--=REKLAMA=--

Etapy rozwoju programu

Z Joomla!WikiPL

Etapy rozwoju programu – okresy w historii programu komputerowego wyznaczane wyznaczane kolejnymi udostępnianymi użytkownikom wydaniami - wersjami.

Etapy rozwoju programu

W rozwoju Joomla!, podobnie jak w rozwoju wszystkich programów komputerowych wyróżniamy następujące etapy:

 • wersja niestabilna (testowa) – seria wydań, podczas której dodawane są przede wszystkim nowe możliwości:
  • wersja robocza - wersja, w której zaimplemtowany jest algorytm programu, tworzony jest interfejs oraz dodawane są planowane funkcje programu, rzadko upubliczniona, dostępna dla twórców,
  • wersja alfa - wersja sygnalizująca (często w ograniczonym zakresie) użyteczność programu, jego funkcje, przedstawiana w celu zebrania opinii, uwag, sugestii, propozycji,
  • wersja beta - wersja udostępniona do przetestowania programu w rożnych środowiskach i warunkach, by zdiagnozować problemy w działaniu i zoptymalizować działanie programu,
  • RC (skrót ang. Release Candidate) - kandydat do wydania stabilnego, wersja gotowa do celów produkcyjnych, ale opublikowana jeszcze jako testowa, bez gwarancji poprawnego działania; obejmuje niekiedy kilka kolejnych wydań (RC1, RC2...) do momentu, aż nie zostanie znalezione żadne istotne odstępstwo od planu wersji i możliwa będzie publikacja wersji stabilnej.
 • wersja stabilna (produkcyjna, finalna) – wersja zgodna z założeniami programu, nadająca się do użytkowania.
  • poprawione wersje stabilne - wydania zawierające poprawki bezpieczeństwa lub innych błędów
   • wersja zamrożona - wersja nierozwijana w związku z opublikowaniem nowego doskonalszego zmienionego wydania, nanoszone są tylko poprawki błędów i usterek.

Numeracja wersji oprogramowania

Numeracja wersji oprogramowania - określenie kolejności powstawania nowych wersji oprogramowania, pozwala na odróżnienie wersji między sobą. W przypadku Joomla! jest to zestawienie trzech liczb naturalnych, oddzielanych kropką, a ich znaczenie jest następujące:

 • Major - numer główny, wydanie podstawowe, bazowe
 • Minor - numer dodatkowy, wydanie rozwojowe, udoskonalone wydanie wersji podstawowej
 • Release - numer wydania, wydanie serwisowe, poprawkowe wersji rozwojowej

Poszczególne składniki numeru wersji są zwiększane w kolejnych wydaniach podstawowych, udoskonalonych lub poprawionych.

Oznaczenia wersji

Major - wydanie główne, podstawowe
Liczba major (ang. główna) to wspólne oznaczenie wszystkich wersji programu bazujących na tych samych założeniach, mechanizmach itd. Zmienia się bardzo rzadko, najczęściej w wyniku zmiany koncepcji, założeń, API, podejścia itp. Czasami wiąże się z porzuceniem poprzednio rozwijanego programu i pisaniem kodu od zera.
Minor - wydanie rozwojowe, udoskonalone 
Kolejnymi liczbami minor (ang. mniej ważna) oznacza się kolejne etapy rozwoju programu w ramach tej samej koncepcji (wersji major). Zmienia się razem z zaimplementowaniem nowej funkcjonalności, zmianą jakiejś istniejącej itp. Na tym etapie są często realizowane punkty określone Planem rozwoju (Mapą rozwoju) – wraz z zaimplementowaniem kolejnej funkcjonalności podnosi się numer minor.
Release - wydanie poprawkowe, serwisowe, konserwacyjne
Numer wydania (z ang. release) mówi, którym wydaniem w ramach wersji minor jest dana paczka programu. To ten numer rośnie najczęściej - razem z wydaniem kolejnej wersji. Tutaj zachodzą zmiany wynikające z poprawek błędów, integracji łatek, wkładania kolejnych fragmentów kodu do repozytorium projektu.

Nightly-builds

Warto wspomnieć jeszcze o praktyce tzw. nightly-builds. Duże, rozbudowane projekty praktykują przebudowywanie kodu całego projektu podczas nocy (na specjalnie zaprogramowanych komputerach) aby sprawdzić, czy repozytorium kodu jest spójne (czy deweloperów nie czekają niespodzianki podczas rozwoju). Automat budujący znakuje wtedy najczęściej daną kompilację programu kolejnym numerem, co pozwala potem śledzić kompilacje np. przy rozpatrywaniu zgłoszonych błędów. Tutaj praktyka zapisywania jest różna, ale najczęściej spotyka się po prostu z kolejnym numerem po kropce, np. Joomla 1.0.10.173.

Opis wydania

Informacje o kolejnych wydaniach Joomla! publikowane są na oficjalnej witrynie projektu jako 'Relase information - opisy wydań.

Opis wydania Joomla 1.0.15

Opis wydania zawiera następujące informacje:

 • Numer wydania
 • Typ wydania: oznaczany jako: Stability Release - wydanie stabilne poprawione, Security Release - poprawione bezpieczeństwo, Security Release - istotne (krytyczne) poprawki bezpieczeńśtwa
 • Nazwa wydania - nazwa symboliczna, np. Sunset, Sundial, Daytime
 • Oznaczenie Nightly-builds
 • Data i godzina wydania
 • Odnośnik do informacji prasowej o wydaniu
 • Odnośnik do pobrania łatki aktualizującej
 • Odnośnik do pobrania pełnego wydania

Zobacz też

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],