--=REKLAMA=--

J3.5

Pierwsze kroki z kategoriami

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie

Joomla! - podobnie jak inne systemy zarządzania treścią - umożliwia grupowanie i uporządkowanie treści w ramach hierarchii.

 • Na najbardziej podstawowym poziomie hierarchii treści znajdują się takie pojedyncze pozycje albo jednostki treści, jak: artykuł, źródło doniesień (kanał informacyjny), kontakt, reklama, zakładka.
 • Podstawowe jednostki treści (artykuły, źródła doniesień, kontakty, zakładki) mogą być niezależne lub pogrupowane w kategorie.
 • Kategorie również mogą być niezależne lub pogrupowane w kategorie nadrzędne.
 • Poszczególne rodzaje treści w Joomla (artykuły, źródła doniesień, kontakty, reklamy, zakładki) tworzą własne - niezależne hierarchie treści.

W Joomla! można utworzyć nieograniczoną liczbę kategorii i każda z nich może obejmować dowolną liczbę kategorii podrzędnych.

Zarządzanie kategoriami

Zarządzanie kategoriami artykułów i innych treści odbywa się na stronach zwanych często menedżerami kategorii. Każdy komponent, w którym można grupować treści w kategorie, ma swoją odrębną, niezależną listę kategorii. W standardowej instalacji Joomla mamy więc stronę menedżera kategorii artykułów oraz strony menedżerów kategorii doniesień, kontaktów, reklam, zakładek.

Strona zarządzania kategoriami pozwala na wgląd we właściwości istniejących kategorii i wprowadzanie w nich zmian oraz tworzenie i usuwanie kategorii. Administratorzy znajdą tutaj bogaty zestaw narzędzi służących do przeglądania kategorii, jednoczesnej zmiany właściwości wielu kategorii, np. publikowania i wstrzymywania publikacji, a także na kopiowanie, przenoszenie, archiwizowanie i przywracanie kategorii z archiwum, odzyskiwanie kategorii umieszczonych w Koszu. Lista utworzonych kategorii w czytelny sposób obrazuje powiązania między kategoriami - ich strukturę.


Dostęp do stron menedżerów kategorii

Strony menedżerów kategorii dostepne są tylko na zapleczu. Można się do nich dostać na kilka sposobów, zależenie od tego, gdzie się aktualnie znajdujesz. Zwykle po prostu wybieramy odpowiednią pozycję z rozwijanego menu zaplecza, np.

Wybór pozycji kategorie artykułow i kategorie kontaktów z rozwijalnego menu zaplecza

 • Artykuły/Kategorie, aby przejść na stronę menedżera kategorii artykułów,
 • Komponenty/Kontakty/Kategorie kontaktów, aby przejść na stronę menedżera kontaktów, itd.

Gdy znajdujemy się na stronie zarządzania danym rodzajem treści, np. artykułów czy kontaktów, na stronę zarządzania kategoriami możemy przejść za pomocą odnośnika w menu lokalnym:

J31 artykuly kategorie podmenu.png.

Na stronę menedżera kategorii artykułów można również przejść ze strony startowej zaplecza, czyli pulpitu, klikając odnośnik Kategorie artykułów w module Ikony skrótu.

Narzędzia menedżera kategorii

Wybór pozycji kategorie artykułow i kategorie kontaktów z rozwijalnego menu zaplecza

Główny obszar strony wypełnia lista kategorii. Nad listą i po lewej stronie listy rozmieszczone zostały pomocne narzędzia:

 • przybornik z zestawem przycisków uruchamiających różne operacje,
 • lokalne menu umożliwiające przemieszczanie się między stronami komponentu,
 • wyszukiwarkę
 • filtry pozwalające na filtrowanie listy kategorii według różnych kryteriów,
 • pasek nawigacji między stronami

Ze szczegółowym opisem wszystkich funkcji menedżerów kategorii można się zapoznać na stronach pomocy podręcznej, np. na stronie omawiającej menedżera kategorii artykułów

Lista kategorii

Na liście kategorii wyświetlanych jest kilka istotnych informacji o każdej kategorii:

 • Tytuł i - w nawiasie - Alias (czyli umowna nazwa kategorii stosowana w adresach internetowych),
 • Status - informuje o stanie publikacji (opublikowana, nieopublikowana),
 • Poziom dostępu - wskazuje, kto może kategorię przeglądać,
 • Język - w witrynach wielojęzycznych sygnalizuje, dla której wersji językowej jest przeznaczona kategoria,
 • ID - unikalny numer identyfikacyjny kategorii w bazie danych.

Kategorie podrzędne standardowo wyświetlane są pod kategoriami nadrzędnymi, a ich tytuły poprzedzone są jednym lub kilkoma znakami '—', które sygnalizują poziom zagnieżdżenia kategorii. Obok każdej kategorii znajduje się pole wyboru. Jeśli chcemy wykonać jakąś operację na jednej lub wielu kategoriach, zaznaczamy to pole wyboru, a następnie klikamy w przyborniku przycisk z nazwą operacji, którą chcemy wykonać.

Tworzenie

Tworzenie kategorii w Joomla! jest… Tak! Masz rację! Jest proste. Banalnie proste. Aby utworzyć kategorię, wystarczy, że w edytorze kategorii określimy jej tytuł i klikniemy jeden z przycisków zapisujących ustawienia w bazie danych. Zwykle jednak stworzeniu kategorii poświęcimy nieco więcej uwagi.

Ekspresowe utworzenie kategorii artykułów

Aby ekspresowo utworzyć kategorię artykułów:

 1. Zaloguj się do zaplecza i wybierz z menu pozycję Artykuły/Kategorie/Utwórz kategorię. Znajdziesz się na stronie edytora kategorii

  Strona edytora kategorii artykułów
 2. Wpisz jakiś tytuł kategorii. Jest to jedyne wymagane ustawienie.
 3. Kliknij w przyborniku jeden z przycisków zapisujących ustawienia: Zapisz, Zapisz i zamknij albo Zapisz i nowy.

Tworzenie kategorii krok po kroku

Dla wszystkich elementów treści w Joomla! można konfigurować różne ustawienia decydujące o różnych aspektach ich prezentacji. Tak się dzieje również w przypadku kategorii, w tym kategorii artykułów. Jak już wiemy, jedynym wymaganiem jest określenie tytułu kategorii. Wszystkie inne szczegóły i ustawienia są opcjonalne. Można pozostawić ustawienia domyślne. Można je zmodyfikować później.

Prześledzimy teraz pokrótce wszystkie możliwości konfiguracji kategorii artykułów.

Dostęp do edytorów kategorii

Edytory kategorii dostępne są tylko na zapleczu. Można się do nich dostać na kilka sposobów, zależenie od tego, gdzie się aktualnie znajdujesz. Najczęściej, korzystając z menu zaplecza, przechodzimy na stronę zarządzania kategoriami, a następnie klikamy przycisk Utwórz, np.

 • aby utworzyć kategorię artykułów, najpierw wybieramy z menu pozycję Artykuły/Kategorie,
 • aby utworzyć kategorię kontaktów, najpierw wybieramy z menu pozycję Komponenty/Kontakty/Kategorie kontaktów,

Gdy znajdujemy się na stronie zarządzania danym rodzajem treści, np. artykułów czy kontaktów, na stronę zarządzania kategoriami możemy przejść za pomocą odnośnika w menu lokalnym:

J31 artykuly kategorie podmenu.png.

 • w przypadku komponentu Artykuły stronę edytora kategorii można także wywołać bezpośrednio z menu zaplecza, wybierając pozycję: Artykuły/Kategorie/Utwórz kategorię

Edytor kategorii

Zanim zaczniesz tworzyć kategorie, poświęć chwilę czasu na zapoznanie się z edytorem kategorii. Opcje konfiguracyjne kategorii rozmieszczono na pięciu kartach: Szczegóły kategorii. Opcje publikacji, Opcje podstawowe, Opcje metadanych oraz Opcje uprawnień.

Jak na każdej stronie, tak i na tej pod paskiem tytułowym znajduje się przybornik z kilkoma przyciskami:

Przybornik na stronie edytora kategorii artykułów

 • Zapisz: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Możesz kontynuować konfigurowanie kategorii.
 • Zapisz i zamknij: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora. Przejdziesz na stronę zarządzania kategoriami.
 • Zapisz i nowy: zapisuje ustawienia, a następnie czyści formularz, umożliwiając utworzenie nowej kategorii.
 • Pomoc: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Podstawowe dane kategorii

Każdą pozycję treści, także kategorie, charakteryzuje kilka podstawowych danych. Jeśli ich nie określimy, a są wymagane, Joomla ustala wartości domyślne. W przypadku kategorii artykułów można określić następujące dane podstawowe:

 • Tytuł: napis oznaczający i określający kategorię, sygnalizuje jej temat, treść lub przeznaczenie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł kategorii może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Alias: jest to umowna nazwa kategorii, wykorzystywana w prostych adresach internetowych jako identyfikator - adres kategorii. Zwykle pozostawiamy to pole puste - Joomla tworzy alias na podstawie tytułu, jaki nadamy kategorii. Jeśli sami chcemy ustalić alias, musimy pamiętać, że w tym polu można wpisywać tylko małe litery, cyfry i myślniki. Nie można używać spacji, kropek, przecinków, znaków podkreślenia, ani innych znaków specjalnych. O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Opis: charakterystyka kategorii, która może być wyświetlana na stronach witryny. Z treści opisów kategorii może być generowana dynamicznie strona typu Lista kategorii artykułów bardzo podobna do artykułu. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na zawartość.

Szczegóły kategorii

Po prawej stronie ekranu pod tytułem Szczegóły widoczny jest blok list rozwijanych i pole tekstowe. Wszystkie te ustawienia można pozostawić bez zmian. I tak najczęściej czynimy. Niekiedy, gdy tworzymy podkategorie, musimy pamiętać o ich przypisaniu do kategorii nadrzędnej.

 • Kategoria nadrzędna: aby tworzona kategoria była podrzędną, wybieramy z listy rozwijalnej kategorię nadrzędną,
 • Status: decyduje o dostępności kategorii na stronach witryny. Kategoria opublikowana będzie widoczna (udostępniona), kategoria nieopublikowana nie będzie widoczna. Wybieramy z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania kategorię zarchiwizowaną lub wyrzuconą do Kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp: określa domyślny poziom dostępu do kategorii. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Wybieramy odpowiedni poziomów dostępu z rozwijalnej listy wyboru.
 • Język: w witrynach wielojęzycznych określa wersję językową kategorii. Opcję Wszystkie języki ustawiamy dla języka domyślnego, także w witrynach wielojęzycznych.

Ustawienie innych opcji przyniesie skutek jedynie w witrynach wielojęzycznych po włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka.

 • Tagi: umożliwia oznakowanie kategorii jedną lub kilkoma etykietami i - tym samym - przypisane kategorii do kolekcji innych treści oznaczonych tymi samymi etykietami (tagami). Na stronach prezentujących kategorię każdy tag wyświetlany jest jako etykieta odnośnika do przeglądu wszystkich treści oznaczonych tym tagiem.

Opcje publikacji

Karta Opcje publikacji na stronie edytora kategorii artykułów

Na karcie Opcje publikacji można skorygować jeden parametr - nazwę redaktora, który utworzył kategorię. Zwykle ten szczegół ustawień pomijamy. W polu ID wyświetlany jest numer identyfikujący kategorię w bazie danych. W polu Odsłony wyświetlana jest liczba odsłon stron prezentujących kategorię (stron typu lista lub przegląd).

Opcje podstawowe

Na karcie Opcje podstawowe możemy dokonać trzech ustawień:

Karta Opcje podstawowe na stronie edytora kategorii artykułów

 • Alternatywny układ: decyduje o wyglądzie strony prezentującej kategorię - z listy rozwijalnej można wybrać inny układ, niż domyślny (jeśli istnieje).
 • Ilustracja opisu: pozwala na zilustrowanie opisu grafiką wybraną spośród umieszczonych na serwerze w katalogu /images. Ilustrację opisu można również osadzić bezpośrednio w opisie.
 • Uwaga: można tu umieścić komentarz dla celów administracyjnych. Wpisane tu uwagi widoczne będą tylko na zapleczu w wykazie kategorii.

Opcje metadanych

Karta Opcje metadanych na stronie edytora kategorii artykułów

Na kolejnej karcie możemy zdecydować o ustawieniach istotnych dla wyszukiwarek internetowych:

 • Opis - streszczenie: przedstawiamy w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, zawartość redagowanej kategorii.
 • Słowa kluczowe: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść kategorii. Wyrazy i wyrażenia oddzielamy przecinkami.
 • Autor: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę redaktora kategorii,
 • Wyszukiwarki: decydujemy, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odnośniki. Zwykle pozostawimy ustawienie domyślne.

Opcje uprawnień

Na tej karcie możemy skonfigurować uprawnienia do kategorii dla każdej istniejącej w witrynie grupy użytkowników.

Narzędzia konfiguracji uprawnień na stronie edytora kategorii artykułów

Poprawianie

Wszystkie dane i atrybuty każdej istniejącej w Joomla! kategorii można swobodnie poprawiać. Zmianę informacji przechowywanych w kategorii umożliwia taki sam edytor, jaki służy do tworzenia kategorii. Można tutaj dokonać zarówno zmiany tytułu i aliasu kategorii oraz zmiany opisu kategorii, jak i wszystkich innych ustawień.

Edytor właściwości kategorii. Jedyną różnicą jest tytuł strony

Zmiany niektórych ustawień kategorii można dokonać bezpośrednio na stronie menedżera kategorii, nie trzeba otwierać edytora kategorii.

Aby dokonać potrzebnych zmian w kategorii:

 1. Zaloguj się do zaplecza i przejdź na stronę menedżera kategorii.
 2. Odszukaj na liście kategorię, w której chcesz dokonać zmian i kliknij jej nazwę albo zaznacz pole wyboru obok nazwy kategorii i kliknij w przyborniku przycisk Dostosuj.
 3. Skoryguj dane kategorii lub ustawienia opcji kategorii.
 4. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij

Nie otwierając edytora kategorii, można zmienić stan publikacji kategorii oraz przenieść kategorie do Archiwum lub do Kosza. Operacje te omawiamy w dalszej części poradnika.

Publikowanie

Aby kategorie i wchodzące w ich skład treści można udostępniać w witrynie, muszą być opublikowane. Standardowo Joomla! oznacza jako opublikowane wszystkie nowe treści. Dlatego zwykle nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych czynności, aby opublikować kategorię, artykuł, czy inny element treści. Zdarza się jednak, że przygotowując elementy struktury witryny, oznaczymy nowe kategorie jako nieopublikowane albo że wstrzymamy publikację kategorii, które były wcześniej opublikowane.

Wymóg publikacji dotyczy wszystkich elementów hierarchii treści, a więc kategorii nadrzędnych, kategorii podrzędnych, artykułów. Niepublikowanie któregokolwiek z nadrzędnych elementów powoduje, że wszystkie elementy znajdujące się poniżej w strukturze treści również nie będą opublikowane, a więc nie będzie ich można udostępnić użytkownikom. Także w przypadku, gdy stan nadrzędnego elementu, np. kategorii z Opublikowane zostanie zmieniony na Nieopublikowane, publikacja wszystkich podrzędnych elementów, np. podkategorii i artykułów zostanie wstrzymana.

Działanie hierarchii publikacji ma charakter jednokierunkowy, działa tylko z góry w dół. Oznacza to, że nieopublikowanie elementu nadrzędnego powoduje wstrzymanie publikacji wszystkich należących do niego elementów podrzędnych (np. podkategorii i artykułów). Natomiast nieopublikowanie elementu podrzędnego nie ma żadnego wpływu na publikację elementów nadrzędnych.

Zmiana stanu publikacji kategorii nie powoduje jednak automatycznej zmiany stanu należących do niej podstawowych jednostek treści, a więc np. artykułów, kontaktów, zakładek. Ale na wskutek zmiany stanu publikacji kategorii, np. wycofania z publikacji, należące do niej treści nie będą widoczne w witrynie, nawet jeśli są oznaczone jako Opublikowane.

Dysponujemy trzema sposobami publikacji i wstrzymywania publikacji kategorii.

Pierwszy polega na ustaleniu stanu publikacji w edytorze właściwości kategorii. Z tego sposobu korzystamy zwykle podczas tworzenia nowych kategorii, których do czasu zakończenia prac przygotowawczych nie chcemy publikować.

Częściej korzystamy z drugiego i trzeciego sposobu, bo nie wymagają otwierania edytora kategorii. Jeśli chcemy opublikować lub wycofać publikacje jednej kategorii, wystarczy kliknąć ikonę stanu publikacji w kolumnie Status obok tytulu kategorii.

Wycofanie z publikacji

Ilustracja powyżej przedstwia ekran tuż po dokonaniu zmiany stanu publikacji kategorii Parkowy blog, o czym informuje komunikat systemowy, a także ikona z czerwonym krzyżykiem w kolumnie Status. Jej kliknięcie spowoduje opublikowanie kategorii. Oznaczeniem opublikowanych kategorii jest ikona z szarą fiszką. Jej kliknięcie spowoduje zmianę stanu publikacji na Nieopublikowany.

Jeśli chcemy równocześnie opublikować lub wycofać z publikacji wiele kategorii, najpierw zaznaczamy je na liście, a później korzystamy z odpowiedniego przycisku w przyborniku:

Wycofanie z publikacji

 • przycisk Opublikuj powoduje, że zaznaczone kategorie zostaną opublikowane,
 • przycisk Wycofaj powoduje, że publikacja zaznaczonych kategorii zostanie zatrzymana.

Wycofanie z publikacji

Ikona informacja.png
 Informacja

 Pamiętaj, że jeśli wycofasz z publikacji kategorię nadrzędną, to równocześnie wycofasz z publikacji wszystkie kategorie podzędne. I odwrotnie, jeśli opublikujesz kategorię nadrzędną, to wszystkie kategorie podrzędne również zostaną opublikowane, nawet jeśli wcześniej były opublikowane.


Kopiowanie

Kategorie można powielać. Funkcja Skopiuj wywoływana jest za pomocą umieszczonego w przyborniku przycisku Wsadowe, umożliwiającego skonfigurowanie i wykonanie zestawu poleceń. Operację taką nazywamy przetwarzaniem wsadowym, stąd nazwa przycisku. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w witrynach wielojęzycznych, gdy zachodzi potrzeba stworzenia takiej samej struktury kategorii, o takich samych właściwościach, ale przypisanych do konkretnych języków. Skorzystanie z funkcji powielania kategorii z jednej strony pozwala zachować spójność, a z drugiej znacznie podnosi wydajność pracy administratora. Wyobraźmy sobie na przykład odtwarzanie struktury tylko 5 wielopoziomowych kategorii, w których jest po kilka - kilkanaście podkategorii. Dzięki funkcji kopiowania tę operację można wykonać w kilka chwil.

Duplikowanie kategorii jest działaniem bardzo szybkim i prostym. Administrator ma przy tym możliwość zmiany kilku istotnych ustawień - może ustalić inny poziom dostępu, inny język treści, dodać tagi. Funkcja Skopiuj pozwala zduplikować całe kolekcje kategorii włącznie ze wszystkim wchodzącymi w ich skład podkategoriami.

Aby skopiować jedną lub wiele kategorii:

 1. Zaznacz na liście kategorie, które chcesz skopiować.
 2. Kliknij przycisk polecenia Wsadowe, aby otworzyć skonfigurować reguły kopiowania.

  Kopiowanie kategorii - ustawienia operacji przetwarzania wsadowego
 3. Zdecyduj o opcjach kopiowania:
  • Ustal poziom dostępu lub zachowaj oryginalny.
  • Dodaj tagi lub zachowaj oryginalne.
  • Ustal język lub zachowaj oryginalny.
 4. Z rozwijalnej listy Przenieś / Skopiuj wybierz kategorię, do której chcesz skopiować zaznaczone kategorie. Można też zaznaczyć opcję Dodaj do głównej.
 5. Zaznacz przycisk opcji Skopiuj.
 6. Kliknij przycisk Wykonaj.


Przenoszenie

W Joomla można swobodnie przemieszczać kategorie pomiędzy sobą. Funkcja Przenieś - podobnie jak funkcja Skopiuj wywoływana jest za pomocą umieszczonego w przyborniku przycisku Wsadowe, umożliwiającego skonfigurowanie i wykonanie zestawu poleceń. Operację taką nazywamy przetwarzaniem wsadowym, stąd nazwa przycisku. Funkcja Przenieś umożliwia wprowadzanie zmian w hierarchii treści, dzięki czemu system zarządzania kategoriami jest bardzo elastyczny. Administrator może korygować strukturę witryny bez konieczności usuwania i odtwarzania kategorii czy np. przekierowywanie łączy ze starych do nowych lokalizacji. Operacja przetwarzania wsadowego pozwala na duże oszczędności czasu - administrator za pomocą jednego działania może przenieść całą kategorie lub kolekcje kategorii w inne miejsce wraz ze wszystkimi przypisanymi do tych kategorii artykułami. Równocześnie może zmodyfikować niektóre właściwości przenoszonych kategorii, takich jak poziom dostępu, język czy oznakowanie tagami. Przenoszenie kategorii w zasadzie nie ma wpływu na ich nazwy ani inne własności, ani należące do nich artykuły. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy opublikowane kategorie zostaną przeniesione do innej kategorii nieopublikowanej albo zarchiwizowanej czy usuniętej do kosza. W takim przypadku przenoszone kategorie automatycznie przyjmą stan nadrzędnej kategorii, do której zostaną przeniesione. Po przeniesieniu kategorii Joomla aktualizuje również automatycznie wszystkie połączenia pomiędzy elementami treści i pozycjami menu.

Aby przenieść jedną lub wiele kategorii do nowej do innej kategorii bądź do kategorii głównej:

 1. Zaznacz na liście kategorie, które chcesz przenieść.
 2. Kliknij przycisk polecenia Wsadowe, aby otworzyć skonfigurować reguły przenoszenia.

  Kopiowanie kategorii - ustawienia operacji przetwarzania wsadowego
 3. Zdecyduj o regułach przenoszenia:
  • Ustal poziom dostępu lub zachowaj oryginalny.
  • Dodaj tagi lub zachowaj oryginalne.
  • Ustal język lub zachowaj oryginalny.
 4. Z rozwijalnej listy Przenieś / Skopiuj wybierz kategorię, do której chcesz przenieś zaznaczone kategorie. Można też zaznaczyć opcję Dodaj do głównej.
 5. Zaznacz przycisk opcji Przenieś.
 6. Kliknij przycisk Wykonaj.

Usuwanie i odzyskiwanie

Menedżery kategorii umożliwiają tymczasowe (do Kosza) lub trwałe usuwanie dowolnej kategorii lub całej kolekcji kategorii. Kategorie usunięte tymczasowo można odzyskać. Funkcja ta pozwala na łatwe i szybkie wyczyszczenie systemu ze zbędnych treści, a tym samym utrzymanie ładu i porządku w zasobach witryny. System, w którym pozostawiono nieużywane kategorie może sprawiać spore kłopoty w zarządzaniu, utrudniać przeglądanie i wyszukiwanie treści, tworzenie potrzebnych elementów i inne działania. Pozostawione niepotrzebnie kategorie mogą być źródłem pomyłek i błędów, a w rezultacie przyczyniać się do marnowania czasu i energii na próby odszukania potrzebnych treści, naprawy błędów. Przed ostatecznym, trwałym usunięciem kategorii należy usunąć wszystkie wchodzące w jej skład artykuły. Joomla! nie pozwoli usunąć kategorii, jeśli znajdują się w niej albo w kategorii podrzędnej jakieś artykuły, nawet jeśli są to artykuły przeniesione do Kosza. Niestety, w nowszych wydaniach Joomla usunięto z menedżera kategorii informacje o liczbie przypisanych do kategorii pozycji (aktywnych i w koszu). Aby sprawdzić, czy kategorie, które zamierzamy usunąć, zawierają jakieś artykuły, trzeba skorzystać z menedżera artykułów i filtrów kategorii oraz stanu publikacji. Aby pozbyć się artykułów z kategorii, które chcemy trwale usunąć, można te artykuły przenieść do innej kategorii albo kolejno najpierw przenieś do kosza, a następnie trwale usunąć z systemu. Aby jedną lub więcej kategorii przenieść do Kosza:

 1. Przejdź na stronę menedżera kategorii
 2. Zaznacz kategorie, które chcesz usunąć z listy,
 3. Kliknij w przyborniku przycisk Kosz

Aby trwale usunąć jedną lub więcej kategorii:

 1. Przejdź na stronę menedżera kategorii
 2. Zaznacz kategorie, które chcesz usunąć z listy,
 3. Kliknij w przyborniku przycisk Kosz
 4. Zaznacz pozycję Wyrzucono do Kosza w bloku filtrów po lewej stronie na liście Wybierz status
 5. Zaznacz kategorię lub kategorie, które chcesz trwale usunąć.

  Odzyskiwanie kategorii z Kosza
 6. Kliknij w przyborniku przycisk Opróżnij

Aby odzyskać z Kosza usunięte kategorie:

 1. Przejdź na stronie menedżera kategorii
 2. Zaznacz pozycję Wyrzucono do Kosza w bloku filtrów po lewej stronie na liście Wybierz status
 3. Zaznacz kategorię lub kategorie, które chcesz odzyskać
 4. Kliknij w przyborniku jeden z przycisków:
  • Opublikuj - aby odzyskać kategorie z Kosza i opublikować je
  • Wstrzymaj - aby odzyskać kategorie z Kosza, ale wstrzymać ich publikacje
  • Archiwizuj - aby odzyskać kategorie z Kosza i umieścić je w Archiwum.

   Odzyskiwanie kategorii z Kosza


Co dalej?

Po lekturze tej części poradnika potrafisz utworzyć hierarchiczną strukturę treści Twojej witryny, korzystając z narzędzi do zarządzania kategoriami. Potrafisz także korygować istotne ustawienia kategorii - zmieniać stan publikacji i inne atrybuty. Nabyta wiedza powinna Ci w zupełności wystarczyć, aby rozpocząć pracę z kategoriami.

Jeśli pojawią się jakieś problemy, skorzystaj z pomocy podręcznej lub Poradnika administratora albo zapytaj na forum użytkowników.