--=REKLAMA=--

JEvents/Nowe wydarzenie

Z Joomla!WikiPL

< Rozpoczynamy

Nowe wydarzenie

Po utworzeniu przynajmniej jednej kategorii możliwe jest dodawanie informacji o wydarzeniach. Wybierz w menu zaplecza pozycję Komponenty -> Wydarzenia - > Wydarzenia, by przejść do menedżera wydarzeń.

Menedżer wydarzeń

Menedżer wydarzeń zapewnia łatwe zarządzanie informacjami. Ze zrozumialych względów nie mamy tutaj jeszcze żadnej pozycji. Spójrzmy na pasek narzędzi w prawym górnym rogu. Udostępnia nam kilka przycisków - narzędzi:

 • Publikuj [Publish]: umożliwia opublikowanie jednego lub wielu wydarzeń,
 • Nie publikuj [UnPublish]: umożliwia wyłączenie publikacji jednego lub wielu wydarzeń,
 • Dodaj [New]: umożliwia dodawanie nowych informacji o wydarzeniach,
 • Edytuj [Edit]: umożliwia modyfikację dodanych informacji,
 • Usuń [Delete]: umożliwia usunięcie istniejących informacji,
 • Archiwum [Archive]: umożliwia przeniesienie do Archiwum jednego lub wielu wydarzeń.

Tuż nad pustą jeszcze listą mamy 3 filtry:

 • Ukryj minione zdarzenia [Hide Past Events]: w przyszłości ułatwi korzystanie z menedżera. Zaznaczenie ograniczy ilość wyświetlanych na liście wydarzeń tylko do nadchodzących.
 • Szukaj [Filter]: pozwala ograniczyć ilość wydarzeń wyświetlanych na liście do takich, które zawierać będą w nazwie, w opisie czy w nazwie autora wpisany w polu Szukaj ciąg znaków. Po ich wpisaniu wystarczy kliknąć przyciskiem myszki obok pola albo nacisnąć klawisz [Enter].
 • Wybierz kategorię [Select Category]: pozwala ograniczyć ilość wydarzeń wyświetlanych na liście do jednej zaznaczonej kategorii.

Jak we wszystkich innych menedżerach, tak i tutaj dysponujemy również filtrem pozwalającym określić ilość wydarzeń wyświetlanych na jednej stronie. Maksymalnie może ich być 50. Filtr znajduje się pod stopką tabeli. Nieco powyżej znajduje się pasek nawigacyjny. Będzie aktywny dopiero wówczas, gdy ilość wydarzeń przekroczy ustaloną ilość wyświetlanych na stronie.

Dodajemy nowe wydarzenie

Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj [New].W edytorze nowego wydarzenia znajduje się 6 kart:

 • Szczegóły [Common]: podajemy tutaj nazwę wydarzenia i inne informacje,
 • Terminy [Calendar]: ustalamy terminy rozpoczęcia i zakończenia, decydujemy o cykliczności
 • Grafiki [Images]: określamy szczegóły ilustracji włączonych znacznikiem MosImage,
 • Dodatkowe [Additional Info]: zawiera zestaw danych o publikacji – nie można ich tutaj jeszcze edytować, ale w kolejnych wydaniach, kto wie, może da się np. wyzerować odsłony, ustalić datę rozpoczęcia publikacji, itp.
 • Pomoc [Help]: objaśnia wszystkie opcje dostępne w edytorze wydarzenia.
 • O Events [About]: zawiera informacje o komponencie.

1. krok: Szczegóły

Rozpoczynamy od podania podstawowych informacji o wydarzeniu.

 1. Kliknij zakładkę Szczegóły [Common].
 2. W polu Nazwa [Name] wpisz dowolny tekst tytułu. Raczej zwięzły.
 3. Na liście Kategoria [Category] zaznacz dowolną kategorię, do której chcesz przypisać wydarzenie
 4. W polu Opis [Activity] możesz umieścić dowolną charakterystykę wydarzenia. Wypełnienie tego pola nie jest w wydaniu 1.4.1.2. obowiązkowe. Jeśli chcesz zilustrować informację grafikami, umieść w miejscach, w których mają się znaleźć obrazki, znacznik {mosimage}. Możesz go wpisać bądź skorzystać z przycisku Wstaw obraz. Dłuższe opisy możesz podzielić na strony i opatrzyć spisem treści, podobnie jak w przypadku artykułów. Wystarczy skorzystać z usług bota Podziel stronę.
 5. W polu Miejsce [Location] wpisz informację adresową. Tekst może liczyć do 255 znaków.
 6. W polu Kontakt [Contact] podaj imię i nazwisko osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z wydarzeniem, nr telefonu, adres e-mail. Tekst może liczyć do 255 znaków.
 7. W polu Informacje dodatkowe [Extra Info] możesz zamieścić wszystko, na co nie starczyło miejsca wcześniej.

2. krok: Terminy

JEvents umożliwia umieszczanie w kalendarzu terminów wydarzeń jednorazowych, w tym wielodniowych oraz wydarzeń cyklicznych, powtarzanych z określoną regularnością.

Wyróżnienie wydarzeń

Pierwsza z opcji na karcie Terminy - Kolor - umożliwia ustawienie koloru tła, jakim zostanie podświetlony termin w kalendarzu miesięcznym. Jeśli zaznaczysz opcję Kolor tła kategorii [Use Category Color], to wówczas kolorem tła będzie kolor określony w wykazie kategorii, a możliwość skorzystania z przycisku Próbnik koloru [Color Picker] na karcie Treści danego wydarzenia zostanie wyłączona.

Wydarzenie jednorazowe

W przypadku wydarzeń jednorazowych można ustalić:

 • tylko termin rozpoczęcia bez terminu zakończenia i czasu trwania,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia bez godzin rozpoczęcia i zakończenia
 • termin i godzinę rozpoczęcia,
 • terminy i godziny rozpoczęcia i zakończenia.

Mamy zatem do dyspozycji wszystkie możliwe opcje. Jeśli nie chcemy precyzować ram czasowych wydarzenia, wystarczy kliknąć w polu wyboru Cały dzień lub nieokreślony czas [All day Event or Unspecified time]. Pola czasu rozpoczęcia i zakończenia zostaną ukryte.

Datę rozpoczęcia i zakończenia można wybrać z podręcznego kalendarzyka lub wpisać. Wpisując, należy zwrócić uwagę na poprawny format: YYYY-MM-DD, np. 2007-12-31. Najpierw podajemy rok, potem miesiąc, na końcu dzień. Poszczególne elementy oddzielamy dywitzem lub ukośnikiem.

Godzinę zakończenia wpisujemy w formacie: hh:mm, np. 08:15 (dwukropek między godziną a minutami). Czas może być oznaczony w systemie 12- i 24-godzinnym. Godziny od północy do południa oznaczaj hh:mm {am}. Godziny od południa do północy oznaczaj: hh:mm {pm}. Wygodniej jest jednak skonfigurować komponent tak, aby korzystać z 24-godzinnego formatu czasu.

Godzina zakończenia, co oczywiste, musi być późniejsza niż godzina rozpoczęcia. Jeżeli wydarzenie ma charakter ciągły i trwa kilka dni, można nie ustawiać godziny zakończenia. Jeśli wydarzenie rozpoczyna się jednego dnia, np. po południu, a kończy innego przed południem, data rozpoczęcia i zakończenia MUSI być tą samą datą, i powinna być ustawiona na datę odpowiednią do dnia przed północą.

Jeśli wydarzenie rozpoczyna się jednego dnia, np. po południu, a kończy innego przed południem, trzeba wprowadzić do kalendarza datę i czas rozpoczęcia oraz datę i czas zakończenia. W pierwszym dniu godzinę rozpoczęcia ustawiamy np. na 19:00, a godzinę zakończenia na 23:59, a w drugim godzinę rozpoczęcia ustawiamy na 0:00, a zakończenia np. na 12:30.

Zalążek artykułu To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.
Wydarzenia cykliczne

Planowanie terminów wydarzeń powtarzalnych - cyklicznych jest bardzo proste. Najpierw należy zdecydować się na jedną z czterech możliwości – z jaką regularnością będzie się powtarzać wydarzenie:

 • w jednym dniu lub przez wiele dni
 • w określone dni kolejnych tygodni,
 • w określone dni kolejnych miesięcy,
 • w określone dni kolejnych lat.
W dniu lub przez wiele dni

Opcja w dniu lub przez wiele dni jest zaznaczona domyślnie. Pozostawiamy ją w przypadku imprez, spotkań, itp. mających miejsce w określonym dniu lub wielodniowych, trwających przez wszystkie dni między dwoma oznaczonymi datami datą rozpoczęcia i datą zakończenia. Ale gdy ustalimy różne daty rozpoczęcia i zakończenia, uaktywnią się możliwości omówione poniżej.

W określone dni tygodnia

Dysponujemy kilkoma opcjami;

 • 1 raz w tygodniu: wydarzenie powtarza się w oznaczonym dniu:
  • W oznaczonym dniu: w dniu tygodnia wskazanym wybraną datą, np. 10/../2003,
  • W oznaczonym dniu tygodnia - P, W, Ś, C, Pt, S, N: wydarzenie powtarza się co tydzień, w oznaczonym dniu, począwszy od tygodnia rozpoczynającego się wskazaną datą. Jeśli np. termin rozpoczęcia przypada w niedzielę, ale w opcjach wyboru zaznaczysz C, to wydarzenie pojawi się w kalendarzu co tydzień, w każdy czwartek, począwszy od daty rozpoczęcia.
 • N razy w tygodniu: Wydarzenie powtarza się w oznaczonych dniach tygodnia i w oznaczonych tygodniach
  • W oznaczonych dniach tygodnia: wydarzenie powtarza się w każdym z zaznaczonych dni, począwszy od tygodnia rozpoczynającego się wskazaną datą. Jeśli zaznaczysz np. P i C, to zakładasz, że wydarzenie będzie miało miejsce w każdy poniedziałek i czwartek w każdym tygodniu. Jeśli np. termin rozpoczęcia przypada w niedzielę, ale poniżej w opcjach wyboru zaznaczysz C i Pt, to wydarzenie pojawi się w kalendarzu co tydzień, w czwartek i piątek, począwszy od daty rozpoczęcia.
  • W oznaczonych tygodniach miesiąca: ta opcja umożliwia sprecyzowanie, w których tygodniach miesiąca będą miały miejsce wydarzenia planowane raz w tygodniu (1 raz w tygodniu) lub kilka razy w tygodniu (N razy w tygodniu):
   • tydzień 1, 2, 3, 4, 5: wydarzenia będą mieć miejsce tylko w oznaczonych tygodniach miesiąca, np. tylko w pierwszym albo w trzecim i czwartym
   • drugi i czwarty tydzień miesiąca: wydarzenia będą mieć miejsce co drugi tydzień, w „parzyste” tygodnie miesiąca,
   • pierwszy, trzeci i piąty tydzień miesiąca: wydarzenia będą mieć miejsce co drugi tydzień, w „nieparzyste” tygodnie miesiąca
 • 1 x w miesiącu: Wydarzenie ma miejsce w oznaczonych dniach miesiąca
  • W oznaczonym dniu: w dniu miesiąca wskazanym wybraną datą rozpoczęcia,. Jeśli zaznaczysz np. 10/../2003, to zakładasz, że wydarzenie będzie się powtarzało 10. dnia w każdym miesiącu
  • W oznaczonych dniach tygodnia - P, W, Ś, C, Pt, S, N: wydarzenie planowane jest raz w miesiącu, we wskazanym dniu tygodnia, począwszy od tygodnia rozpoczynającego się wskazaną datą. Jeśli np. termin rozpoczęcia przypadł w niedzielę, ale w opcjach wyboru zaznaczysz C, to zdarzenie pojawi się w kalendarzu co miesiąc, w czwartek, począwszy od daty rozpoczęcia.
  • Każdy ostatni dzień miesiąca: Wydarzenie ma miejsce w ostatnim dniu każdego miesiąca. Ta opcja pozwala odnotować w terminarzu zdarzenia planowane w ostatnim dniu miesiąca bez względu na o, czy miesiąc ma 28, 29, 30 albo 31 dni. Zaznaczając tę opcję, planujemy że wydarzenie zawsze będzie miało miejsce w ostatnim dniu każdego miesiąca w okresie oznaczonym datą rozpoczęcia i datą zakończenia.
 • 1 x w roku:
  • W oznaczonym dniu: wydarzenie ma miejsce raz w roku, zawsze w dniu określonym datą rozpoczęcia. Jeśli np. rozpoczęcie przypada na 10 marca 2007 roku, to zdarzenie będzie miało miejsce co roku w dniu 10 marca.
  • W oznaczonym dniu tygodnia - P, W, Ś, C, P, S, N: zdarzenie powtarza się w każdym roku w oznaczonym dniu tygodnia, np. najbliższy poniedziałek po wskazanej dacie rozpoczęcia, jeśli zaznaczymy P.

Konfiguracja komponentu >


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],