modification of sample content made by Open Source Matters must be addressed within five business days.
 15. Localized sample content may include menu links to specific relevant resources in the translation language. It shall include a menu link to Joomla.org.
 16. Localized distributions shall be released at no cost to end users and without requiring registration.
 17. Localized distributions shall be named: "Joomla [version #] in X" where X is the official English name of the language corresponding to the ISO code. For example: en-US would be "Joomla 1.5.9 in English (United States)"
 18. Localized distributions shall be kept up to date with the current releases of Joomla. When releases reach end of life on Joomlacode.org they shall no longer be available on Joomla Translation Team sites.
 19. These terms may be changed by the Joomla Project from time to time. Notification of changes will be published in the Joomla Translation Teams Forum and policies will be posted on the opensourcematters.org Web site.

Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla

Warunki uznania Zespołu Tłumaczeń Joomla

 1. Kopie wszystkich pakietów językowych, plików przykładowych i plików pomocy zostaną przekazane do Wspólnego Repozytorium Tłumaczeń Joomla!, którym zarządza Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Joomla w ramach witryny Joomlacode.org. Wszystkie pakiety językowe będą publicznie dostępne do pobrania. Zespoły Tłumaczeń Joomla są zachęcane do działania zgodnie z zasadami wolności i równości, czyli zgodnie z zasadami zapisanymi w licencji GNU/GPL, poprzez publiczne udostępnianie do pobrania tworzonych przez siebie plików pomocy i plików z przykładami.
 2. Wszyscy członkowie Zespołu Tłumaczeń zawsze powinni postępować zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Wolontariusza Projektu Joomla.
 3. Powinien zostać utrzymany duch współpracy. Jeżeli już istnieje Zespół Tłumaczeń dla danego języka, nowi wolontariusze lub nowe zespoły powinny dążyć do współpracy z zespołem już istniejącym. Członkowie już istniejącego Zespołu Tłumaczeń powinni nowych wolontariuszy zachęcić do współpracy i przyjąć do swoich szeregów.
 4. Zespoły Tłumaczeń powinny być w kontakcie z Zespołem Koordynatorów Tłumaczeń Joomla.
 5. Wszyscy tłumacze powinni postępować zgodnie z polityką wykorzystania, logo, nazwy i domeny OpenSourceMatters (Zobacz: www.opensourcematters.org/licensing.html) oraz innymi wiążącymi postanowieniami.
 6. Uznając dla jakiegoś języka konkretny Zespół Tłumaczeń Projekt Joomla nie przyjmuje żadnych społecznych, kulturowych ani politycznych roszczeń związanych z tym językiem ani nie odrzuca roszczeń jakiegokolwiek innego języka.
 7. Każde użycie logo Zespołu Tłumaczeń powinno być zgodne z zasadami wykorzystania tego logo (opisanymi poniżej) oraz zasadami Open Source Matters opisującymi warunkowe wykorzystanie różnych logo (linka).
 8. Paczki językowe (z tłumaczeniami) muszą być udostępniane na licencji GNU GPL v2 lub nowszej i muszą być rozprowadzane wśród użytkowników za darmo i bez konieczności rejestracji.
 9. Nazwy paczek językowych (z tłumaczeniami) muszą być zgodne z następującym formatem: "[kod ISO języka] _joomla_lang_ [typ paczki]. [wersja joomla] [opcjonalna wersja paczki]", gdzie:
  • [kod ISO języka] = xx-XX
  • [typ paczki] = site,admin,full
  • [opcjonalna wersja pakietu] = v2,v3 itp.
  Przykład: xx-XX_joomla_lang_full.1.5.8v2.zip
 10. Paczki językowe muszą być aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla.
 11. Pliki pomocy on-line muszą być dostępne poprzez panel administracyjny Joomla! oraz muszą być dostępne za darmo przez internet. Pliki pomocy muszą posiadać Licencję Elektronicznej Dokumentacji Joomla! i zachowywać wszystkie informacje o tej licencji.
 12. Pliki pomocy on-line muszą być aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla.
 13. Przetłumaczone na dany język wydania środowiska Joomla! nie mogą zawierać reklam i odnośników do stron innych niż: joomla.org, strona Zespołu Tłumaczeń Joomla lub stron do których odwołują się pliki zawarte w środowisku. Jedyny wyjątek to zastąpienie odnośnika do danego zasobu w języku angielskim przez odnośnik do konkretnych równoważnych treści w języku tłumaczenia. Taki odnośnik nie może prowadzić po prostu do jakiejś strony głównej w języku tłumaczenia.
 14. Przetłumaczone na dany język wydania środowiska Joomla! mogą zawierać specyficzne przykłady, o ile są one zgodne z wartościami, wizją i misją Projektu Joomla i tak długo jak nie są szkodliwe, np.: nie zagrażają wartości marki Joomla! lub Projektu Joomla lub OSM, nie wpływają na spójność, reputację i wizerunek przez użycie treści, które: (a) są wulgarne, obsceniczne, ubliżające, skłaniające do nienawiści, (b) zawierają oświadczenia oszczercze, szkalujące lub obraźliwe w inny sposób lub (c) mogą zostać uznane za przestępstwo kryminalne lub mogą sprzyjać zaistnieniu przestępstwa kryminalnego lub prowadzić do odpowiedzialności cywilnej. Żądania zmiany przykładowych treści przygotowanych przez OSM muszą zostać zgłoszone przed upływem pięciu dni roboczych.
 15. Przetłumaczone na dany język środowisko może w menu zawierać odnośniki do specjalnie przygotowanych treści w tym języku. Menu musi jednak zawierać odnośnik do strony joomla.org.
 16. Przetłumaczone na dany język wydanie środowiska Joomla! musi być udostępniane za darmo i bez konieczności rejestracji.
 17. Nazwa wydania środowiska Joomla! przetłumaczonego na dany język musi być zgodna z następującym formatem: "Joomla [nr wersji #] in X" gdzie X to oficjalna, angielska nazwa języka zgodna z oznaczeniem ISO. Przykładowo en-US będzie oznaczać "Joomla 1.5.9 in English (United States)".
 18. Przetłumaczone na dany język wydanie środowiska Joomla! musi aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla. Kiedy jakieś wydanie przestaje być udostępniane na joomlacode.org musi zostać usunięte z lokalnej strony Zespołu Tłumaczeń danego języka.
 19. Od czasu do czasu powyższe warunki mogą być zmieniane przez Projekt Joomla. Informacje o zmianach zostaną umieszona na forum Zespołów Tłumaczeń Joomla a nowe postanowienia zostaną opublikowane na stronie internetowej OSM (opensourcematters.org).

Badge Use Policy

Joomla Translation Teams may use the Joomla Translation Team badge on their Web sites under certain conditions. These are:

 1. The site is non commercial.
 2. The site complies with all relevant Open Source Matters policies.
 3. The badge must be linked to http://community.joomla.org/translations.html .
 4. The site makes it clear that it is not an official site of the Joomla Project.
 5. The badge is not altered in any way.

Polityka używania oznaki

Zespół Tłumaczeń Joomla może umieścić na swojej witrynie logo Zespołu Tłumaczeń Joomla pod następującymi warunkami:

 1. Witryna nie ma charakteru komercyjnego.
 2. Witryna jest prowadzona zgodnie z zasadami i polityką OSM.
 3. Logo musi być odnośnikiem do http://community.joomla.org/translations.html.
 4. Z dostępnej na witrynie treści musi jasno wynikać, że nie jest to oficjalna witryna Projektu Joomla.
 5. Logo nie może być w żaden sposób zmienione.

Licenses

 1. Translation of the language in the core files ("language packs" and "sample data") are derivative works and must be licensed using the GNU GPL.
 2. Translations of the installation files that are contributed for release in the official Joomla core release are derivative works and must be provided under GNU GPL. Copyrights are both Open Source Matters and author's. This work is acknowledged in the main credit file of the Joomla CMS. The XML file for the installation may contain author's name and URL. The description should only contain the name of the language in English or local language.
 3. Help screen translations for Joomla 1.5.x and later are governed by the Joomla Electronic Documentation license unless otherwise specified. The license terms and the original copyright attribution must remain unchanged. Translator attribution may be added per screen or globally on the site where the help screens are available online. A link to the JEDL has to be provided on the site.
 4. Documentation translations made from the docs.joomla.org English originals are governed by the Joomla Electronic Documentation License unless otherwise specified. Translators may add their authorship. Link to the JEDL should be provided on the site.
 5. The following statement must be presented with any localized distribution: "This is an unofficial localized distribution of Joomla. Support of this distribution is only available from the team that created it. It is not warranted by the Joomla Project or Open Source Matters."

Licencje

 1. Tłumaczenia na konkretny język plików rdzenia ("pakietów językowych" i "przykładowych danych") są traktowane jak utwór zależny i obowiązkowo muszą być udostępniane na licencji GNU GPL.
 2. Tłumaczenia plików instalacyjnych, które wchodzą w skład oficjalnego wydania rdzenia Joomla, są traktowane jak utwory zależne i muszą być udostępniane na licencji GNU GPL.
 3. Prawa autorskie należą do OSM i autorów tłumaczeń. Potwierdzenie tych praw jest zapisane w głównym pliku wymieniającym uznania autorów środowiska Joomla. Plik instalacyjny XML może zawierać dane autora i odnośnik do jego witryny. Część opisowa powinna zawierać tylko angielską nazwę języka lub nazwę własną języka tłumaczenia.
 4. Tłumaczenia ekranów pomocy środowiska Joomla w wersji 1.5.x i późniejszych podlegają Elektronicznej Licencji Dokumentacji Joomla (JEDL), chyba że wskazano inaczej. Muszą zostać utrzymane warunki licencji i prawa autorskie utworu pierwotnego. Wzmianka o wkładzie tłumacza może zostać dodana na konkretnym ekranie pomocy lub ogólnie na witrynie, przez którą użytkownik uzyskuje dostęp do ekranów pomocy online; koniecznie należy umieścić odnośnik do JEDL.
 5. Tłumaczenia dokumentacji umieszczonej na stronie docs.joomla.org podlegają Elektronicznej Licencji Dokumentacji Joomla (JEDL), chyba że wskazano inaczej. Autor tłumaczeń może podać informacje o wkładzie swojej pracy. Na witrynie z tłumaczeniem powinien znajdować się odnośnik do licnecji JEDL.
 6. Poniższe oświadczenie musi zostać dołączone do każdego wydania środowiska Joomla przetłumaczonego na dany język: "Jest to nieoficjalne, przetłumaczone wydanie środowiska Joomla. Wsparcie dla tego wydania zapewnia wyłącznie zespół, które je przygotował. Nie jest ona wspierana przez Projekt Joomla lub OSM.

Open Source Matters Policies

As the non-profit organization that holds the assets of the Joomla Project for the benefit of the Joomla Project and community of users, Open Source Matters has a number of policies that govern use of the Joomla name and logo, and the licensing of Joomla software, and other legal and financial issues. A complete set of these policies ins available at http://opensourcematters.org. It is the responsibility of Joomla Translation Teams to be familar with and comply with all OSM policies. Some of the policies that are relevant for Joomla Translation Teams are:

 • All use of the Joomla logo must be licensed by OSM.
 • All use of the string Joomla in a domain name must be licensed by OSM.
 • Use of the Joomla name or closely related names in business or extension names must be licensed by OSM.
 • License to use the name or logo requires agreement to several points including (but not limited to):
  1. Acknowledgement that the trademark for Joomla is exclusively held by Open Source Matters.
  2. Agreement that all Joomla extensions distributed from a licensed site will comply with all Joomla Extensions Directory policies and requirements.
  3. Agreement to certain standards of quality such as not containing material that could be the cause of civic or criminal legal action.
  4. Display of a standard disclaimer similar to:
   "The Joomla® name is used under limited license from Open Source Matters the worldwide trademark holder. The views opinions presented on this site do not represent the official views of the Joomla Project or of Open Source Matters."
  5. The first prominent use of the Joomla name should include the trademark(™) or registered trademark (®) symbol.
  6. The site logo or name must be larger than the badge or any other logo use.
 • All software distributed from the site complies with current Joomla Extensions Directory policies for distribution.

Polityka OSM

Jako organizacja non-profit, która posiada aktywa Projektu Joomla, z korzyścią dla Projektu Joomla i społeczności użytkowników OSM opracowała szereg zasad regulujących korzystanie z nazwy i logo Joomla oraz licencjonowania oprogramowania Joomla, oraz innych kwestii prawnych i finansowych. Pełen zestaw tych zasad jest dostępny na stronie opensourcematters.org. Zespoły Tłumaczeń Joomla mają obowiązek zapoznania się i działania zgodnie ze wszystkimi zasadami OSM. Niektóre z zasad, które są istotne dla Zespołów Tłumaczeń:

 • Jakiekolwiek wykorzystanie logo Joomla jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licencji wydanej przez OSM.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie ciągu liter Joomla w nazwie domenowej (adresie www) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licencji wydanej przez OSM.
 • Używanie nazwy Joomla lub nazw bardzo zbliżonych w celach komercyjnych, lub wykorzystanie takich nazw w nazwach dodatków i rozszerzeń jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licecji wydanej przez OSM.
 • Licencja na wykorzystanie nazwy lub logo wymaga spełnienia m.in. następujących warunków:
  1. Potwierdzenia, że prawa do znaku towarowego Joomla należą wyłącznie do OSM.
  2. Zgody na to, że wszystkie dodatki i rozszerzenia do Joomla rozprowadzane poprzez daną witrynę podlegają tej licencji będą spełniać wszystkie wymagania i polityki JED (Katalogu Rozszerzeń Joomla).
  3. Zastosowania pewnych standardów jakości, takich jak nieprezentowanie treści, które mogą być powodem do pozwów cywilnych lub karnych.
  4. Prezentowanie standardowej formuły wypierającej się od odpowiedzialności, podobnej do tej:
   "Nazwa Joomla® jest używana zgodnie z ograniczeniami określonymi w licencji OSM, właściciela znaku towarowego Joomla. Treści prezentowane na tej stronie nie reprezentują oficjalnego stanowiska Projektu Joomla lub OSM."
  5. Pierwsze rzucające się w oczy wystąpienie nazwy Joomla powinno zawierać znak ™ - znak towarowy lub ® - zarejestrowany znak towarowy
  6. Logo strony lub nazwa strony musi być większe niż logo Joomla.
  7. Dystrybucja oprogramowania za pośrednictwem danej witryny musi być zgodna z aktualną polityką JED (Katalogu Rozszerzeń Joomla)

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],