--=REKLAMA=--

Jak wykonać kopię witryny

Z Joomla!WikiPL

Istnieją bardzo wygodne i użyteczne rozszerzenia Joomla!, które proces tworzenia zapasowych kopii witryny i odtwarzania witryny z kopii czynią prostym, łatwym i przyjemnym: komponent AkeebaBackup czy komponent XCloner.

Zdarza się jednak, że nie możemy skorzystać z żadnego z tych rozwiązań. Jedynym wyjściem w takich przypadkach jest sporządzenie kopii witryny metodą tradycyjną.

Wykonanie kopii witryny Joomla! jest procesem dwuczęściowym. Trzeba wykonać:

 • kopię systemu plików oraz
 • kopię bazy danych (w której przechowywane są treści witryny).

Kopiowanie plików i kopiowanie bazy danych to dwa odrębne działania. Które z tych działań wykonasz wcześniej najczęściej nie ma żadnego znaczenia. Jedynie w przypadkach, gdy witryna jest bardzo często aktualizowana, najpierw skopiujemy pliki, a dopiero potem wykonamy zrzut bazy danych.

Kopiowanie plików

Pobieranie i wczytywanie metodą FTP

Jedyną metodą przekopiowania plików z instalacji Joomla! w inne miejsce jest skorzystanie ze standardowego oprogramowania FTP lub SCP, przy pomocy którego najpierw pobierasz wszystkie pliki swojej witryny z serwera na swój komputer, a następnie przesyłasz za pomocą tego samego klienta FTP do nowej lokalizacji. Tym nowym miejscem może być zarówno inny katalog na tym samym serwerze, ale też dowolny inny serwer w Sieci.

Istotne, aby podczas operacji pobierania i przesyłania plików zachować tę samą strukturę wszystkich katalogów i plików. Na szczęście, oprogramowanie FTP wykonuje tę czynność automatycznie (Zobacz w dokumentacji Twojego oprogramowania FTP, w jaki sposób korzystać z jego interfejsu).

Zwróć uwagę, że kiedy przenosisz pliki z jednego miejsca w jakiekolwiek inne, w którym mają obsługiwać witrynę, trzeba odpowiednio zmodyfikować pliki konfiguracyjne. Aby Joomla działał poprawnie w nowym środowisku, konieczne może być również dostosowanie niektórych aspektów serwera.

Rzadko, ale może się zdarzyć, że podczas transmitowania plików, któryś z nich może ulec uszkodzeniu. Zdarza się np. że przesłana zostanie tylko część pliku. Jeśli po przekopiowaniu w nowe miejsce spotykasz się z nieprawidłowym działaniem witryny, dziwnym zachowaniem, konieczne może być ponowne przekopiowanie plików.

Zobacz

Metody kopiowania plików skompresowanych archiwów

Kopiowanie za pomocą FTP bardzo dużej ilości plików może być czasem zawodne. Jeśli masz dostęp do wiersza poleceń i systemu docelowego, możesz utworzyć skompresowany plik archiwum zawierający wszystkie pliki źródłowe, przesłać go jako pojedynczy plik w docelowe miejsce, a następnie rozpakować.

Tworzenie pliku archiwum

W systemach Uniksowych (np. Linux) możesz skorzystać z programu gzip, aby stworzyć plik .zip albo programu tar, aby stworzyć plik .tar.gz lub .tar.bz2. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, wpisz man gzip albo man tar w wierszu poleceń. Na przykład,

tar cvfz joomlabackup.tar.gz /sciezka-do-joomla

stworzy skompresowane archiwum gzip, nazwane joomlabackup.tar.gz, zawierające wszystkie pliki Twojej instalacji Joomla!.

Ważna uwaga! Upewnij się, że NIE jesteś aktualnie w folderze, który zamierzasz zarchiwizować - spowodujesz bowiem wykonywanie polecenia w nieskończonej pętli.

Wyodrębnienie plików z archiwum

Po skopiowaniu zarchiwizowanego pliku do docelowego katalogu, potrzebujesz go rozpakować. Użyj równoważnego polecenia, jak to, kiedy tworzyłeś plik archiwum. Na przykład, aby rozpakować plik archiwum stworzony w przykładzie powyżej, wpisz:

cd /sciezka-do-joomla
tar xvfz joomlabackup.tar.gz

Jeśli użytkownik lub ID grupy nie są dokładnie tymi samymi co w źródle i w systemie docelowym, konieczna będzie zmiana właściciela wyodrębnionych plików. Na przykład w Apache może być konieczne polecenie:

cd /sciezka-do-joomla
chown -R www-group.www-user *

aby Apache miał prawa własności do plików.

Zapytaj swojego dostawcę hostingu, w jaki sposób skorygować grupę i nazwy użytkowników www-group oraz www-user na Twoim systemie.

Kopiownie bazy danych

Jest wiele metod skopiowania bazy danych i przeniesienia jej na serwer.

Metoda z wiersza poleceń

Aby stworzyć kopię bazy danych uruchamiamy zwykle mysqldump:

$ mysqldump -u user -p db-name > db-name.out

Skopiuj plik db-name.out używając sftp/ssh na zdalny serwer MySQL:

$ scp db-name.out user@remote.box.com:/backup

Przywróć bazę danych na zdalnym serwerze (logowanie przez ssh):

$ mysql -u user -p db-name < db-name.out

Za pomocą programu phpMyAdmin

Narzędzia programu phpMyAdmin można wykorzystać do eksportowania i importowania bazy danych, dostarczają prostego sposobu wykonania duplikatu kopii bazy danych używajac róznych nazw na naszych serwerach.

Eksportowanie bazy danych na swój komputer

 1. Zaloguj się do bazy danych, którą chcesz zduplikować, używając programu phpMyAdmin
 2. Kliknij nazwę bazy danych w wykazie baz po lewej stronie.
 3. Wybierz zakładkę Eksportuj
 4. Zaznacz opcję Zapisz jako plik (Save as file)
 5. Naciśnij Wykonaj

Baza danych zostanie zapisana we wskazanym miejscu na Twoim komputerze lokalnym.

Importowanie kopii do nowej bazy danych

Najpierw trzeba stworzyć nową, pustą bazę danych na serwerze, używając panelu kontrolnego. Po utworzeniu nowej bazy danych:

 1. Zaloguj się do nowej bazy danych, używając phpMyAdmin
 2. Naciśnij nazwę nowej bazy danych po lewej stronie okna
 3. Zaznacz zakładkę Importuj
 4. Naciśnij przycisk Przeglądaj obok polecenia "File to import", a następnie wskaż plik bazy danych na swoim komputerze
 5. Naciśnij Wykonaj, aby dokonać wczytania pliku.
Wskazówka: Jeśli otrzymasz komunikat błędu, że No database selected, to prawdopodobnie dlatego, że nie została wskazana baza danych w wykazie baz w lewej kolumnie panelu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],