--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Pola

Z Joomla!WikiPL

Własne pola formularza

Komponent umożliwia definiowanie nielimitowanej ilości własnych pól formularza, a ich włączanie do konkretnego profilu sprowadza się do zaznaczenia bądź odznaczenia pola wyboru w ustawieniach konkretnego profilu.

Własne kontrolki definiujemy na stronie zaplecza w dziale Pola dostępnym z rozwijanego menu zaplecza albo lokalnego menu komponentu.

Aics fields list.png

Przybornik w prawym górnym rogu strony oferuje typowe przyciski umożliwiające tworzenie, usuwanie, publikowanie i wyłączanie publikacji zaznaczonych pól. Wszystkich przycisków, poza Stwórz można użyć, o ile wcześniej zaznaczona zostanie przynajmniej jedna pozycja w wykazie stworzonych wcześniej pól. Oczywiście, jak na innych stronach tego typu w Joomla, zaznaczanie pozycji polega na kliknięciu pola wyboru z lewej strony nazwy pozycji, albo - aby zaznaczyć wszystkie pozycje na stronie - pola wyboru w nagłówkowym wierszu tabeli.

Aics fields list tools.png

Poniżej objaśniono znaczenie przycisków:

 • Stwórz: Dodaj nowe pole.
 • Edytuj: Zmodyfikuj parametry istniejącego profilu.
 • Usuń: Usuń jedno lub więcej pól.
 • Opublikuj: Ustaw pole jako używane na witrynie..
 • Nie publikuj: Wyłącz używanie pola na witrynie.

Szczegóły pola

Aics fields edit.png.png

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące każdego pola:

 • Nazwa pola: identyfikator pola w bazie danych - dowolny zestaw znaków z alfabetu łacińskiego, bez spacji (odstępów); nazwy typowych pól, niezbędnych w każdym formularzu kontaktowym, tj. „name”, „email”, „subject” oraz „send_to_sender” nie powinny być zmieniane.
 • Etykieta pola: tytuł wyświetlany w formularzu obok pola; możesz tu użyć znaczników HTML.
 • Atrybuty etykiety: możesz użyć dopuszczalnych atrybutów HTML i ich wartości (id, class, lang, title, style, for, accesskey, events), np. id="lab_sender_name" for="sender_name" class="sender_name". Więcej informacji - zobacz sekcję "Parametry pola":
 • Etykieta w formularzu: Tutaj możesz wyszczególnić różne etykiety pól, jakie chcesz zastosować w wiadomości. Możesz zastosować znaczniki HTML.
 • Atrybuty HTML etykiety w formularzu: Możesz tutaj określić parametry znacznika HTML, który zostanie wygenerowany dla etykiety pola wiadomości. Możesz np. ustalić, że etykieta jest formatowana regułami klasy CSS. Więcej informacji - zobacz poniżej sekcję Parametry pola
 • Etykieta za polem: Włącz (zaznacz ), jeżeli chcesz umieścić etykietę po prawej stronie pola.
 • Typ pola: zaznacz wybrany typ pola. Więcej informacji - zobacz poniżej sekcję Typy pól,
 • Wartości pola: wpisz dopuszczalne wartości; dotyczy tylko pól "Rozwijalna lista wyboru", "Lista pól wyboru", "Lista przełączników opcji", "Lista adresów email" oraz "Ukryte". Więcej informacji - zobacz poniżej sekcję Wartości pola
 • Maksymalnie znaków: Umożliwia ograniczenie ilości znaków w polu. Ustawienie to ignorowane jest w przypadku pól, dla których ograniczenie jest nieistotne. Jeśli ustawisz 0, przeliczanie znaków zostanie wyłączone.
 • Parametry pola: Możesz tutaj sprecyzować atrybuty znacznika HTML, jaki będzie generować to pole. Więcej informacji - zobacz poniżej sekcję Parametry pola
 • Autouzupełnianie: Możesz tutaj zdecydować o wypełnieniu wartością z Joomla (np. nazwą użytkownika Joomla lub adresem email), jeśli użytkownik jest zalogowany. Zaznacz "- żadne -", aby wyłączyć tę właściwość.
 • Wartość domyślna: wypisz wartości domyślne - zobacz poniżej sekcję Domyślne wartości pól
 • Przyrostek pola: Tutaj określasz przyrostek, jaki można dodać do pola.
 • Przedrostek pola: Tutaj określasz przedrostek, jaki można dodać do pola.
 • Pole wymagane: Włącz (zaznacz), jeśli chcesz, aby nadawca musiał wypełnić to pole.
 • Dodaj do wiadomości: Włącz (zaznacz) bądź wyłącz wysyłanie tego pola w wiadomości.
 • Opublikowane: Włącz (zaznacz), jeśli chcesz użyć tego pola w formularzu kontaktowym.

Typy pól

Aics fields type.png

 • "Pole tekstowe" - zwięzły tekst do 255 znaków
 • "Pole wyboru" - pole z dwoma wartościami - "Tak", gdy zaznaczone, "Nie", gdy niezaznaczone
 • "Rozwijana lista wyboru" - lista zdefiniowanych wartości
 • "Obszar tekstowy" - duże pole tekstowe (kilka wierszy)
 • "Lista pól wyboru" - lista opcji (kwadraciki), na której można zaznaczyć kilka pozycji
 • "Lista przełączników opcji" - lista opcji złożona z przycisków radiowych, z których tylko jedną można zaznaczyć
 • "Data" - wymaga daty. Dostępny jest kalendarzyk ułatwiający korzystanie.
 • "Adres email" - wymaga adresu email, na który ma być wysłana wiadomość.
 • "Lista adresów email" - umożliwia wpisanie więcej niż jednego adresu email, na pola Do wiadomości i Ukryte do wiadomości. Zobacz "Wartości pól", aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych pól
 • "Kontakty Joomla" - lista kontaktów dodanych w Joomla, do których nadawca może wysyłać wiadomości
 • "Użytkownicy Joomla" - lista zarejestrowanych użytkowników Joomla, do których nadawca może wysyłać wiadomości
 • "Wpisy SOBI2" - lista wpisów w SOBI 2, z których nadawca może wybrać adresatów wiadomości
 • "Ukryte" - pole, które nie będzie widoczne w formularzu. Możesz go użyć, aby umieścić w nim tekst wszystkich wiadomości. Zobacz dalej Wartości pól, aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych pól
 • "Separator" - dodaje odstęp między dwoma polami formularza
 • "Plik" - dołącza do wiadomości plik
 • "Liczba" - Pole, do którego można wpisać tylko wartość numeryczną
 • "Ukryte adres email" - pole, które nie będzie widoczne w formularzu, stosowane by dodać więcej adresów odbiorców wiadomości
 • Wyślij wiadomość: Stosowane tylko w polach z adresem email ( "Adres email", "Lista adresów email", "Kontakty Joomla", "Użytkownicy Joomla", "Wpisy SOBI2" ). Jeśli włączone ( zaznaczone ) wiadomość jest wysyłana na połączony adres email. W polach innego typu ignorowane.


Atrybuty pól i etykiet

Komponent generuje standardowe znaczniki HTML opisujące pola formularza i etykiety pól. Zgodnie ze standardami HTML w znacznikach otwierających można umieścić atrybuty i ich wartości nadające opisywanemu elementowi różne własności. Wśród typowych atrybutów elementów formularzy są m.in. id, class, lang, name, value. Możesz zastosować każdą z przewidzianych standardami HTML par atrybut="wartość", pominąwszy oczywiście te, które generuje komponent. Przykładowo możesz ustalić, że pole jest formatowane regułami CSS. Myślę, że jednym z najczęstszych parametrów pola jest szerokość. Możesz ją zmodyfikować, wpisując tutaj następujący tekst: style='width:250px;'. Pole zostanie sformatowane w szerokości 250px. Wpisz wszystkie wartości CSS, jakie chcesz zastosować w parametrze style, oddzielając je średnikami ";". Na przykład... style='width:250px;color:red;'. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.w3schools.com/css/default.asp.

Wartości pola

W przypadku, gdy dodajesz pola zawierające listę wartości, a więc pola typu "Rozwijalna lista wyboru", "Lista pól wyboru", "Lista przełączników opcji", "Lista adresów email" oraz w przypadku pola "Ukryte", konieczne jest zdefiniowanie wartości. Dozwolone wartości i sposób ich umieszczania określono poniżej:

 • Rozwijana lista wyboru: wpisz wszystkie wartości, oddzielając je średnikiem ";", na przykład kolory: red;yellow;green;blue;black.
 • Lista pól wyboru: wpisz wszystkie wartości, oddzielając je średnikiem ";", na przykład kolory: red;yellow;green;blue;black.
 • Lista przełączników opcji: wpisz wszystkie wartości, oddzielając je średnikiem ";"; na przykład kolory: red;yellow;green;blue;black.
 • Lista adresów email: wpisz listę nazwami i adresó email, oddzielając je średnikiem ";". Użyj dwukropka ":" między nazwą i adresem email. Na przykład... Dział pomocy:serwis@algis.ro;Dział sprzedaży:sales@algis.ro;Alexandru Dobrin:alex@algis.ro.
 • Wpisy SOBI2: wpisz z SOBI nazwę pola z adresem email. Domyślnie jest to "field_email".
 • Ukryte: wpisz tekst, jaki chcesz dodać w wiadomości.
 • Ukryte email: wpisz adresy email, na które chcesz wysłać wiadomość. Oddziel każdą średnikiem ( ; ).

Domyślne wartości pól

W polu Wartości domyślne - zależnie od rodzaju pola - możesz umieścić:

 • "Pole tekstowe" - dowolny tekst
 • "Pole wyboru" - 1, jeśli chcesz, aby tę opcję domyślnie zaznaczyć, 0 w przeciwnym przypadku
 • "Rozwijalna lista wyboru" - liczba wskazująca domyślną opcję, opcje do wyboru są numerowane poczynając od 0 (0 pierwsza opcja, 1 druga, 2 trzecia i tak dalej)
 • "Obszar tekstowy" - dowolny tekst
 • "Lista pól wyboru" - lista złożona z jedynek (1, opcja zaznaczona) i z zer (0, opcja niezaznaczona), oddzielane średnikiem ";" (np. 1;0;0;1 dla pierwszej zaznaczonej, drugiej zaznaczonej, trzeciej niezaznaczonej, czwartej zaznaczonej )
 • "Lista przełączników opcji" - pozycja, którą chcesz domyślnie ustawić jako zaznaczoną
 • "Data" - data w formacie yyyy-mm-dd ( rok-miesiąc-dzień )
 • "Adres email" - domyślny adres email (niezalecane, bo mogą być znalezione przez spamerów)
 • "Lista adresów email" - pozycja adresu email, który chcesz ustawić jako domyślnie wybrany; poczynając od 0 ( 0 pierwszy, 1 drugi, 2 trzeci i tak dalej )
 • "Kontakty Joomla" - id kontaktu
 • "Użytkownicy Joomla" - id użytkownika
 • "Wpisy SOBI2" - id wpisu SOBI2
 • "Ukryte" - obojętne
 • "Separator" - obojętne
 • "Plik" - obojętne
 • "Liczba" - domyślna liczba
 • "Ukryty email" - domyślny adres email


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],