--=REKLAMA=--

Parametr typu calendar

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu calendar - Joomla w wersji 1.5.x

Params calendar.png

Parametr typu calendar udostępnia pole tekstowe przeznaczone na wpisanie daty. Ikona obok ramki udostępnia kalendarzyk, w którym można zaznaczyć potrzebną datę – zostanie umieszczona w polu tekstowym po wybraniu (bez czasu). Jeśli jakaś wartość parametru jest zapisana, wówczas zostanie wyświetlona w polu tekstowym. Jeśli nie, wyświetlana jest wartość domyślna.

  • type (obowiązkowy) musi to być calendar.
  • name (obowiązkowy) jednoznaczne, niepowtarzalne oznaczenie - nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) treść etykiety, tytuł opisujący pole parametru.
  • default (opcjonalny) domyślna data; musi być zapisana w takim samym formacie, jak podany w polu Format.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) opis, instrukcja dla użytkownika, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • format (opcjonalny) sposób zapisu daty, określony jak dla funkcji PHP strftime() (zobacz poniżej). Jeśli żaden format nie zostanie podany, zastosowany zostanie format, '%Y-%m-%d' (dający daty jak '2008-04-16').
  • class (opcjonalny) nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięte, zostanie zastosowana standardowa 'inputbox'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mycalendar" type="calendar" default="5-10-2008" label="Select a date" description="" format="%d-%m-%Y" />

Pole format określa, w jaki sposób data powinna być podana w przypadku, gdy wpisywana jest ręcznie oraz decyduje, jak będzie wyświetlana. Znaki interpunkcyjne zastosowane w schemacie są – podczas zapisywania daty w bazie danych ignorowane. W schemacie kodu używamy oznaczeń służących do formatowania daty za pomocą funkcji PHP date (). Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.php.net/manual/en/function.date.php albo - przynajmniej z częściowym tłumaczeniem http://www.php.net/manual/pl/function.date.php Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane oznaczenia:

Znak Opis Przykład
a pora dnia, skrót małymi literami – am (Ante meridem): przed południem lub pm (Post meridem): po południu am lub pm
A oznaczenie wielkimi literami czasu - AM (Ante meridem): przed południem lub PM (Post meridem): po południu AM lub PM
d dzień miesiąca: 2-cyfrowa liczba z zerem na początku 01 do 31
D dzień tygodnia: 3-literowy skrót Nie do Sob
j dzień miesiąca: liczba, bez zera na początku 1 do 31
l dzień tygodnia – pełna nazwa (małe 'L') Niedziela do Sobota
N dzień tygodnia – liczba, numer dnia wg ISO-8601 (w PHP od 5.1.0 wzwyż) 1 (Poniedziałek) do 7 (Niedziela)
S angielska końcówka liczebnika porządkowego – tekst, dwa znaki st, nd, rd lub th. Działa tylko z j
w dzień tygodnia: pojedyncza cyfra 0 (niedziela) do 6 (sobota)
z dzień w roku – liczba, kolejny numer dnia 0 do 365 (0 = 1 stycznia)
W tydzień w roku – liczba, kolejny numer tygodnia według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek (dodane w PHP 4.1.0) 42 (42. tydzień w roku)
F miesiąc – tekst, pełna nazwa Styczeń do Grudzień
m miesiąc: 2-cyfrowa liczba z zerem na początku 01 do 12
M miesiąc: 3-literowy skrót Sty do Gru
n miesiąc: liczba bez zera na początku 1 do 12
t dni w danym miesiącu – liczba 28 do 31
o rok według ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. (dodane w PHP 5.1.0).
Same value as Y except that if the ISO week number (W) belongs to the previous or next year, that year is used instead (only supported on servers running PHP 5.1.0 or later)
1999 lub 2003
Y rok – cztery cyfry 1999 lub 2003
y rok – dwie cyfry 99 lub 03
B Czas internetowy Swatch - uniwersalny schemat czasu. Zob. http://www.swatch.com/zz_en/internettime.html od 000 do 999
g godzina w formacie 12-godzinnym, bez zer na początku od 1 do 12
G godzina w formacie 24-godzinnym, bez zer na początku 1 do 23
h godzina w formacie 12-godzinnym, z zerem na początku 01 do 12
H godzina w formacie 24-godzinnym, z zerem na początku 01 do 23
I czas letni - 1, jeśli jest aktualnie; w przeciwnym przypadku - 0 1 lub 0
L rok przestępny - 1, nieprzestępny - 0 1 lub 0
s sekundy po pełnej minucie z zerami na początku 00 do 59
T Strefa czasowa serwera w formacie trójznakowym np. GMT
U liczba sekund od 1 stycznia 1970 do aktualnego czasu (tzw. znacznik czasu Uniksa)
Z przesunięcie aktualnej strefy czasowej (offset) w sekundach) -43200 do 43200
u mikrosekundy (dodane w PHP 5.2.2) 54321
c pełna data sformatowana zgodnie z ISO 8601 (dodane w PHP5) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r pełna data sformatowana zgodnie RFC 2822 Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200

Zwróć uwagę, że format, w jakim przechowywana jest data w pliku param.ini, jest taki sam, jak określony argumentem format. Pamiętaj o tym szczególnie w sytuacji, różnie ustawionych języków zaplecza i strony frontowej oraz sytuacji, gdy w dacie pojawią się nazwy np. miesięcy, dni tygodnia (np. w przypadku ustawienia %F).

Uwaga: Typ parametru ‘calendar’ nie obsługuje innych kalendarzy, niż gregoriański. Jeśli potrzebujesz obsługi niegregoriańskiego kalendarza, zaprojektuj własny typ parametru.Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],