--=REKLAMA=--

Joomgallery/Wyświetlanie danych Exif i IPTC

Z Joomla!WikiPL

Dane EXIF

Jg config detail exif pifd0.png

 • Opis obrazu [Image Description]: Opisuje obraz
 • Marka sprzętu [Camera Make (Manufacturer)]: Wyświetla nazwę producenta sprzętu.
 • Model aparatu [Camera Model]: Wyświetla nazwę i numer modelu urządzenia, które wygenerowało obraz.
 • Orientacja obrazu [Picture Orientation]: Ułożenie aparatu względem sceny podczas wykonywania zdjęcia.
 • Rozdzielczość w poziomie [X-Resolution]: Ilość plamek przypadająca na jednostkę rozdzielczości w kierunku szerokości. Jeśli nieznana, przyjmuje się 72 [dpi].
 • Rozdzielczość w pionie [Y-Resolution]: Liczba plamek na jednostkę rozdzielczości w kierunku wysokości.
 • Jednostka rozdzielczości X/Y [X/Y-Resolution Unit]: Jednostka rozdzielczości
 • Oprogramowanie do tworzenia [Software/Firmware]: Przechowuje nazwę i wersję oprogramowania obsługującego tworzenie obrazu.
 • Data/Czas ostatniej modyfikacji [Last Modified Date/Time]: Data/Czas ostatniego przetwarzania obrazu.
 • Barwa białego punktu [White Point Chromaticity]: Barwa białego punktu obrazu.
 • Barwy główne [Primary Chromaticities ]: Barwa trzech głównych kolorów obrazu.
 • Współczynniki Y/Cb/Cr [Y/Cb/Cr Coefficients ]: Macierz współczynników przekształcenia danych obrazu z RGB do YCbCr.
 • Rozmieszczenie YCbCr Y/Cb/Cr [Y/Cb/Cr Positioning (Subsampling) ]: Współczynnik próbkowania składowych chrominancji w stosunku do składowej luminancji.
 • Odniesienia Czerń/Biel [Reference Black point and White point ]: Wartości czarnego i białego punktu odniesienia.
 • Autor [Artist Name]: Przechowuje nazwę właściciela aparatu, fotografa lub twórcy obrazu.
 • Prawa autorskie [Copyright]: Wyświetla informację o prawach autorskich.

Jg config detail exif subfd.png

 • Czas naświetlania [Exposure Time]: Czas naświetlania (ekspozycji) obiektu.
 • xxx [Aperture F Number]: Aktualna liczba F (F-stop) obiektywu podczas generowania obrazu.
 • Program naświetlania [Exposure Program]: Klasa programu użytego przez aparat do ustawienia naświetlania przy robieniu zdjęcia.
 • Szybkość ISO [ISO Speed Ratings]: Oszacowanie szybkości ISO i szerokości ISO aparatu lub urządzenia wejściowego zgodne ze specyfikacją ISO 12232.
 • Wersja Exif [Exif Version]: Numer wersji Exif.
 • Data i czas oryginału [Date and Time of Original]: Data i czas stworzenia obrazu.
 • Data i czas (obrazu cyfrowego) [Date and Time when Digitized]: Data i czas zapisania obrazu jako danych cyfrowych.
 • Konfiguracja składowych [Components Configuration]: Informacje specyficzne dla skompresowanych danych.
 • Skompresowane bity na piksel [Compressed Bits Per Pixel]: Rodzaj kompresji użyty dla skompresowanego obrazu jest określony w jednostkach bitów na piksel.
 • Szybkość migawki (Tv) [APEX Shutter Speed Value (Tv)]: Szybkość migawki. Jednostką jest ustawienie APEX (Additive System of Photographic Exposure).
 • Wartość przysłony (Av) [APEX Aperture Value (Av)]: Wartość przysłony podczas tworzenia obrazu.
 • Wartość jasności (Bv) [APEX Brightness Value (Bv)]: Wartość jasności.
 • Odchylenie naświetlania (Ev) [APEX Exposure Bias Value (Ev)]: Odchylenie ekspozycji.
 • Maksymalna przysłona [APEX Maximum Aperture Value ]: Najmniejsza liczba F obiektywu.
 • Odległość obiektu [Subject Distance]: Odległość obiektu podana w metrach.
 • Tryb pomiaru [Metering Mode ]: Metoda pomiaru naświetlania.
 • Źródło światła [Light Source ]:Źródło światła, odpowiednio do ustawienia balansu bieli.
 • Lampa błyskowa (flesz) [Flash]: Wyświetla informacje o wykorzystaniu flesza.
 • Ogniskowa [Focal Length]: Długość ogniskowej obiektywu podczas wykonywania zdjecia. Jednostką jest milimetr
 • Odwzorowanie kolorów [Color Space ]: Oznacza standard odwzorowania przestrzeni barw. Zwykle używane jest sRGB.
 • Szerokość obrazu [Image Width ]: Liczba kolumn danych obrazu, równa liczbie pikseli w wierszu.
 • Wysokość obrazu [Image Height]: Liczba wierszy danych obrazu, równa liczbie pikseli w kolumnie.
 • Rozdzielczość X płaszczyzny ogniskowej [Focal Plane X Resolution]: Określenie liczby pikseli w kierunku szerokości obrazu (X) na FocalPlaneResolutionUnit w płaszczyźnie ogniskowej aparatu.
 • Rozdzielczość Y płaszczyzny ogniskowej [Focal Plane Y Resolution ]: Określenie liczby pikseli w kierunku wysokości obrazu (Y) na FocalPlaneResolutionUnit w płaszczyźnie ogniskowej aparatu.
 • Jednostka rozdzielczości płaszczyzny ogniskowej [Focal Plane Resolution Unit]: Określenie jednostki miary FocalPlaneXResolution i FocalPlaneYResolution. Ta wartość jest taka sama jak ResolutionUnit.
 • Indeks naświetlenia [Exposure Index]: Określenie indeksu naświetlenia wybranego przez aparat lub urządzenie wejściowe w czasie robienia zdjęcia.
 • Rodzaj czujnika [Sensing Method]: Określenie rodzaju czujnika obrazu w aparacie lub urządzeniu wejściowym..
 • Źródło pliku [File Source ]: Określenie źródła obrazu. Jeśli obraz był zapisany przez DSC, wartość tego znacznika zawsze wynosi 3, oznaczając, że obraz był zapisany na DSC.
 • Rodzaj sceny [Scene Type]: Określenie rodzaju sceny. Jeśli obraz był zapisany przez DSC, wartość tego znacznika zawsze musi być ustawiona na 1, oznaczając, że obraz był bezpośrednio sfotografowany.
 • Tryb naświetlenia [Exposure Mode]: Określa tryb ekspozycji ustawiony przy robieniu zdjęcia. W trybie auto bracket aparat pstryka serię klatek tej samej sceny z różnymi ustawieniami ekspozycji.
 • Balans bieli [White Balance]: Określa tryb balansu bieli ustawiony przy robieniu zdjęcia.
 • Współczynnik powiększenia cyfrowego [Digital Zoom Ratio]: Określa współczynnik powiększenia cyfrowego w czasie robienia zdjęcia. Jeśli licznik wartości znacznika jest równy 0, oznacza to, że nie użyto cyfrowego powiększenia.
 • Odpowiednik ogniskowej dla filmu 35mm [Equivalent Focal Length In 35mm Film]: Określa odpowiednik ogniskowej w mm przy założeniu aparatu na film 35 mm. Wartość 0 oznacza, że ogniskowa jest nieznana. Należy zauważyć, że ten znacznik różni się od znacznika FocalLength.
 • Rodzaj uchwycenia sceny [Scene Capture Type]: Określa rodzaj sceny na zdjęciu. Może być także wykorzystany do zapisania trybu w którym było robione zdjęcie. Należy zauważyć, że ten znacznik różni się od znacznika rodzaju sceny (SceneType).
 • Regulacja wzmocnienia [Gain Control ]: Określa stopień wzmocnienia całego obrazu.
 • Kontrastowość [Contrast]: Określa kierunek przetwarzania kontrastu wykonanego przez aparat przy robieniu zdjęcia..
 • Nasycenie [Saturation ]: Określa kierunek przetwarzania nasycenia wykonanego przez aparat przy robieniu zdjęcia.
 • Ostrość [Sharpness]: Określa kierunek przetwarzania ostrości wykonanego przez aparat przy robieniu zdjęcia.
 • Zakres odległości obiektu [Subject Distance Range]: Określa odległość od obiektu.

Jg config detail exif gps.png

 • Szerokość północna lub południowa [North or South Latitude]: Oznaczenie, czy szerokość geograficzna jest północna, czy południowa. Wartość ASCII 'N' oznacza szerokość północną, a 'S' południową.
 • Szerokość geograficzna [Latitude]: Określenie szerokości geograficznej. Szerokość jest wyrażona jako trzy wartości RATIONAL (wymierne) podające odpowiednio stopnie, minuty i sekundy. Kiedy są wyrażone stopnie, minuty i sekundy, format to dd/1,mm/1,ss/1. Kiedy są wyrażone stopnie i minuty oraz np. ułamki minut są podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, format to dd/1,mmmm/100,0/1.
 • Długość wschodnia lub zachodnia [East or West Longitude ]: Określenie, czy długość geograficzna jest wschodnia, czy zachodnia. Wartość ASCII 'E' oznacza długość wschodnią, a 'W' zachodnią.
 • Długość geograficzna [Longitude]: Określenie długości geograficznej.
 • Odniesienie wysokości [Altitude Reference]: Określenie wysokości użytej jako wysokość odniesienia. Jeśli odniesienie jest poziomem morza i wysokość jest nad poziomem morza, podaje się 0. Jeśli wysokość jest poniżej poziomu morza, podaje się wartość 1 i wysokość oznacza się jako wartość bezwzględną w znaczniku GPSAltitude. Jednostką odniesienia są metry. Ten znacznik jest typu BYTE w przeciwieństwie do innych znaczników odniesienia.
 • Wysokość [Altitude]: Określenie wysokości w oparciu o odniesienie w GPSAltitudeRef. Wysokość jest wyrażona jako jedna wartość RATIONAL (wymierna). Jednostką odniesienia są metry.

Dane IPTC

Tak jak dane EXIF, również dane IPTC umieszczane są w nagłówku obrazów przez urządzenia rejestrujące. Standard IPTC został zaprojektowany dla uniwersalnej komunikacji obejmującej wszystkie typy danych, takie jak teksty, fotografie, obrazy itp. znajdujące się w jednej sieci lub na jednym nośniku. Twórcami standardu są dwie instytucje - konsorcjum największych światowych agencji informacyjnych - Międzynarodowa Rada Telekomunikacji Prasy [International Press Telecommunications Council (IPTC)] oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Prasowe [Newspaper Association of America (NAA)].

Standard IPTC umożliwia zapisywanie daty i czasu wykonania zdjęcia, czasu naświetlania, przesłony, ogniskowej, ISO, programu obsługującego aparat, nazwy i modelu aparatu, a także dane o autorstwie, tytuł i opis zdjęcia oraz charakteryzujące je słowa kluczowe. Dane IPTC można modyfikować w specjalnych programach.

Tylko pola zgodne ze standardem IPTC-NAA będą wyświetlane. Najnowszy format NewsML i alternatywny format XMP nie są obsługiwane. Zauważ, że dane IPTC mogą być czytane tylko z oryginalnych plików. Jeśli usuniesz oryginały, dane IPTC nie będą dostępne.

Jg config detail iptc data.png

 • Tytuł [Title ]: Zrozumiała dla ludzi nazwa w postaci tekstu lub odniesienia numerycznego. Nie jest tym samym co nagłówek.
 • Słowa kluczowe [Keywords ]: Słowa wyrażające temat obiektu pomocne w indeksowaniu i wyszukiwaniu treści. Mogą być dobierane swobodnie, nie muszą pochodzi ze standaryzowanego słownika.
 • Instrukcje [Instructions ]: Różne instrukcje autora lub wydawcy dla odbiorcy dotyczące stosowania danych obiektu, embarga i ostrzeżenia. Warunki licencyjne umieszcza się w elemencie "Rights usage terms".
 • Data stworzenia [Date Created ]: Oznaczenie daty stworzenia wartości intelektualnych danych obiektu w przeciwieństwie do daty stworzenia ich fizycznej reprezentacji.
 • Autor [Creator ]: Zawiera imię i nazwisko twórcy danych obiektu, np. pisarza, fotografa lub grafika.
 • Tytuł autora [Creator's Jobtitle ]: Tytuł twórcy lub twórców danych obiektu. Tam, gdzie jest wykorzystywany, tytuł autora powinien występować po nazwisku autora, które modyfikuje.
 • Miasto [City ]: Określa miejsce powstania danych obiektu albo lokalizację przedstawianego obiektu. Jest to - licząc od góry - trzeci w hierarchii elementów określających położenie geograficzne.
 • Szczegółowa lokalizacja [Location ]: Oznaczenie lokalizacji w mieście, z którego pochodzą dane obiektu - lokalna nazwa topograficzna (naturalna, znana). Jest to - licząc od góry - czwarty w hierarchii elementów określających położenie geograficzne.
 • Prowincja/Stan [Province/State ]: Nazwa regionu, krainy, województwa, stanu, z którego pochodzą dane obiektu. Jest to - licząc od góry - drugi w hierarchii elementów określających położenie geograficzne.
 • Kraj/Nazwa podstawowej lokalizacji [Country ]:Pełna, nadająca się do publikacji nazwa kraju/ podstawowej lokalizacji, gdzie powstały treści intelektualne danych obiektu lub do których odwołuje się treść obiektu.
 • Nagłówek [Headline ]: Zwięzłe streszczenie danych obiektu - podtytuł. NIe jest tym samym co tytuł.
 • Pochodzenie [Credit ]: Określa dostawcę danych obiektu, niekoniecznie właściciela/twórcę. Swobodnie ustalany tekst. (????????Credit - Wyrazy uznania)
 • Źródło [Source ]: Określa oryginalnego właściciela treści intelektualnych danych obiektu. Może to być agencja, członek agencji lub indywidualny właściciel/twórca.
 • Informacja o prawach autorskich [Copyright Notice ]: Zawiera wszelkie niezbędne informacje o prawach autorskich. Warunki korzystania powinny być umieszczane w elemencie "Rights usage terms".
 • Kontakt [Contact ]: Komplet informacji umożliwiających nawiązanie kontaktu z osobą lub organizacją, która może dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące danych obiektu.
 • Podpis/ abstrakt [Caption/Abstract ]: Tekstowy opis danych obiektu, używany szczególnie gdy obiekt nie jest tekstem.
 • Autor/redaktor [Writer/Editor ]: Określenie osoby zaangażowanej w pisanie, redakcję lub korektę danych obiektu lub podpisu/abstraktu.

Specyfikację standardu IPTC (znaczniki, opis, definicje) są chronione prawem autorskim International Press Telecommunications Council (www.iptc.org). Wykorzystanie tych specyfikacji jest dozwolone pod warunkiem, że nie zostaną zmienione. Specyfikacja wykorzystana w tym dokumencie - "Photo Metadata 2008" - zawiera szczegóły licencji.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],