--=REKLAMA=--

Artykuł na wielu stronach w Joomla 1.0

Z Joomla!WikiPL

Dłuższe artykuły warto podzielić na dwie lub więcej części, zwłaszcza wówczas, gdy zawierają kilka dających się wydzielić wątków. Możliwość dzielenia artykułów zapewnia dodatek Paginacja [Pagination].

Dodatek Paginacja

Dodatek Paginacja umożliwia:

 • podział dłuższych artykułów i materiałów statycznych na strony,
 • nadawanie tytułów kolejnym stronom i ich numerowanie,
 • wyświetlanie w podzielonych na strony artykułach i materiałach menu nawigacyjnego - spisu treści,
 • umieszczanie w znaczniku title dokumentu HTML tytułów stron.

Miejsca podziału artykułu na części wskazywane są za pomocą specjalnego znacznika - słowa mospagebreak umieszczonego w nawiasach klamrowych: {mospagebreak}. Znacznik posiada dwa dodatkowe parametry: heading i title.

Rola bota polega na wyszukaniu w tekstach znacznika mospagebreak} i wstawieniu w jego miejscu znaczników podziału na strony, tytułów i numeracji, pasków nawigacyjnych, generowaniu URL do poszczególnych stron oraz wpisu w znaczniku title wynikowego dokumentu HTML.

Aby dokonać jedynie podziału dłuższych materiałów na strony, wystarczy w miejscach podziału wstawić znacznik {mospagebreak}.

Aby dodatkowo generować tytuły stron i spis treści, spełniający równocześnie funkcję menu nawigacyjnego artykułu, należy:

 • uzupełnić znacznik {mospagebreak} o atrybuty,
 • w konfiguracji globalnej witryny ustawić opcję Paginacja - spisy treści na Pokaż.

Przycisk Podziel stronę

Korzystanie z bota Paginacja ułatwia inny bot - przycisk Podziel stronę [InsertPage] umieszczony u dołu edytora tekstu. Zamiast wpisywać słowo {mospagebreak} ręcznie, można skorzystać z oferowanego przez przycisk udogodnienia.

Wystarczy ustawić kursor w miejscu planowanego podziału i kliknąć przycisk Podziel stronę, aby ta instrukcja znalazła się w artykule.

Konfigurowanie botów

Standardowo oba boty są włączone. Bot Paginacja ma również domyślnie ustawioną na Tak opcję Tytuł witryny. Nie trzeba więc edytować jego właściwości, choć warto sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście.

Trzeba natomiast dokonać zmian w konfiguracji globalnej witryny:

 1. Wybierz w panelu administracyjnym menu: 'Witryna → Konfiguracja [Site → Global configuration]
 2. Kliknij zakładkę Treść [Content].
 3. Ustaw w parametrze Paginacja - spisy treści [Table of Contents on multi-page items] opcję Pokaż [Show].
 4. Kliknij zakładkę Metadane.
 5. Ustaw parametry Tytuły pozycji w metadanych i Autor w metadanych na Tak.
 6. Zachowaj nowe ustawienia (kliknij przycisk Zapisz).

Jeśli mimo tego funkcja nie zadziała, sprawdź w pliku configuration.php ustawienie $mosConfig_multipage_toc. Linia ta powinna wyglądać następująco:

 $mosConfig_multipage_toc = '1';

Dzielimy artykuł na strony

Aby podzielić artykuł na strony i wygenerować spis treści:

 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znak podziału.
 2. Kliknij przycisk Podziel stronę.
 3. Uzupełnij wstawiony znacznik {mospagebreak} na jeden z poniższych sposobów:
  • {mospagebreak heading="Pierwsza strona"} albo
  • {mospagebreak title="Kolejna strona" } albo
  • {mospagebreak title=Kolejna strona"&heading="Pierwsza strona"} albo
  • {mospagebreak heading="Pierwsza strona&title=Kolejna strona" }
 4. Powtórz kroki 1-3 w kolejnych miejscach podziału artykułu.

Znaczenie atrybutów jest następujące:

 • title - pozycja spisu treści (śródtytuł). Wpisz zwięzły tekst, który będzie w tabelce ze spisem treści łączem do tej części artykułu (tutaj przykładowo: Kolejna strona).
 • heading - nagłówek (tytuł wprowadzenia). Wpisz zwięzły tekst tytułu dla pierwszej strony, który będzie łączem do początku artykułu (tutaj przykładowo: Pierwsza strona).

Jako tytułu pierwszej strony najlepiej użyć nazwy artykułu lub materiału statycznego.

Nie używaj w argumentach atrybutów znaku cudzysłowu. Jeśli musisz wstawić apostrof, użyj tzw. encji - kodu znaku apostrofu (?).

Każda część podzielonego artykułu zostanie zatytułowana zgodnie z poczynionymi tu ustawieniami. Nie wstawiaj więc zaraz po znaczniku podziału strony nagłówka.

Wygląd spisu treści

O wyglądzie spisu treści decydują deklaracje klasy .contenttoc w arkuszu stylów CSS. Wyedytuj więc swój arkusz stylów CSS - i zdefiniuj odpowiednio tę klasę.

Zobacz też


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],