--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Menu witryny

Z Joomla!WikiPL

Menu witryny

Moduł Menu witryny umożliwia wyświetlanie dowolnych menu - głównego, lokalnego, użytkownika, górnego, dolnego, ogólnodostępnego, dostępnego tylko dla uprawionych. Każda witryna Joomla! ma przynajmniej jedno menu tworzone na stronie Projektant menu.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_mainmenu. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Menu witryny i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_mainmenu. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Parametry modułu

Dla modułu Menu konfigurujemy następujące parametry modułu (podstawowe):

15 menu module parameters.png
 • Nazwa menu [Menu Name]: decyduje, które z menu zostanie wyświetlone w module. Nazwa ustalana jest na stronie Projektant menu. Zalecane jest stosowanie nazw jednowyrazowych. Standardowe możliwości to: mainmenu – główne menu witryny, usermenu – menu użytkownika, topmenu - górne menu, othermenu – inne menu, np. lokalne.
Zwróć uwagę, że możesz stworzyć więcej niż jeden moduł z tym samym menu (z tą samą nazwą menu).
 • Styl menu [Menu Style]: określa sposób wyświetlania menu:
  • Lista [List]: styl właściwy dla Joomla! 1.5, zgodny z XHTML.
  • Zgodność - Pionowo w tabeli [Legacy Vertical]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych wierszach jednokolumnowej tabeli. Możliwe jest wyświetlanie podmenu (wystarczy zaznaczyć poniżej opcję Rozwiń menu). Pozycje podmenu umieszczone są z wcięciami.
  • Zgodność - Poziomo w tabeli [Legacy Horizontal]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych komórkach tabeli jednowierszowej. Nie wyświetla pozycji podrzędnych. Pozycje mogą być rozdzielane separatorami.
  • Zgodność - Lista poziomo lub pionowo [Legacy Flat List]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w formie listy punktowanej. Nie wyświetla pozycji podrzędnych. Zależnie od reguł określonych w arkuszu stylów dla listy punktowanej może być wyświetlane poziomo lub pionowo. Można stworzyć warianty klas dla obu układów (opracować klasy z przyrostkami, np. .mainlevel-pionowo, .mainlevel-poziomo.
Poziom główny (startowy) i najniższ

Poziomy startowy i najniższy można wykorzystać do pokazania różnych części jednego menu w różnych lokalizacjach (miejscach). Na przykład możesz mieć jedno menu z trzema poziomami, jak poniżej:

Pozycja menu 1
Pozycja menu 2
Pozycja menu 2.1
Pozycja menu 2.1.1
Pozycja menu 2.1.2
Pozycja menu 2.2
Pozycja menu 3

Stosując opcje poziom początkowy i poziom najniższy, możesz pokazać to jedno menu jako trzy różne mniejsze menu na Twoich stronach. Aby to osiągnąć:

 1. Stwórz "główne" menu, ustalając w nim 0 jako poziom początkowy, a 1 jako poziom najniższy. Wyświetlaj ten moduł na wszystkich stronach (przypisz do wszystkich stron/pozycji menu).
 2. Stwórz "środkowy" moduł menu, ustalając w nim 1 jako poziom początkowy, a 2 jako poziom najniższy. Wyświetlaj je tylko na stronach przypisanych do pozycji menu 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, i 2.2.
 3. Stwórz "trzeci" moduł menu, , ustalając w nim 2 jako poziom początkowy, a 3 jako poziom najniższy, czyli tak, aby wyświetlane były jedynie pozycje 2.1.1 i 2.1.2. Wyświetlaj je tylko na innych pozostałych stronach (innych, niż w przypadku poprzednich modułów) - na stronach przypisanych do pozycji 2.1, 2.1.1 i 2.1.2.

W efekcie możesz zbudować jedno wielopoziomowe menu, ale rozbite na kilka odrębnych modułów. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę - w module Ścieżka Powrotu będzie odzwierciedlana faktyczna hierarchia stron witryny.

 • Poziom startowy [Start Level]: opcjonalne. Określa główny poziom menu. Domyślnie najwyższy - 0.
 • Najniższy poziom [End Level]: opcjonalne - poziom, poniżej którego nie będą wyświetlane podrzędne pozycje menu. Domyślnie 0 - powoduje wyświetlanie wszystkich podrzędnych pozycji.
 • Podrzędne zawsze [Always show sub-menu Items]: wyświetl wszystkie menu podrzędne bez względu na to, czy ich pozycja nadrzędna jest aktywna. Jeśli zaznaczysz Nie pozycje podrzędne będą rozwinięte jedynie wówczas, gdy zostanie uaktywniona pozycja nadrzędna. Jeśli zaznaczysz Tak, wszystkie podrzędne pozycje menu będą zawsze widoczne (rozwinięte). W przypadku rozbudowanego menu wielopoziomowego raczej niezalecane.
 • Dodatkowe okno [Target Position]: właściwości dodatkowego okna przeglądarki, w którym zostanie otwarta strona, jeśli nie będzie to główne okno przeglądarki (np. top=50,left=50,width=200,height=300).

Parametry rozszerzone

15 menu module advanced parameters.png
 • Pokaż białe znaki [Show Whitespace]: decyduje o wyświetlaniu białych znaków, gdy strona jest wyświetlana w standardzie XHTML. Białe znaki to spacje, tabulatory, znaki nowych linii i inne znaki formatujące, nie oddziałujące na zawartość dokumentu XHTML. Zwróć uwagę, że ustawienie to nie ma znaczenia dla wyglądu strony - ustawienie decyduje jedynie o wyglądzie kodu źródłowego. Niezachowanie białych znaków zmniejsza nieco objętość dokumentów xHTML, przyspiesza ich wczytywanie przez przeglądarki użytkowników.
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Znacznik ID menu [Menu Tag ID]: wpisz ID menu, które chcesz przypisać do głównych elementów listy w menu objętym znacznikiem ul (opcjonalne).
 • Przyrostek klas CSS menu [Menu Class Suffix]: umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla menu. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas .mainlevel oraz .sublevel, wyróżnionych przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów takie specjalne odmiany klas, wpisz identyfikujący je przyrostek, np. -innemenu – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Maksymalna ilość poziomów [Maximum Menu Depth]: wpisz liczbę określającą, do którego poziomu rozwijać pozycje menu wielopoziomowego. Jeśli nie wyświetlają się wszystkie pozycje, zwiększ tę liczbę

Inne parametry

15 menu module other parameters.png
 • Ikony w menu [Show Menu Images]: decyduje o wyświetlaniu przy nazwie łącza ikon wybranych parametrach pozycji menu. Jeśli w ustawieniach pozycji menu nie zostaną wskazane pliki z ikonami, ustawienie Pokaż nie przyniesie żadnego skutku.
 • Wyrównanie ikon [Menu Icon Alignment]: Decyduje o położeniu ikon – z lewej bądź prawej strony nazw pozycji. Zaznacz jedną z opcji.
 • Rozwiń menu [Expand Menu]: w przypadku menu wielopoziomowego decyduje o sposobie wyświetlania. Jeśli zostanie ustawiona opcja Tak, będą wyświetlane zarówno pozycje nadrzędne, jak i podporządkowane. W przypadku menu wielopoziomowego raczej niezalecane. Jeśli zostanie ustawiona opcja Nie, podrzędne pozycje menu będą wyświetlane wówczas, gdy użytkownik wybierze menu nadrzędne.
 • Nadrzędne aktywne [Activate parent]: decyduje o podświetleniu menu nadrzędnego, gdy uaktywniona jest dowolna pozycja podmenu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy w arkuszu stylów dla łączy zostanie określona pseudoklasa a:active.
 • Wyróżnij wszystkie aktywne [Full Active highlighting]: decyduje o podświetleniu aktywnej, aktualnie wybranej pozycji menu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy w arkuszu stylów CSS dla łączy zostanie określona pseudoklasa a:active. Zaznaczenie Tak może jednak powodować konflikt z wymaganiami standardu XHTML, jeśli na stronie zostanie wyświetlona kolejna kopia tego samego modułu menu (np. menu główne w górnym pasku i powtórzone w pasku dolnym.
 • Grafika we wcięciu [Indent Image]: umożliwia sygnalizowanie podrzędnych pozycji menu niewielką grafiką. Wybierz jedną z czterech możliwości:
  • Z szablonu [Template]: grafiki dodane w katalogu /images domyślnego szablonu; ich nazwy muszą być takie, jak nazwy standardowych obrazków [indent.png, indent1.png, indent2.png, indent3.png, indent4.png, indent5.png]
  • Domyślne obrazki Joomla! [Joomla! default images]: standardowe grafiki Joomla!.
  • Wg ustawień poniżej [Use Parameters Below]: obrazki zdefiniowane w ustawieniach poniżej dla poziomów menu od 1-6.
  • Bez obrazka [None]: Joomla! użyje wcięć bez obrazków.
 • Poziom wcięcia [Indent Image 1-6]: dla pozycji menu od 1 do 6 poziomu można wskazać konkretne obrazki (należy je umieścić w katalogu images/M_images).
 • Odstęp przed pozycją [Spacer]: znak rozdzielający pozycje menu w menu poziomym przed nazwą menu. Często stosowane rozwiązanie: "|".
 • Odstęp za pozycją [End Spacer]: znak rozdzielający pozycje menu w menu poziomym po nazwie menu. Często stosowane rozwiązanie - znak pipe: "|". Aby znak nie był dwukrotnie powtarzany, najlepiej zdecydować się na jedną z możliwości - przed pozycją menu lub za pozycją menu.
 • Łącze graficzne [Menu Image Link]: umożliwia grafiki jako odnośnika zamiast odnośnika tekstowego; obraz należy wybrać w projektancie pozycji menu. Zaznacz jedną z opcji.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],