--=REKLAMA=--

Pole formularza typu usergroup

Z Joomla!WikiPL

Pole formularza typu usergroup udostępnia modalną listę wyboru grupy użytkownika (przypisania użytkownika do grupy).

  • type (obowiązkowy): musi to być usergroup.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru. Musi się zgadzać z nazwą kolumny zawierającej wartości na liście rozwijanej widocznej dla użytkownika, chyba że inna nazwa została określona w atrybucie value_field.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć): etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszki nad lista rozwijaną.
  • class (opcjonalny) nazwy klas CSS stylizujących pole HTML.
  • size (opcjonalny): liczba określająca szerokość pola ograniczająca liczbę znaków. Jeśli pominięta, szerokość zależy od przeglądarki. Wartość nie ogranicza jednak liczby znaków, które można wprowadzić
  • multiple (opcjonalny): Jeśli ustawiono multiple, wówczas możliwe jest zaznaczenie (wybór) więcej niż jednej grupy użytkowników.

Implementacja wg: libraries/joomla/form/fields/usergroup.php


Przykład definicji pola formularza usergroup:

<field name="guest_usergroup" type="usergroup"
	label="COM_USERS_CONFIG_FIELD_GUEST_USER_GROUP_LABEL"
	description="COM_USERS_CONFIG_FIELD_GUEST_USER_GROUP_DESC">
	default="1" />


Zobacz także

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Usergroup_form_field_type udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Webolizer.
© Tłumaczenie: Zwiastun. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],