--=REKLAMA=--

Operatory w funkcji countModules

Z Joomla!WikiPL

Dostępne są następujące operatory logiczne, porównania i arytmetyczne:

Operator Przykład Opis
 + user1 + user2 Ogólna ilość modułów w pozycjach user1 i user2.
 - user1 - user2 Ilość modułów w pozycji user1 minus ilość modułów w pozycji user2.
 * user1 * user2 Ilość modułów w pozycji user1 pomnożona przez ilość modułów w pozycji user2.
 / user1 / user2 Ilość modułów w pozycji user1 podzielona przez ilość modułów w pozycji user2
 == user1 == user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2 włączona jest taka sama ilość modułów; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 != user1 != user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2 nie włączono takiej samej ilości modułów; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 <> user1 <> user2 To samo co !=.
 < user1 < user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono mniej modułów niż w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 > user1 > user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono więcej modułów niż w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 < user1 <= user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono tyle samo lub mniej modułów, co w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 >= user1 >= user2 Zwraca PRAWDA, jeżeli w pozycji user2włączono tyle samo lub więcej modułów, jak w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 and user1 and user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2jest włączony co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 or user1 or user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 albo w pozycji user2 jest włączony co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 xor user1 xor user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 albo w pozycji user2 ale nie w obu włączony jest co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).

Zauważ, że jeśli countModules() zwraca jakąś wartość niezerową, to jej ekwiwalentem jest prawda, podczas gdy równoważnikiem zera jest fałsz.

Do wyrażenia można włączyć więcej niż dwie pozycje modułów. Wyliczenie dokonywane jest w kolejności od lewej do prawej strony, z tym, że najpierw dokonywane są operacje, które mają większy priorytet (pierwszeństwo)

Poniższa tabela przedstawia listę operatorów w kolejności od operatorów o najwyższym priorytecie. Operatory w tej samej linii mają taki sam priorytet. Użycie nawiasów do zmodyfikowania ważności nie jest obsługiwane.

Operatory Typy operatorów
* / Operator arytmetyczny
+ - Operator arytmetyczny
< <= > >= Operator porównania
== != Operator porównania
and Operator logiczny
xor Operator logiczny
or Operator logiczny

Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],