--=REKLAMA=--

Nazwy rozszerzeń

Z Joomla!WikiPL

Wybranie nazwy rozszerzenia jest sztuką i częścią strategii marketingowej. Należy również uważać, by wybrana nazwa nie pozostawała w konflikcie z nazwą rozszerzenia już zarejestrowaną w Katalogu rozszerzeń Joomla! (JED).

Nazwa rozszerzenia będzie miała wpływ na strukturę rozszerzenia i - po jego instalacji - na adres URL. Więc zacznij od wyboru dobrej nazwy!

Zalecenia co do sposobu wyboru nazwy

Co może się zdarzyć w przypadku wyboru nazwy podobnej do nazwy już istniejącej?

 • Zdezorientowani użytkownicy mogą wysyłać negatywne raporty lub recenzje pod adresem Twojego rozszerzenia, gdy w rzeczywistości dotyczą one innego rozszerzenia.
 • Uwagi odnoszące się do bezpieczeństwa danego rozszerzenia w sytuacji podobieństwa nazw rozszerzeń mogłoby prowadzić do dezorientacji użytkowników
 • Unikaj sporów o markę handlową z innymi programistami.
 • Użycie w nazwie rozszerzenia tylko nazwy firmy wystarczy do tego, by użytkownicy zyskali świadomość różnic pomiędzy podobnymi rozszerzeniami, ale takie rozwiązanie to ostateczność.

Jak stworzyć dobrą nazwę rozszerzenia?

Bądź kreatywny i myśl w kategoriach marki: myśl o swojej, a nie o czyjejś strategii marketingowej!

 • Wymyśl oryginalną nazwę marki.
 • Nazwy powinny być tworzone w języku angielskim.
 • Nazwy powinny być krótkie, gdyż nazwy Twoich plików XML i PHP będą tworzone z wykorzystaniem nazwy rozszerzenia. Długa nazwa wpłynie również negatywnie na adresy internetowe w witrynach tworzonych z wykorzystaniem Joomla!
 • Unikaj nazw opisowych, gdyż są one trudniejsze w promocji i długie, co w efekcie będzie generować komunikaty o błędach.
 • Użycie już zrejestrowanych nazw handlowych (np. Twitter) będzie dozwolone wyłącznie wtedy, gdy w nazwie rozszerzenia taka nazwa handlowa będzie użyta do opisu funkcji rozszerzenia (np. "Twoje wpisy do Twittera") - chyba że jesteś właścicielem zarejestrowanej nazwy handlowej.

Katalog rozszerzeń Joomla! (JED)

Każdy wniosek o wpis do Katalogu rozszerzeń Joomla! otrzymuje swój numer identyfikacyjny (jest to numer na końcu adresu URL strony wniosku).

 • Wspomniany numer identyfikacyjny jest jedynym identyfikatorem każdego pojedynczego wpisu do Katalogu rozszerzeń Joomla!
 • Dla łatwiejszego zapamiętania każdy wpis dostanie alias, zwany również nazwą.

Różne rozszerzenia, różne nazwy

Każdy wniosek o rejestrację nazwy rozszerzenia rozpatrywany jest przez wydawcę Katalogu rozszerzeń Joomla! w kolejności napływania wniosków.

 • Proponowana nazwa rozszerzenia musi być inna niż jakakolwiek nazwa wcześniej zgłoszona do rejestracji w Katalogu rozszerzeń Joomla! (z wyłączeniem nazw firm).
 • Nazwa rozszerzenia musi być zawarta w znaczniku name pliku XML.
 • Na Twojej witrynie w każdym odwołaniu się do rozszerzenia nazwa rozszerzenia musi być używana w oryginalnym brzmieniu, w szczególności na stronie pobierania.

Konflikt nazw rozszerzeń

W sytuacji zbyt dużego podobieństwa Twojej nazwy rozszerzenia do nazw innych rozszerzeń Twoja nazwa będzie uznana za pozostającą w konflikcie nazw.

Jest to decyzja Wydawcy, ale możesz swoją propozycję nazwy uzasadnić.

 • W sytuacji konfliktu nazw Wydawca uwzględni najstarszą nazwę, nawet jeśli nie jest obecnie publikowana.
 • Wydawca zażąda zmiany nazw późniejszych.
 • Każdy konflikt nazw będzie rozstrzygany indywidualnie w porozumieniu z twórcą nazwy.


Jak w Katalogu rozszerzeń Joomla! tworzony jest alias (nazwa)?

Alias (nazwa) jest tworzony przez Wydawcę, z wykorzystaniem:

 • Propozycji ze strony programisty umieszczonej w polu "nazwa".
  • Propozycja musi być identyczna z nazwą znacznika name w deklaracji pliku XML.
  • Propozycja zmiany nazwy wymaga w pierwszej kolejności aktualizacji rozszerzenia z wykorzystaniem nowej nazwy, a następnie formalnego zgłoszenia propozycji zmiany.
 • Użycie niektórych słów w nazwie rozszerzenia jest niedozwolone. Np. w nazwach nie należy używać słów "plug-in" czy "module".
 • Wydawca może dodać do nazwy jakieś słowa w roli znaczników.

Nazwy zarejestrowane

Gdzie oprogramowanie Katalogu rozszerzeń Joomla! będzie szukać nazw rozszerzeń?

 • W znacznikach XML i w nazwach plików z kodem. Niektóre specjalne znaczniki muszą mieć identyczną postać (z wyłączeniem spacji).

Znaczniki XML

jak niżej:

* <name>jedilightsaber</name>
* <menu>Jedi Lightsaber</menu>

Nazwy plików

jak niżej:

* mod_jedilightsaber.xml
* mod_jedilightsaber.php

Wersje podstawowe i rozbudowane (ang. Light i Pro)

Można dodać słowa "Light" i/lub "Pro" dla rozróżnienia dwóch rozszerzeń autorstwa tego samego programisty, lecz mających różne funkcje i różne sposoby dystrybucji (jak w przypadku niekomercyjnej wersji "Lite" i komercyjnej wersji "Pro"). Słowo "darmowy" jest uznawane jako mające charakter promocyjny i nie może być wykorzystywane.

Gdzie umieszczać oznaczenia LIGHT/PRO?

 • Komponenty: w znaczniku XML name oraz w nazwach plików lub tylko w nazwie znacznika menu i w aliasie (nazwie) w Katalogu rozszerzeń Joomla!.
 • Moduły i dodatki: znaczniku XML name i w nazwach plików, lub tylko w aliasie (nazwie) w Katalogu rozszerzeń Joomla!.

Słowo "Joomla!"

Słowo "Joomla" a nazewnictwo rozszerzeń

W bezpośrednim interesie wydawców Katalogu rozszerzeń Joomla! leży utrzymywanie jednoznaczności marki Joomla!.

W związku z tym nie możemy dopuszczać do naruszeń nazwy handlowej Joomla!, logo, marki, itp., polegających na umieszczeniu słowa "Joomla!" bez kontekstu w Katalogu rozszerzeń Joomla! lub umieszczania tam odnośników zewnętrznych.

 • Nazwa rozszerzenia nie może rozpoczynać się od słowa "Joomla!".
 • Rozszerzenia wykorzystujące w swojej nazwie słowo "Joomla" lub pochodne muszą w tym celu uzyskać licencję OSM (Open Source Matters).
 • Rozszerzenia wykorzystujące w nazwie domeny słowo "Joomla" lub pochodne muszą w tym celu uzyskać licencję OSM.

Nazwa rozszerzenia nie może brzmieć: "Joomla!XXX" Raczej powinna brzmieć: "XXX do Joomla!" lub podobnie, co uniemożliwi powiązanie niezależnego rozszerzenia z marką Joomla!.

 • Dobrą praktyką jest całkowita rezygnacja z używania słowa "Joomla!".

Pochodne łańcucha (literału) "Joomla!"

Jakie łańcuchy uznaje się za powiązane z łańcuchem "Joomla!"?

Licencjonowanie rozszerzeń do Joomla!

W jaki sposób Twoje rozszerzenie może uzyskać licencję?


Przypadki szczególne

Rozszerzenie wspierające inne rozszerzenie (rozszerzenie wspierające)

Rozszerzenie wspierające to rozszerzenie wymagające dla swojego działania instalacji innego rozszerzenia.

 • Rozszerzenie wspierające będzie musiało w swej nazwie zawierać jednoznaczne wskazanie rozszerzenia wspieranego, a nazwa ta będzie musiała być częścią nazwy pliku XML.

Przykład: "Filtr kategorii dla K2" lub "Wyszukiwarka produktów dla Virtuemart"

Zmiana nazwy rozszerzenia

W przypadku konieczności nadania nowej nazwy istniejącemu rozszerzeniu i uniknięcia konfliktu ze starą nazwą tego rozszerzenia już wykorzystywanego w istniejących wdrożeniach Joomla! prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z zespołem ds. Katalogu rozszerzeń Joomla!

Po wybraniu nowej nazwy należy:

 1. Zaktualizować znaczniki name i menu w pliku XML.
 2. Zmienić nazwy plików tak, by odzwierciedlić zmianę nazwy rozszerzenia na nową.
 3. Ponownie spakować pliki i ponownie dołączyć plik wynikowy do wpisu w Katalogu rozszerzeń Joomla!.
 4. Dokonać przeglądu odwołań do rozszerzenia na Twojej witrynie.
Ikona informacja.png
 Informacja

 jeżeli nie można wykonać zaleceń 1 i 2 z powodu braku zgodności nowej nazwy z nazwą rozszerzenia już wykorzystywanego w istniejących wdrożeniach Joomla!, prosimy o umieszczenie nowej nazwy w znaczniku opisu lub w wierszu komentarza pliku XML.


Rozszerzenia pochodne (z wykorzystaniem obcego kodu)

W inżynierii oprogramowania nowy projekt na bazie obcego kodu ma miejsce wtedy, gdy programista legalnie wykorzystuje kopię obcego kodu źródłowego i na jej podstawie tworzy nową aplikację. Zobacz: http://docs.joomla.org/Forked_Extensions (ang.)

Rejestracja rozszerzenia pochodnego w Katalogu rozszerzeń Joomla! jest dokonywana w oparciu o specjalne zasady.

 • Nazwa rozszerzenia pochodnego musi różnić się od nazwy rozszerzenia źródłowego tak, by było całkowicie jasne, że chodzi o zupełnie osobny projekt programistyczny.

Zalecamy zapoznanie się z Warunkami korzystania z usługi - rozszerzenia i rozszerzenia pochodne: http://extensions.joomla.org/tos (ang.) Polecamy również artykuł: Rozszerzenia pochodne (ang.)

Narzędzia

 • Nazwa musi być zawarta w nazwie pliku głównego albo w nazwie pliku wykonywalnego (.exe).
 • Dołączony do rozszerzenia plik .TXT musi zawierać nazwę rozszerzenia, informację o prawach autorskich, licencji i adresie URL strony pobierania.

Skrypty lub biblioteki

Nazwa musi być zawarta w nazwie pliku głównego.

 • Do nagłówka skryptu należy dołączyć komentarz z nazwą skryptu, informacją o prawach autorskich i licencji.
 • Plik .TXT musi zawierać nazwę, informację o prawach autorskich, licencji i adresie URL strony pobierania.


Rejestracja nazwy w Katalogu rozszerzeń Joomla!: nakazy i zakazy

Nakazy

 • Znacznik name pliku XML musi taki sam jak rejestrowana nazwa rozszerzenia
 • Nazwa pozycji menu Komponenty na zapleczu (znacznik menu w pliku XML) musi być taki sam jak nazwa rozszerzenia.

Zakazy

 • Zabronione jest używanie w nazwie słów i zwrotów obraźliwych, mających charakter polityczny lub odnoszących się do religii.
 • W nazwie nie należy podawać opisu typu rozszerzenia, gdyż typ rozszerzenia nie jest częścią nazwy rozszerzenia.
  • Jeśli to konieczne, nazwy typów rozszerzeń mogą być stosowane przez autora rozszerzenia w odniesieniu do modułów i dodatków jego autorstwa.
 • W nazwie nie należy podawać numeru wersji rozszerzenia - w tym celu jest przewidziane osobne pole w formularzu rejestracyjnym.
 • W nazwie nie wolno podawać ceny, informacji promocyjnych lub adresów URL.
 • W nazwie nie wolno podawać nazwy firmy i/lub nazwiska autora - w tym celu jest przewidziane osobne pole w formularzu rejestracyjnym.


Zakres odpowiedzialności wydawcy Katalogu rozszerzeń Joomla!

Aliasy (nazwy) mogą być w każdym momencie edytowane przez wydawcę Katalogu rozszerzeń Joomla!, jeśli jest to konieczne z punktu widzenia właściwej obsługi Katalogu.

 • Nazwy zarejestrowane w Katalogu rozszerzeń Joomla! nie oznaczają certyfikacji rozszerzenia przez Joomla.org lub organizację OSM
 • Katalog rozszerzeń Joomla! pozostaje poza jakimkolwiek sporem dotyczącym nazw handlowych. Rozwiązanie takiego sporu należy wyłącznie do zainteresowanych stron.


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Extensions_name udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Horus_68.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.