--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Instrukcja na temat stylu

Z Joomla!WikiPL

W swojej pracy postaraj się stosować do poniższych zaleceń - dzięki temu materiały w naszej bibliotece będą bardziej przejrzyste i spójne pod względem graficznym.

Struktura tekstu

W dłuższych artykułach zawsze można podzielić na mniejsze sekcje i oznaczyć je nagłówkami - tytułami, podkreślającymi strukturę tekstu. Masz do dyspozycji 6 poziomów nagłówków różniących się rozmiarem czcionki i innymi cechami typograficznymi. Tytuły coraz niższych poziomów są wyświetlane coraz mniejszą czcionką. Poziom 5. wyświetlany jest taką samą czcionką jak zwykły tekst, 6. poziom wyświetlany jest czcionką o połowę mniejszą od normalnej. Poziomy 1. i 2. są dodatkowo wyróżnianie poziomą kreską.

Aby podzielić tekst na części użyj nagłówków::

Kod nagłówka Rezultat
== Nagłówek 2 ==

=== Nagłówek 3 ===

==== Nagłówek 4 ====

===== Nagłówek 5 =====

====== Nagłówek 6 ======

Nagłówek 2

Nagłówek 3

Nagłówek 4

Nagłówek 5
Nagłówek 6

Sekcje mogą być zagłębione jedna w drugiej i tworzyć strukturę hierarchiczną.

Z tytułów sekcji oprogramowanie tworzy automatycznie spis treści, umieszczany zwykle zaraz nad pierwszą sekcją w dokumencie, gdy na stronie jest więcej niż 2 sekcje tego samego poziomu. Spis można wyłączyć za pomocą magicznego słowa __NOTOC__, albo przenieść na prawą stronę za pomocą polecenia {{SpisPoPrawej}}.

Każdą sekcję można edytować oddzielnie, bez ładowania do okna edycji pozostałej części strony. Wystarczy nacisnąć umieszczony na wysokości danej sekcji po prawej stronie ekranu odnośnik [edytuj].

Ikona informacja.png
 Informacja

 Nie rób zbyt dużo nagłówków, gdyż artykuł może się stać mało przejrzysty.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Nagłówek pierwszego poziomu (= Nagłówek 1 =) nie powinien być stosowany. Funkcje nagłówka 1. poziomu spełnia tytuł artykułu (widoczny na górze strony.


Wyróżnienia tekstu i wcięcia

Oprogramowanie Wikimedia umyślnie oferuje ograniczone możliwości formatowania tekstu, aby po pierwsze nie komplikować niepotrzebnie kodu, a po drugie zapewnić jednolity, spójny pod względem typograficznym wygląd witryn.

Wyróżnienia

Aby wyróżnić tekst, obejmujemy go grupami dwóch, trzech albo pięciu apostrofów " ' ".

Kod Rezultat

''pochylenie''
'''pogrubienie'''
'''''pochylenie i pogrubienie'''''

pochylenie
pogrubienie
pochylenie i pogrubienie

Wcięcia

Użytecznym sposobem wyróżniania przykładów lub cytatów są wcięcia - odsunięciu tekstu od lewego brzegu ekranu. Realizuje się je przy pomocy znaków dwukropka ":" umiesczonego na początku linii. Dwa i więcej dwukropków powodują powiększenie wcięcia:

Oto przykładowy kod:

:Pojedyncze wcięcie
::Podwójne wcięcie
:::Potrójne wcięcie

I jego rezultat:

Pojedyncze wcięcie
Podwójne wcięcie
Potrójne wcięcie

Spisy - punktowanie i numerowanie

Spisy zwane też wykazami albo listami, i wszelkie zestawienia ułatwiają przeglądanie stron i pomijanie elementów, które nie interesują internautów. Czynią tekst przejrzystym. Listy mówią użytkownikom, że ich elementy są w jakiejś mierze do siebie podobne, a równocześnie, że każdy jest inny od pozostałych. Elementy list można oznaczać znakami punktowania lub wyliczenia albo- w przypadku list definicji - rozmieszczeniem definiowanego terminu i jego opisu.

Listy tworzymy w oprogramowaniu Wikimedia za pomocą czterech znaków:

 • * - gwiazdka na początku linii umieszcza w niej symbol wypunktowania,
 • # - krzyżyk (hasz) na początku linii umieszcza w niej kolejny numer
 • ; - średnik na początku linii formatuje umieszczony w niej napis jako definiowany termin,
 • : - dwukropek na początku linii powoduje jej wcięcie, formatując umieszczony w niej tekst jako definicję.

W jednej liście można użyć i gwiazdek, i krzyżyków, aby zbudować mieszaną listę piętrową. Jeśli na początku linii umieścimy więcej niż jedną gwiazdkę lub krzyżyk, otrzymamy kolejny poziom listy, dzięki czemu można tworzyć piętrowe struktury, np.

Kod Rezultat

# pierwszy poziom
## drugi poziom
## drugi poziom
##* trzeci poziom
##* trzeci poziom
##*# czwarty poziom
##*# czwarty poziom

 1. pierwszy poziom
  1. drugi poziom
  2. drugi poziom
   • trzeci poziom
   • trzeci poziom
    1. czwarty poziom
    2. czwarty poziom

Wyliczenia nie powinny być zbyt długie. Nie sposób jednak sprecyzować, co to znaczy "zbyt długie". Można kierować się np. zasadą "pięć plus minus dwa", zgodnie z którą typowa lista ma "średnio" około 5 elementów, raczej nie mniej niż 3 inie więcej niż 8. Oczywiście, zdarzą się i listy dwupunktowe i 9-punktowe. Gdy ilość elementów zbliża się do "górnej granicy" lub ją przekracza, warto podzielić listę na dwie lub więcej grup, i opatrzyć każdą własnym nagłówkiem oraz zadbać, by lista miała nie więcej niż dwa - trzy poziomy.

W tabelce poniżej można zobaczyć przykłady wszystkich typów list:

Opis Kod Rezultat
Lista nienumerowana

* jeden
* dwa
* trzy
** trzy i jedna trzecia
** trzy i dwie trzecie

 • jeden
 • dwa
 • trzy
  • trzy i jedna trzecia
  • trzy i dwie trzecie
Lista numerowana

# jeden
# dwa
# trzy
## trzy i jeden
## trzy i dwa

 1. jeden
 2. dwa
 3. trzy
  1. trzy i jeden
  2. trzy i dwa
Lista mieszana

# jeden
# dwa
# trzy
#* trzy i jedna trzecia
#* trzy i dwie trzecie

 1. jeden
 2. dwa
 3. trzy
  • trzy i jedna trzecia
  • trzy i dwie trzecie
Definicja

;Termin
:wyjaśnienie 1
:wyjaśnienie 2

Termin
wyjaśnienie 1
wyjaśnienie 2

Spisy treści

U nas można w prosty sposób zarówno utworzyć linki we wszystkich artykułach do strony głównej danej książki, jak i ustalić kolejność artykułów w rozdziałach.

Przykład:

Jeśli wpiszesz poniższy kod

[[Przykładowy poradnik]]
*Rozdział 1 → [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 1 s. 1|1]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 1 s. 2|2]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 1 s. 3|3]]
*Rozdział 2 → [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 2 s. 1|1]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 2 s. 2|2]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 2 s. 3|3]]
*Rozdział 3 → [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 3 s. 1|1]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 3 s. 2|2]] - [[Przykładowy poradnik:Rozdz. 3 s. 3|3]]
----

Otrzymasz spis treści jak poniżej

Przykładowy poradnik

 • Rozdział 1 → 1 - 2 - 3
 • Rozdział 2 → 1 - 2 - 3
 • Rozdział 3 → 1 - 2 - 3

Styl dokumentów

Praca nad dokumentem wchodzącym w skład podręcznika jest zwykle wieloetapowa. Zanim przybierze ostateczny kształt, możliwe jest opublikowanie wersji roboczej. Zarówno w wersji roboczej, jak i ostatecznej stosujemy pewne konwencje zapewniające jednolity styl dokumentów. Zastosuj się do poniższych wskazówek:

Elementy opisu

Stosuj standardowe elementy i nazewnictwo elementów opisu:

 • Informacja wstępna: W pierwszych zdaniach poinformuj o podstawowym celu dokumentu lub podstawowych funkcjach, jakie użytkownik realizuje, korzystając z elementu Joomla, któremu poświęcony jest dokument.
 • Ikony w przyborniku - możliwe działania: jeśli opisujesz ekran panelu administracyjnego, wypisz dostępne opcje w pasku narzędzi i wskaż funkcję każdej z ikon i odsyłaczy. Pożądane jest zilustrowanie każdego odniesienia do grafiki ikony lub zilustrowanie całego fragmentu zrzutem ekranu zawierającym dostępne ikony.
 • Informacje w kolumnach: jeśli opisujesz ekran, na którym znajduje się wykaz elementów w tabeli, wypisz nazwy kolejnych kolumn i opisz zawarte w nich informacje. Jeśli możliwe są jakieś działania na elementach tabeli (np. gdy nazwa elementu jest odnośnikim, gdy kliknięcie w ikonę powoduje zmianę stanu) - opisz to działanie. Pożądane jest zilustrowanie tego fragmentu zrzutem ekranu zawierającym fragment tabeli, wzbogaconym o wskazanie najważniejszych możliwych działań.
 • Pola edycji: jeśli opisujesz ekran edycji szczegółów, wypisz nazwy wszystkich elementów i posługując się trybem rozkazującym (czasowniki ’wpisz’, ’określ’, ’ustaw’) poinstruuj użytkownika, w jaki sposób powinien edytować detale informacji. Pożądane jest zilustrowanie tego fragmentu zrzutem lub zrzutami ekranu zawierającymi opisywane elementy, wzbogaconymi o wskazanie istotnych czynności, zwłaszcza odbiegających od typowych dla danego rodzaju formularza.
 • Uwagi: Jeśli opatrujesz instrukcję uwagą, ostrzeżeniem, poradą - wyróżnij ten element nagłówkiem (np. Uwaga:, Porada:) i zamieść jej tekst w tym samym lub nowym akapicie.

Ilustracje

Jeśli ilustrujesz dokument, przygotuj zoptymalizowaną grafikę w formacie JPG lub PNG. Szerokość obrazków nie powinna przekraczać 750px. Stosuj w miarę możności standarowe szerokości obrazków: 200 px, 275px, 400 px, 550px.

Akapit czy lista punktowana

Treść ujmuj w krótkie akapity, zgodnie z zasadą "5 plus-minus 2". Innymi słowy 5-6 wierszy w akapicie to w zasadzie górna granica. Oczywiście, jeśli zdarzy się akapit 7-wersowy, to nic złego się nie stanie. Dłuższe akapity podziel w najodpowiedniejszym miejscu na dwa.

Jeśli tylko możliwe jest ujęcie treści w punktach (wszelkie wykazy, opisu kolejnych czynności) - skorzystaj z tej możliwości. Dla użytkownika taki tekst jest czytelniejszy.

W wersji roboczej możesz ująć wykaz w jednnym akapicie, przełamując wiersz po każdym elemencie listy. Szczególnie w przypadkach, gdy pierwszy wyraz wskazuje opcję. Wyróżnij ten pierwszy wyraz czy pierwsze wyrażenie pismem pochyłym lub pogrubionym, np.

 • Edytuj [Edit]: Kliknij tę ikonę lub odnośnik, aby...
 • Usuń [Remove]: Kliknij tę ikonę lub odnośnik, aby...

Inne konwencje

 1. Wielkie i małe litery:
  • używaj wielkich liter rozpoczynając opis opcji (jak w przykładzie powyżej); jeśli Ci to sprawia trudność, możesz używać - ale konsekwentnie w całym dokumencie - małych liter,
  • używaj wielkich liter zawsze, gdy przywołujesz nazwę własną składnika (komponentu, modułu, dodatku), a także ikony, klawisza (np. ’Enter’, ’Anuluj’)
  • używaj małych liter, którzy przywołujesz nazwę w potocznym znaczeniu.
  • słowa: ’e-mail’, ’webmaster’, ’administrator’, ’główny administrator’, ’witryna’, ’strona WWW’ pisz z zasady małymi literami, chyba, że używasz ich na początku zdania bądź jako ważnych w kontekście opisu nazw własnych,
  • słowo ’Internet’ , a także zaimki ’Ty’, ’Ci’, ’Tobie’ pisz zawsze z wielkiej litery.
 2. Apostrofy i cudzysłowy:
  • używaj jako cudzysłowu angielskiego znaku cala,
  • nazwy klawiszy, ikon, opcji ujmuj w nawiasy klamrowe (np. [Enter], [Anuluj], [Edycja]); jeśli stosujesz inne wyróżnienie (pogrubienie, pochylenie), nie ujmuj ich ani w cudzysłów, ani apostrof,
  • przytoczenia, cytaty, teksty komunikatów ujmuj w znaki cudzysłowu, np. "Nowe elementy zostały zapisane", nie stosuj w takich przypadkach pochyłej czcionki, możesz ująć je w znacznik z klasą stylu "quote" lub "cytat"
 3. Typowe wyrażenia:
  • na działania myszką wskazuj zwrotami: kliknij tę ikonę lub odnośnik, zaznacz pole wyboru;
  • na działania klawiatury wskazuj zwrotami naciśnij klawisz, naciśnij klawisze [CTRL+SHIFT],
  • wskazując na opcje, ikony, konkretne składniki Joomla! (komponenty, dodatki) używaj polskiego nazewnictwa, ale - przywołując taką nazwę zwłaszcza po raz pierwszy w dokumencie, opatrz ją oryginalnym angielskim odpowiednikiem w nawiasach kwadratowych, np.: Ustawienia globalne [Global Configuration]; możesz zastosować tę zasadę także w stosunku do niektórych komunikatów, jeśli doświadczenie podpowiada Ci, że nie zostaną one najprawdopodobniej spolonizowane.

Pisz dla adresata

/-- dokończyć --/